NEWS

[C#] Hướng dẫn sử dụng Try Catch xử lý ngoại lệ trong winform

[C#] Hướng dẫn sử dụng Try Catch xử lý ngoại lệ trong winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 14957 07:46:32, 04/05/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cặp từ khóa try catch để bẫy lỗi trong lập trình c# winform.

[C#] Using Exception Try catch

Xử lý ngoại lệ try-catch trong C# là một trong 3 câu lệnh thường sử dụng để xử lý ngoại lệ (Exception) trong ngôn ngữ lập trình C#.

Khi sử dụng câu lệnh xử lý ngoại lệ try-catch, chúng thường bao gồm một khối lệnh try và 1 hay nhiều khối lệnh catch.

Cú pháp của câu lệnh xử lý ngoại lệ try-catch như sau :

try
{
	// to do
}
catch (FormatException er)
{
	// to do with FormatException
	// er chỉ có giá trị trong khối lệnh (block) catch chứa nó
}
catch (ArgumentNullException er)
{
	// to do with ArgumentNullException
}
catch (Exception er)
{
	// to do with Exception
}

 Dưới đây là một ví dụ chúng ta viết 1 hàm dùng để chuyển đổi một chuỗi dữ liệu do người dùng nhập vào từ bàn phím thành 1 số nguyên thuộc kiểu int trong C#.

// Lớp tiện ích xử lý số
public class NumberUtility
{
 
	// Hàm hỗ trợ chuyển đổi chuỗi đầu vào thành kiểu Int
	public static int GetIntFromString(string pInput)
	{
		int result = 0;
		try
		{
			result = int.Parse(pInput);
		}
		// Ngoại lệ ArgumentNullException xảy ra khi người dùng không nhập dữ liệu
		catch (ArgumentNullException ane)
		{
			Console.Write("Your string is null, " + ane.ToString());
		}
		// Ngoại lệ FormatException xảy ra khi người dùng nhập giá trị không phải số
		catch (FormatException fe)
		{
			Console.Write("Your string is not in the correct format. , " + fe.ToString());
		}
		// Ngoại lệ OverflowException xảy ra khi người dùng nhập vượt quá kiểu int
		// Giới hạn của Int trong C# : 	-2,147,483,648 to 2,147,483,647
		catch (OverflowException ofE)
		{
			Console.Write("Your string represents a number less than MinValue or greater than MaxValue. , " + ofE.ToString());
		}
		catch (Exception ex)
		{
			Console.Write("Your string is invalid, " + ex.ToString());
		}
		return result;
	}
}

Trong hàm này chúng ta sử dụng 1 khối lệnh try  3 khối lệnh catch, 3 khối lệnh catch này được để bắt các trường hợp mà ta đoán nó có thể xảy ra khi chuyển đổi chuỗi số đầu từ bàn phím thành số nguyên.

Chúng ta sử dụng hàm GetIntFromString đã được định nghĩa ở trên như sau :

static void Main(string[] args)
{
	// Nhập 1 chuỗi từ bàn phím
        Console.Write("Enter Your string:");
	string input = Console.ReadLine();
 
	int soChuyenDoi = NumberUtility.GetIntFromString(input);
 
	Console.WriteLine("Your string is " + soChuyenDoi);
 
	Console.ReadLine();
}

Ouput

        Khi người dùng nhập chuỗi đầu vào không phải kiểu số

 

try-catch-with-FormatException

 Khi người dùng nhập chuỗi đầu vào có giá trị vượt giá trị của kiểu số nguyên int của C#

try-catch-with-OverflowException

Khi người dùng nhập chuỗi đầu vào có giá trị đúng kiểu số nguyên int của C#

try-catch-without-exception

Chú ý : Khi sử dụng câu lệnh xử lý ngoại lệ try-catch với nhiều khối lệnh catch, chúng ta có thể chuyển đổi thành câu lệnh xử lý ngoại try-catch với chỉ duy nhất 1 khối lệnh catch với việc sử dụng toán từ is trong C#.

Ví dụ với GetIntFromString ở trên chúng ta có thể viết thành 1 hàm GetIntFromStringOneCatch chỉ sử dụng 1 khối lệnh catch nhưng ý nghĩa hoàn toàn tương đương như sau :

public static int GetIntFromStringOneCatch(string pInput)
{
	int result = 0;
	try
	{
		result = int.Parse(pInput);
	}
	// Ngoại lệ ArgumentNullException xảy ra khi người dùng không nhập dữ liệu
	catch (Exception ex)
	{
		if (ex is ArgumentNullException)
			Console.Write("Your string is null, " + ex.ToString());
		else if (ex is ArgumentNullException)
			Console.Write("Your string is not in the correct format. , " + ex.ToString());
		else if (ex is OverflowException)
			Console.Write("Your string represents a number less than MinValue or greater than MaxValue. , " + ex.ToString());
		else
			Console.Write("Your string is invalid, " + ex.ToString());
	}
 
	return result;
}

Và khi sử dụng hàm GetIntFromStringOneCatch ta cũng nhận được kết quả tương đương GetIntFromString

static void Main(string[] args)
{
	// Nhập 1 chuỗi từ bàn phím
	Console.Write("Enter Your string:");
	string input = Console.ReadLine();
 
	int soChuyenDoi = NumberUtility.GetIntFromStringOneCatch(input);
 
	Console.WriteLine("Your string is " + soChuyenDoi);
 
	Console.ReadLine();
}

Thanks for watching!

Laptrinhvb via hoctoantap.com

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn sử dụng Try Catch xử lý ngoại lệ trong winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 14957 07:46:32, 04/05/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.