NEWS

[C#] Export tất cả các bảng table trong sqlserver thành từng file Excel

[C#] Export tất cả các bảng table trong sqlserver thành từng file Excel
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 2514 15:21:28, 04/11/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn cách xuất tất cả các bảng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu Sqlserver ra file Excel.

[C#] Export all table sqlserver to Excel File

Trong lập trình ứng dụng, đôi lúc các bạn muốn xuất tất cả các bảng của Table ra file Excel dùng để import vào cơ sở dữ liệu khác như: Mysql, sqlite...

Thì bài viết dưới đây sẽ giúp export một cách dễ dàng.

export_excel_table_c

Để thực hiện chúng ta thực hiện hai connection.

 1. Connection kết nối SQL Server
 2. Connection kết nối Excel File sử dụng Oledb

Khi các bạn chạy mà nếu có báo lỗi: 

Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 provider is not registered on the local machine

Thì bạn download Office System Driver: Data Connectivity Components, về để cài đặt vào nhé.

Kết quả khi chạy ứng dụng chương trình:

export_excel_demo

Source code Export Excel From Sqlserver C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Data.OleDb;
using System.Data.SqlClient;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ExportAllExcel
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string datetime = DateTime.Now.ToString("yyyyMMddHHmmss");     
      try
      {
        string FolderPath = @"E:\Destination\";       
        SqlConnection SQLConnection = new SqlConnection();
        SQLConnection.ConnectionString = "Data Source = (local); Initial Catalog =TMV_OLIVER; "
          + "Integrated Security=true;";
       
        string query = "SELECT Schema_name(schema_id) AS SchemaName,name AS TableName";
        query += " FROM  sys.tables WHERE is_ms_shipped = 0";
       
        SqlCommand cmd = new SqlCommand(query, SQLConnection);
        SQLConnection.Open();
        DataTable dt = new DataTable();
        dt.Load(cmd.ExecuteReader());
        SQLConnection.Close();
        
        foreach (DataRow dt_row in dt.Rows)
        {
          string SchemaName = "";
          string TableName = "";
          object[] array = dt_row.ItemArray;
          SchemaName = array[0].ToString();
          TableName = array[1].ToString();


          string ExcelFileName = "";
         // ExcelFileName = SchemaName + "_" + TableName + "_" + datetime;
          ExcelFileName = TableName ;
          OleDbConnection Excel_OLE_Con = new OleDbConnection();
          OleDbCommand Excel_OLE_Cmd = new OleDbCommand();
          
          string connstring = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" + "Data Source="
            + FolderPath + ExcelFileName
            + ";" + "Extended Properties=\"Excel 12.0 Xml;HDR=YES;\"";
          string queryString =
           "SELECT * from " + SchemaName + "." + TableName;
          SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(queryString, SQLConnection);
          DataSet ds = new DataSet();
          adapter.Fill(ds);
          
          string TableColumns = "";
          
          foreach (DataTable table in ds.Tables)
          {
            foreach (DataColumn column in table.Columns)
            {
              TableColumns += column + "],[";
            }
          }

          
          TableColumns = ("[" + TableColumns.Replace(",", " Text,").TrimEnd(','));
          TableColumns = TableColumns.Remove(TableColumns.Length - 2);         
          Excel_OLE_Con.ConnectionString = connstring;
          Excel_OLE_Con.Open();
          Excel_OLE_Cmd.Connection = Excel_OLE_Con;
          Excel_OLE_Cmd.CommandText = "Create table [" + SchemaName + "_" +
                        TableName + "] (" + TableColumns + ")";
          Excel_OLE_Cmd.ExecuteNonQuery();
          
          foreach (DataTable table in ds.Tables)
          {
            String sqlCommandInsert = "";
            String sqlCommandValue = "";
            foreach (DataColumn dataColumn in table.Columns)
            {
              sqlCommandValue += dataColumn + "],[";
            }

            sqlCommandValue = "[" + sqlCommandValue.TrimEnd(',');
            sqlCommandValue = sqlCommandValue.Remove(sqlCommandValue.Length - 2);
            sqlCommandInsert = "INSERT into [" + SchemaName + "_" + TableName
                      + "] (" + sqlCommandValue + ") VALUES(";

            int columnCount = table.Columns.Count;
            foreach (DataRow row in table.Rows)
            {
              string columnvalues = "";
              for (int i = 0; i < columnCount; i++)
              {
                int index = table.Rows.IndexOf(row);
                columnvalues += "'" + table.Rows[index].ItemArray[i] + "',";

              }
              columnvalues = columnvalues.TrimEnd(',');
              var command = sqlCommandInsert + columnvalues + ")";
              Excel_OLE_Cmd.CommandText = command;
              Excel_OLE_Cmd.ExecuteNonQuery();
            }

          }
          Excel_OLE_Con.Close();
          Console.WriteLine($"Export Excel: {TableName} Finish!");        
        }
        Console.ReadLine();
      }

      catch (Exception exception)
      {
        Console.WriteLine(exception.Message);
        Console.ReadLine();        
      }
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: export sql to excel c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Export tất cả các bảng table trong sqlserver thành từng file Excel
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 2514 15:21:28, 04/11/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.