NEWS

[C#] Lập trình cài đặt mật khẩu cho file Microsoft Access và tool giải mã password MDB

[C#] Lập trình cài đặt mật khẩu cho file Microsoft Access và tool giải mã password MDB
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7411 12:49:49, 13/11/2019C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách tạo mật khẩu bảo mật cho file database Microsoft Access (*.mdb) trong lập trình C# winform.

[C#] Tạo mật khẩu cho file Microsoft Access và Tool giải mã password

Trong lập trình kết nối cơ sở dữ liệu OleDB (Access) với C#, chúng ta muốn bảo mật database của mình lại.

access_demo

Để cài đặt mật khẩu cho file Database Access, các bạn sử dụng câu lệnh sau:

ALTER DATABASE PASSWORD 'matkhaucu', 'matkhaumoi'

Giao diện demo ứng dụng cài đặt mật khẩu cho file Access.

password_file_access

Bài viết chỉ ứng dụng cho File Micsoft Acess có định dạng là MDB thôi nhé.

Source code Tạo mật khẩu Database Access C#:

using System;
using System.Data.OleDb;
using System.IO;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Linq;
namespace setaccesspass
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      openFileDialog1.Filter = "MS-Access (*.mdb)|*.mdb";
      if (openFileDialog1.ShowDialog() != DialogResult.OK)
      {
        return;
      }

      if (openFileDialog1.FileName.Equals(String.Empty))
      {
        MessageBox.Show("Please enter a file name.", string.Empty, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        return;
      }
      txtfilename.Text = openFileDialog1.FileName;
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      setpassword(txtfilename.Text, txtoldpassword.Text, txtnewpassword.Text);
    }

    private void setpassword(string FilePath, string OldPassword, string NewPassword)
    {
      try
      {
        if (File.Exists(FilePath))
        {
          string conString = @"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + FilePath + ";Jet OLEDB:Database Password=" + OldPassword + ";Mode=12";
          string OledbConnectionString = conString;
          using (OleDbConnection con = new OleDbConnection(OledbConnectionString))
          {
            string sql = string.Empty;
            sql = string.Format("ALTER DATABASE PASSWORD [{0}] [{1}]", NewPassword, OldPassword);
            OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sql, con);

            con.Open();
            cmd.ExecuteNonQuery();
            con.Close();
            MessageBox.Show("Password set successfully.");
          }
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show(ex.Message.ToString());
      }
    }

    private void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Application.Exit();
    }

    


  }
}

Còn muốn lấy mật khẩu của file Acess MDB, các bạn có thể chạy file accesspv.exe, mình có để trong thư mục source download.

Giao diện lấy mật khẩu file database MS Access:

access_pass_view

Thanks for watching!

 

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Lập trình cài đặt mật khẩu cho file Microsoft Access và tool giải mã password MDB
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7411 12:49:49, 13/11/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.