NEWS

[C#] Hướng dẫn tạo Float Text OSD Windows trong lập trình Winform

[C#] Hướng dẫn tạo Float Text OSD Windows trong lập trình Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4765 10:33:33, 31/08/2019C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ chia sẽ đến các bạn source code cách tạo Float Text OSD Windows trên Winform lập trình C#.

[C#] Hướng dẫn tạo Float Text OSD Windows trong lập trình Winform

Mấy hôm trước, bên IT của công ty mình có cài một phần mềm với tên BgInfo, phần mềm này giúp chúng ta hiển thị các thông tin cấu hình ra màn hình Desktop.

Các thông tin như: RAM, CPU, HDD, Network, OS,...

osd windows c#

Và mình thấy rất hay, không biết trên C# thì cách chúng ta thực hiện như thế nào, thế là mình lang thang trên Internet và kiếm được source code OSD Windows rất hay của tác giả .

Giao diện demo ứng dụng:

osd_phanmem

Và dưới đây là source code C# tạo OSD windows:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace MrSmarty.CodeProject
{
  public partial class Demo : Form
  {
    private FloatingOSDWindow[] _osd = new FloatingOSDWindow[4];
    private Point[] _pnt = new Point[4];
    private byte[] _alpha = new byte[4];
    private Color[] _textColor = new Color[4];
    private Font[] _textFont = new Font[4];
    private int[] _textTime = new int[4];
    private FloatingWindow.AnimateMode[] _mode = new FloatingWindow.AnimateMode[4]; 
    private uint[] _animateTime = new uint[4];
    private string[] _text = new string[4];
    private Rectangle _rScreen = Screen.PrimaryScreen.Bounds;

    public Demo()
    {
      InitializeComponent();
      this._numX.Maximum = this._rScreen.Width;
      this._numY.Maximum = this._rScreen.Height;
      //--OSD windows
      for(int i = 0; i < this._osd.Length; i++)
        this._osd[i] = new FloatingOSDWindow();
      //--OSD start point
      this._pnt[0] = new Point(20, 45); this._pnt[1] = new Point(this._rScreen.Width / 8, this._rScreen.Height / 2);
      this._pnt[2] = new Point(this._rScreen.Width / 6, this._rScreen.Height / 2 - this._rScreen.Height / 4); this._pnt[3] = new Point(100, this._rScreen.Height / 2 - this._rScreen.Height / 8);
      //--OSD transparency
      this._alpha[0] = 120; this._alpha[1] = 231; this._alpha[2] = 90; this._alpha[3] = 122;
      //--OSD text color
      this._textColor[0] = Color.Lime; this._textColor[1] = Color.DarkCyan; this._textColor[2] = Color.RoyalBlue; this._textColor[3] = Color.DarkMagenta;
      //--OSD text font
      this._textFont[0] = new Font("Arial", 22f, FontStyle.Bold); this._textFont[1] = new Font("Microsoft Sans Serif", 28f, FontStyle.Regular);
      this._textFont[2] = new Font("Courier New", 36f, FontStyle.Bold | FontStyle.Underline); this._textFont[3] = new Font("Verdana", 26f, FontStyle.Bold | FontStyle.Italic);
      //--OSD text time
      this._textTime[0] = 3000; this._textTime[1] = 1800; this._textTime[2] = 3900; this._textTime[3] = 2400;
      //--OSD window animation effect
      this._mode[0] = FloatingWindow.AnimateMode.ExpandCollapse; this._mode[1] = FloatingWindow.AnimateMode.Blend;
      this._mode[2] = FloatingWindow.AnimateMode.SlideLeftToRight; this._mode[3] = FloatingWindow.AnimateMode.RollRightToLeft;
      //--OSD animate time
      this._animateTime[0] = 200; this._animateTime[1] = 0; this._animateTime[2] = 0; this._animateTime[3] = 370;
      //--OSD text
      this._text[0] = this._txtText.Text; this._text[1] = "Hello! I am a Memember of Laptrinhvb.net";
      this._text[2] = "Chào mừng ngày quốc khánh Việt Nam 02/09/2019!"; this._text[3] = "Tôi Yêu Việt Nam!";

      //defaults for custom OSD
      this._numX.Value = this._pnt[0].X; this._numY.Value = this._pnt[0].Y;
      this._numAlpha.Value = this._alpha[0]; this._numTextTime.Value = this._textTime[0];
      this._numAnimateTime.Value = this._animateTime[0];
      this._lbSample.ForeColor = this._textColor[0]; this._lbSample.Font = this._textFont[0];
      this._cbAnimate.Items.AddRange(Enum.GetNames(typeof(FloatingWindow.AnimateMode)));
      this._cbAnimate.SelectedIndex = (int)this._mode[0];
    }

    private void demo_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
    {
      if(e.KeyCode == Keys.Escape)
        this.Close();
    }

    private void _all_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int idx;
      switch((sender as Button).Tag.ToString())
      {
        case "1": idx = 1; break;
        case "2": idx = 2; break;
        case "3": idx = 3; break;
        default: idx = 0; break;
      }
      if(idx == 0)
      {
        this._pnt[0] = new Point((int)this._numX.Value, (int)this._numY.Value);
        this._alpha[0] = (byte)this._numAlpha.Value;
        this._textColor[0] = this._lbSample.ForeColor;
        this._textFont[0] = this._lbSample.Font;
        this._textTime[0] = (int)this._numTextTime.Value;
        this._mode[0] = (FloatingWindow.AnimateMode)this._cbAnimate.SelectedIndex;
        this._animateTime[0] = (uint)this._numAnimateTime.Value;
        this._text[0] = this._txtText.Text;
      }
      this._osd[idx].Show(this._pnt[idx], this._alpha[idx], this._textColor[idx], this._textFont[idx], this._textTime[idx],
        this._mode[idx], this._animateTime[idx], this._text[idx]);
    }

    private void _bColorPick_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this._dlgColor.Color = this._lbSample.ForeColor;
      if(this._dlgColor.ShowDialog()==DialogResult.OK)
        this._lbSample.ForeColor = this._dlgColor.Color;
    }

    private void _bFontPick_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this._dlgFont.Font = this._lbSample.Font;
      if(this._dlgFont.ShowDialog() == DialogResult.OK)
        this._lbSample.Font = this._dlgFont.Font;
    }
  }
}

 

Video demo ứng dụng OSD C#:

Thanks for watching!

 

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn tạo Float Text OSD Windows trong lập trình Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4765 10:33:33, 31/08/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.