NEWS

[C#] Chia sẽ thư viện sử dụng Color Picker trong Winform

[C#] Chia sẽ thư viện sử dụng Color Picker trong Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3311 14:25:36, 20/10/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn bài viết hôm nay mình sẽ chia sẽ đến các thư viện Color Picker dùng để lấy mã màu trong lập trình C# Winform.

[C#] Color picker in winform 

Trong lập trình Winform, ở thanh công cụ các bạn sẽ có một control Color Dialog.

Color Dialog là một control cho phép bạn chọn màu hiển thị ở dạng cửa sổ hộp thoại Dialog.

Tuy nhiên, bây giờ các bạn muốn có cung cụ màu nằm ở Winform luôn, thì các bạn có thể sử dụng thư viên Color Picker này.

Thư viện Color Picker cung cấp cho chúng ta 4 Component để chọn lựa:

color_picker_componnet

Bao gồm 4 loại: 

 1. ColorBox2D
 2. ColorHexagon
 3. ColorSoliderVertical
 4. ColorWheel

Dưới đây là giao diện demo sử dụng các loại màu sắc:

color_picker

Source code demo ứng dụng Color Picker C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using MechanikaDesign.WinForms.UI.ColorPicker;

namespace ColorHexagon.Demo
{
  public partial class FormColorPickerDemo : Form
  {
    #region Fields

    private HslColor colorHsl = HslColor.FromAhsl(0xff);
    private ColorModes colorMode = ColorModes.Hue;
    private Color colorRgb = Color.Empty;
    private bool lockUpdates = false;

    #endregion

    public FormColorPickerDemo()
    {
      InitializeComponent();
      this.colorBox2D.ColorMode = this.colorMode;
      this.colorSlider.ColorMode = this.colorMode;
    }

    private void colorHexagon_ColorChanged(object sender, ColorChangedEventArgs args)
    {
      labelCurrentColor.BackColor = colorHexagon.SelectedColor;
      textboxHexColor.Text = ColorTranslator.ToHtml(colorHexagon.SelectedColor);
    }

    private void colorWheel_ColorChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      labelCurrentColor.BackColor = colorWheel.Color;
      textboxHexColor.Text = ColorTranslator.ToHtml(colorWheel.Color);
    }

    private void colorSlider_ColorChanged(object sender, ColorChangedEventArgs args)
    {
      if (!this.lockUpdates)
      {
        HslColor colorHSL = this.colorSlider.ColorHSL;
        this.colorHsl = colorHSL;
        this.colorRgb = this.colorHsl.RgbValue;
        this.lockUpdates = true;
        this.colorBox2D.ColorHSL = this.colorHsl;
        this.lockUpdates = false;
        labelCurrentColor.BackColor = this.colorRgb;
        textboxHexColor.Text = ColorTranslator.ToHtml(this.colorRgb);
        UpdateColorFields();
      } 
    }

    private void colorBox2D_ColorChanged(object sender, ColorChangedEventArgs args)
    {
      if (!this.lockUpdates)
      {
        HslColor colorHSL = this.colorBox2D.ColorHSL;
        this.colorHsl = colorHSL;
        this.colorRgb = this.colorHsl.RgbValue;
        this.lockUpdates = true;
        this.colorSlider.ColorHSL = this.colorHsl;
        this.lockUpdates = false;
        labelCurrentColor.BackColor = this.colorRgb;
        textboxHexColor.Text = ColorTranslator.ToHtml(this.colorRgb);
        UpdateColorFields();
      }  
    }

    private void ColorModeChangedHandler(object sender, EventArgs e)
    {
      if (sender == this.radioRed)
      {
        this.colorMode = ColorModes.Red;
      }
      else if (sender == this.radioGreen)
      {
        this.colorMode = ColorModes.Green;
      }
      else if (sender == this.radioBlue)
      {
        this.colorMode = ColorModes.Blue;
      }
      else if (sender == this.radioHue)
      {
        this.colorMode = ColorModes.Hue;
      }
      else if (sender == this.radioSaturation)
      {
        this.colorMode = ColorModes.Saturation;
      }
      else if (sender == this.radioLuminance)
      {
        this.colorMode = ColorModes.Luminance;
      }
      this.colorSlider.ColorMode = this.colorMode;
      this.colorBox2D.ColorMode = this.colorMode;    
    }

    private void UpdateColorFields()
    {
      this.lockUpdates = true;
      this.numRed.Value = this.colorRgb.R;
      this.numGreen.Value = this.colorRgb.G;
      this.numBlue.Value = this.colorRgb.B;
      this.numHue.Value = (int)(((decimal)this.colorHsl.H) * 360M);
      this.numSaturation.Value = (int)(((decimal)this.colorHsl.S) * 100M);
      this.numLuminance.Value = (int)(((decimal)this.colorHsl.L) * 100M);
      this.lockUpdates = false;
    }

    private void UpdateRgbFields(Color newColor)
    {
      this.colorHsl = HslColor.FromColor(newColor);
      this.colorRgb = newColor;
      this.lockUpdates = true;
      this.numHue.Value = (int)(((decimal)this.colorHsl.H) * 360M);
      this.numSaturation.Value = (int)(((decimal)this.colorHsl.S) * 100M);
      this.numLuminance.Value = (int)(((decimal)this.colorHsl.L) * 100M);
      this.lockUpdates = false;
      this.colorSlider.ColorHSL = this.colorHsl;
      this.colorBox2D.ColorHSL = this.colorHsl;
    }

    private void UpdateHslFields(HslColor newColor)
    {
      this.colorHsl = newColor;
      this.colorRgb = newColor.RgbValue;
      this.lockUpdates = true;
      this.numRed.Value = this.colorRgb.R;
      this.numGreen.Value = this.colorRgb.G;
      this.numBlue.Value = this.colorRgb.B;
      this.lockUpdates = false;
      this.colorSlider.ColorHSL = this.colorHsl;
      this.colorBox2D.ColorHSL = this.colorHsl;
    }

    private void numRed_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      if (!this.lockUpdates)
      {
        UpdateRgbFields(Color.FromArgb((int)this.numRed.Value, (int)this.numGreen.Value, (int)this.numBlue.Value));
      }
    }

    private void numGreen_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      if (!this.lockUpdates)
      {
        UpdateRgbFields(Color.FromArgb((int)this.numRed.Value, (int)this.numGreen.Value, (int)this.numBlue.Value));
      }
    }

    private void numBlue_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      if (!this.lockUpdates)
      {
        UpdateRgbFields(Color.FromArgb((int)this.numRed.Value, (int)this.numGreen.Value, (int)this.numBlue.Value));
      }
    }

    private void numHue_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      if (!this.lockUpdates)
      {
        HslColor newColor = HslColor.FromAhsl((double)(((float)((int)this.numHue.Value)) / 360f), this.colorHsl.S, this.colorHsl.L);
        this.UpdateHslFields(newColor);
      }
    }

    private void numSaturation_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      if (!this.lockUpdates)
      {
        HslColor newColor = HslColor.FromAhsl(this.colorHsl.A, this.colorHsl.H, (double)(((float)((int)this.numSaturation.Value)) / 100f), this.colorHsl.L);
        this.UpdateHslFields(newColor);
      }
      
    }

    private void numLuminance_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      if (!this.lockUpdates)
      {
        HslColor newColor = HslColor.FromAhsl(this.colorHsl.A, this.colorHsl.H, this.colorHsl.S, (double)(((float)((int)this.numLuminance.Value)) / 100f));
        this.UpdateHslFields(newColor);
      }
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: color picker c#color picker dialog c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Chia sẽ thư viện sử dụng Color Picker trong Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3311 14:25:36, 20/10/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.