NEWS

[C#] Hướng dẫn sử dụng đệ quy Recursion trong lập trinh Winform

[C#] Hướng dẫn sử dụng đệ quy Recursion trong lập trinh Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 6706 21:16:13, 29/04/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng đệ quy bằng cách sử dụng Callback Function trong lập trình C# Winform.

[C#] Recursion Demo Winform

Vậy đệ quy là gì? tại sao chúng ta cần phải sử dụng đệ quy.

Đệ quy (Recursion) là một trong những giải thuật khá quen thuộc trong lập trình, mở rộng ra là trong toán học (thường được gọi với tên khác là “quy nạp”).

Có một số bài toán, buộc phải sử dụng đệ quy mới giải quyết được, chẳng hạn như duyệt cây.

Thông thường, trong lập trình Web, khi xây dựng cây Menu động, chúng ta bắt buộc phải sử dụng đệ quy để thực hiện công việc một cách hiệu quả.

Bây giờ, mình có một ví dụ sau đây.

Dưới đây, chúng ta sẽ có một cây menu bằng SubItemBar trong Devexpress như hình bên dưới:

tree_menu

Và yêu cầu của chúng ta là làm sao đọc cây menu thành một bảng table gồm 2 field: idparent 

Bằng cách bình thường, chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp For để quét từng trường của dữ liệu.

Tuy nhiên, mỗi menu có chiều sâu khác nhau, nên ở trường hợp này chúng ta không thể nào sử dụng for để truy vấn hết được dữ liệu ở cây menu trên.

=> dùng để cho phân quyền ứng dụng của mình.

và kết quả khi chúng ta thực hiện đệ quy xong, chúng ta sẽ được một cây thư mục treeview như hình bên dưới.

dequy_csharp_demo

Dưới đây là hình ảnh sử dụng đệ quy: cứ thấy barSubItem là nó tiếp tục gọi lại hàm chính nó EnumAllSubitems.

Ở tham số thứ 2: chúng ta sẽ thấy một hàm callback, được truyền vào ở parametter thứ hai.

Action<BarItem, BarSubItem> callback

dequy_tutorial

Dưới đây là full source code đệ quy C#, demo ứng dụng trên:

using DevExpress.Skins;
using DevExpress.XtraBars;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace DeQuy_Demo
{
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    public DataTable CreateTable()
    {
      var table = new DataTable();
      table.Columns.Add("id", typeof(string));
      table.Columns.Add("parent_id", typeof(string));
      table.Columns.Add("caption", typeof(string));

      return table;
    }
    public void EnumAllSubitems(BarSubItem subItem, Action<BarItem, BarSubItem> callback)
    {
      foreach (BarItemLink link in subItem.ItemLinks)
      {
        BarItem item = link.Item;

        callback(item, subItem);
        if (item is BarSubItem)
        {
          EnumAllSubitems((BarSubItem)item, callback);
        }
      }

    }

    private void btn_load_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var table = CreateTable();
      EnumAllSubitems(menu_system, (subItem, parent) =>
      {

        if (subItem != null)
        {
          var parent_id = parent.Name;

          var item_caption = subItem.Caption;
          var item_name = subItem.Name;
          table.Rows.Add(item_name, parent_id, item_caption);
        }      
       });

      treeList1.DataSource = table;
      treeList1.ViewStyle = DevExpress.XtraTreeList.TreeListViewStyle.TreeView;     
      treeList1.KeyFieldName = "id";
      treeList1.ParentFieldName = "parent_id";
      treeList1.ExpandAll();
      treeList1.OptionsView.ShowTreeLines = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.True;
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn sử dụng đệ quy Recursion trong lập trinh Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 6706 21:16:13, 29/04/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.