NEWS

[C#] Giới thiệu thư viện Playwright của Microsoft automate browsers like Selemium

[C#] Giới thiệu thư viện Playwright của Microsoft automate browsers like Selemium
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 172 11:20:58, 19/09/2022C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục giới thiệu các bạn thư viện Playwright của Microsoft dùng để điều khiển trình duyệt tự động giống Selemium trên C#.

[C#] Introduce automate browsers Playwright of Microsoft

playwright_thumb

Playwright hỗ trợ 3 trình duyệt: Chromium, WebKit, và Firefox.

Được sử dụng trên các ngôn ngữ: Node, Python, .NET and JVM.

Playwright cho phép trình duyệ chạy chế độ headless mode (chế độ không hiển thị giao diện).

Cài đặt thư viện Playwight trên .NET

dotnet add package Microsoft.Playwright

Ở đây, mình sẽ ví dụ tự động đăng nhập vào website, các bạn chỉ cần thực hiện các dòng code sau:

private async void AutoLogin(object sender, EventArgs e)
{
  var playwright = await Playwright.CreateAsync();
  var browser = await playwright.Chromium.LaunchAsync(new BrowserTypeLaunchOptions
  {
    Headless = false,
    SlowMo = 1500,
    Devtools = true,

  });

  var context = await browser.NewContextAsync();
  var page = await context.NewPageAsync();
  page.Request += (_, req) => Console.WriteLine($">> {req.Method} {req.Url}");
  page.Response += (_, resp) => Console.WriteLine($"<< {resp.Status} {resp.Url}");
  await page.GotoAsync("http://demo.t3-framework.org/joomla30/index.php/en/joomla-pages/sample-page-2/login-page", new PageGotoOptions { WaitUntil = WaitUntilState.NetworkIdle });

  await page.Locator("input[id="username"]").FillAsync("laptrinhvb.net");
  await page.Locator("input[id="password"]").FillAsync("123456");
  await page.SetCheckedAsync("input[id="remember"]", true);

  await page.Locator("button[type="submit"]").ClickAsync();

}

Ngoài ra, Playwright còn hỗ trợ chúng ta xuất dữ liệu từ website ra PDF, lưu ý thư mục chỉ hỗ trợ xuất pdf chạy ở chế độ Headless = true.

create_pdf_file

Ở hàm Pdf Async này, chúng ta có thể cấu hình các khổ giấy, margin... Cách xuất file PDF bạn có thể tham khảo ở bài In hóa đơn từ template HTML

Các ví dụ cơ bản về sử dụng Playwright:

1. Lấy tiêu đề trang website

using Microsoft.Playwright;

using var pw = await Playwright.CreateAsync();
await using var browser = await pw.Chromium.LaunchAsync();

var page = await browser.NewPageAsync();
await page.GotoAsync("http://laptrinhvb.net");

var title = await page.TitleAsync();
Console.WriteLine(title);

2. Lấy nội dung HTML của 1 website

using Microsoft.Playwright;
using System.Text;

using var pw = await Playwright.CreateAsync();
await using var browser = await pw.Chromium.LaunchAsync();

var page = await browser.NewPageAsync();

var ehds = new Dictionary<string, string>{ {"User-Agent", "C# programming with Thảo Meo" } };
await page.SetExtraHTTPHeadersAsync(ehds);

var resp = await page.GotoAsync("http://laptrinhvb.net");
var body = await resp!.BodyAsync();

Console.WriteLine(Encoding.UTF8.GetString(body));

3. Chụp màn hình giao diện website

using Microsoft.Playwright;

using var pw = await Playwright.CreateAsync();
await using var browser = await pw.Chromium.LaunchAsync(new() { Headless = false });

var page = await browser.NewPageAsync();

await page.GotoAsync("http://laptrinhvb.net");
await page.ScreenshotAsync(new() { Path = "screenshot.png" });

4. Gọi sự kiện click vào một thẻ element

using Microsoft.Playwright;

using var pw = await Playwright.CreateAsync();
await using var browser = await pw.Chromium.LaunchAsync();

var page = await browser.NewPageAsync();

await page.GotoAsync("http://laptrinhvb.net");
await page.ClickAsync("a");

var title = await page.TitleAsync();

Console.WriteLine(title);

5. Tìm và in nội dung của một thẻ HTML bất kỳ

using Microsoft.Playwright;

using var pw = await Playwright.CreateAsync();
await using var browser = await pw.Chromium.LaunchAsync();

var page = await browser.NewPageAsync();

await page.GotoAsync("https://laptrinhvb.net");

var es1 = await page.QuerySelectorAllAsync("p");

foreach (var e in es1)
{
  var r = await e.TextContentAsync();
  Console.WriteLine(r);
}

var e2 = await page.QuerySelectorAsync("p");
var r2 = await e2!.TextContentAsync();

Console.WriteLine(r2);

6. Theo dõi tất cả các Request của một website giống khi chúng ta xem tab Network ở Developer tools

using Microsoft.Playwright;

using var playwright = await Playwright.CreateAsync();

var opts = new BrowserTypeLaunchOptions() { Headless = false };
await using var browser = await playwright.Chromium.LaunchAsync(opts);

var page = await browser.NewPageAsync();
page.Request += (_, req) => Console.WriteLine($">> {req.Method} {req.Url}");
page.Response += (_, resp) => Console.WriteLine($"<< {resp.Status} {resp.Url}");

var url = "https://laptrinhvb.net";
await page.GotoAsync(url);

Chi tiết, các bạn có thể đọc thêm từ github của Microsoft.

Thanks for watching!

Tags: playwright microsoft c#playwright automate browsers c#playwright c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Giới thiệu thư viện Playwright của Microsoft automate browsers like Selemium
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 172 11:20:58, 19/09/2022C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.