[SQLSERVER] Hướng dẫn tạo xuất dữ liệu sang định dạng table html cho website

[SQLSERVER] Hướng dẫn tạo xuất dữ liệu sang định dạng table html cho website
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 5115 13:58:40, 10/10/2018C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ chia sẽ cho các bạn đoạn code Store Procedure, dùng để xuất dữ liệu từ query sang định dạng table trong html của website.

Thường thi khi các bạn lập trình Website, sẽ truy xuất dữ liệu từ Sqlserver về. Và sau đó, sẽ sử dụng vòng lặp foreach để hiển thị dữ liệu ra dạng table html.

Dưới đây, là đoạn code Store Procedure usp_ConvertQuery2HTMLTable giúp các bạn trả dữ liệu về dưới dạng table html.

Bây giờ các bạn thực hiện câu lệnh truy vấn sau:

SELECT EmployeeID, LastName, FirstName, Title, TitleOfCourtesy, BirthDate, HireDate, Address, City FROM Employees

=> Kết quả trả về:

convert table to html sqlserver

Và kết quả mình lấy được khi sử dụng usp_ConvertQuery2HTMLTable

định dạng html table cho sqlserver

Source code usp_ConvertQuery2HTMLTable:

CREATE PROC dbo.usp_ConvertQuery2HTMLTable (@SQLQuery NVARCHAR(3000))
AS
BEGIN
  DECLARE @columnslist NVARCHAR (1000) = ''
  DECLARE @restOfQuery NVARCHAR (2000) = ''
  DECLARE @DynTSQL NVARCHAR (3000)
  DECLARE @FROMPOS INT

  SET NOCOUNT ON

  SELECT @columnslist += 'ISNULL (' + NAME + ',' + '''' + ' ' + '''' + ')' + ','
  FROM sys.dm_exec_describe_first_result_set(@SQLQuery, NULL, 0)

  SET @columnslist = left (@columnslist, Len (@columnslist) - 1)
  SET @FROMPOS = CHARINDEX ('FROM', @SQLQuery, 1)
  SET @restOfQuery = SUBSTRING(@SQLQuery, @FROMPOS, LEN(@SQLQuery) - @FROMPOS + 1)
  SET @columnslist = Replace (@columnslist, '),', ') as TD,')
  SET @columnslist += ' as TD'
  SET @DynTSQL = CONCAT (
     'SELECT (SELECT '
     , @columnslist
     ,' '
     , @restOfQuery
     ,' FOR XML RAW (''TR''), ELEMENTS, TYPE) AS ''TBODY'''
     ,' FOR XML PATH (''''), ROOT (''TABLE'')'
     )

  EXEC (@DynTSQL)
  SET NOCOUNT OFF
END
GO

+ Sau khi tạo procedure xong, chúng ta chạy câu lệnh trên để lấy kết quả, câu lệnh truy vấn của bạn chúng ta sẽ đưa vào phần parametter

EXEC dbo.usp_ConvertQuery2HTMLTable 'SELECT EmployeeID, LastName, FirstName, Title, TitleOfCourtesy, BirthDate, HireDate, Address, City FROM Employees' 

=> Kết quả khi thực hiện câu truy vấn trên.

1 Davolio Nancy Sales Representative Ms. 1948-12-08T00:00:00 1992-05-01T00:00:00 507 - 20th Ave. E. Apt. 2A Seattle
2 Fuller Andrew Vice President, Sales Dr. 1952-02-19T00:00:00 1992-08-14T00:00:00 908 W. Capital Way Tacoma
3 Leverling Janet Sales Representative Ms. 1963-08-30T00:00:00 1992-04-01T00:00:00 722 Moss Bay Blvd. Kirkland
4 Peacock Margaret Sales Representative Mrs. 1937-09-19T00:00:00 1993-05-03T00:00:00 4110 Old Redmond Rd. Redmond
5 Buchanan Steven Sales Manager Mr. 1955-03-04T00:00:00 1993-10-17T00:00:00 14 Garrett Hill London
6 Suyama Michael Sales Representative Mr. 1963-07-02T00:00:00 1993-10-17T00:00:00 Coventry House Miner Rd. London
7 King Robert Sales Representative Mr. 1960-05-29T00:00:00 1994-01-02T00:00:00 Edgeham Hollow Winchester Way London
8 Callahan Laura Inside Sales Coordinator Ms. 1958-01-09T00:00:00 1994-03-05T00:00:00 4726 - 11th Ave. N.E. Seattle
9 Dodsworth Anne Sales Representative Ms. 1966-01-27T00:00:00 1994-11-15T00:00:00 7 Houndstooth Rd. London

HAVE FUN heart

Tags: table htmlexport table html

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[SQLSERVER] Hướng dẫn tạo xuất dữ liệu sang định dạng table html cho website
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 5115 13:58:40, 10/10/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.