Tạo Process bar chờ xử lý cơ sở dữ liệu sql server

Tạo Process bar chờ xử lý cơ sở dữ liệu sql server
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 14393 07:42:25, 09/12/2016C#   In bài viết

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn tạo process bar sử dụng control background worker để hiển thị phần trăm xử lý cơ sở dữ liệu.

Nếu chúng ta, xử lý database trong thời gian lâu, ví dụ: như đồng bộ, phân tích, tổng hợp dữ liệu. 

Thì chúng ta có thể hiển thị process bar hiển thị phần trăm cho biết chương trình xử lý được đến thời gian nào, sắp xong hay chưa.

Tránh trường hợp, khi chương trình đang xử lý, mà người dùng thao tác chức năng khác, có thể làm cho ứng dụng bị treo.

Giao diện demo của chương trình

process bar

Đầu tiên, mình thiết kế form có giao diện như hình bên dưới:

process bar csharp

sau đó, mình kéo control background worker vào:

background worker

Viết sự kiện Do Work cho background worker

event background worker

Source code chương trình:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication2
{
  //ProgressBar While Data Transfer In SQL Server Table In Windows Application Using C#.Net
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void backgroundWorker1_DoWork(object sender, DoWorkEventArgs e)
    {
      //Get data from databse
      DataTable dtProgress = new DataTable();
      dtProgress = GetTable1Data();
      for (int i = 1; i <= dtProgress.Rows.Count; i++)
      {
        Thread.Sleep(100);
        int percents = (i * 100) / dtProgress.Rows.Count;
        //Save data
        int id = Convert.ToInt32(dtProgress.Rows[i - 1]["Id"].ToString());
        string name = dtProgress.Rows[i - 1]["Name"].ToString();
        string address = dtProgress.Rows[i - 1]["Address"].ToString();
        SaveDate(id, name, address);
        backgroundWorker1.ReportProgress(percents, i);
      }
    }

    private void backgroundWorker1_ProgressChanged(object sender,
      ProgressChangedEventArgs e)
    {
      progressBar1.Value = e.ProgressPercentage;
      lblmessage.Text = "Progress: " + e.ProgressPercentage.ToString() + "%";
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      lblmessage.Text = "Please wait getting date...";
      backgroundWorker1.WorkerReportsProgress = true;
      backgroundWorker1.RunWorkerAsync();
    }
    public DataTable GetTable1Data()
    {
      SqlConnection con = new SqlConnection("---Your connection string----");
      DataTable dt = new DataTable();
      SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("Select Id,Name,Address from Table1", con);
      con.Open();
      da.Fill(dt);

      dt.Clear();
      dt.Columns.Add("CountryName");
      dt.Columns.Add("Population");
      dt.Columns.Add("Code");

      DataRow dataRow1 = dt.NewRow();
      dataRow1["CountryName"] = "India";
      dataRow1["Population"] = "125 Cr";
      dataRow1["Code"] = "IN";
      dt.Rows.Add(dataRow1);

      DataRow dataRow2 = dt.NewRow();
      dataRow2["CountryName"] = "Pakistan";
      dataRow2["Population"] = "50 Cr";
      dataRow2["Code"] = "PK";
      dt.Rows.Add(dataRow2);

      DataRow dataRow3 = dt.NewRow();
      dataRow3["CountryName"] = "United States";
      dataRow3["Population"] = "25 Cr";
      dataRow3["Code"] = "US";
      dt.Rows.Add(dataRow3);

      DataRow dataRow4 = dt.NewRow();
      dataRow4["CountryName"] = "United States";
      dataRow4["Population"] = "25 Cr";
      dataRow4["Code"] = "US";
      dt.Rows.Add(dataRow4);

      DataRow dataRow5 = dt.NewRow();
      dataRow5["CountryName"] = "United States";
      dataRow5["Population"] = "25 Cr";
      dataRow5["Code"] = "US";
      dt.Rows.Add(dataRow5);
      return dt;
    }
    public void SaveDate(int id, string name, string address)
    {
      try
      {
        SqlConnection con = new SqlConnection("---Your connection string----");
        DataTable dt = new DataTable();
        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("insert into Table2 (Id,Name,Address) values(" + id + ", + name + , + address + )", con);
        con.Open();
        da.SelectCommand.ExecuteNonQuery();
      }
      catch
      {
        //Your exception
      }
    }
  }
}

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

Tags: processbarprocess

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tạo Process bar chờ xử lý cơ sở dữ liệu sql server
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 14393 07:42:25, 09/12/2016C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.