NEWS

[C#] Hướng dẫn thay đổi độ phân giải màn hình trong winform

[C#] Hướng dẫn thay đổi độ phân giải màn hình trong winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 8178 08:15:28, 29/05/2019C#   In bài viết

Xin chào các bạn bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẽ đến các bạn cách thay đổi độ phân giải của màn hình trong lập trình winform c#.

[C#] Change Resolution Screen Display Winform

Dưới đây là hình ảnh giao diện thay đổi độ phân giải màn hình của windows trong Windows 10:

display_screen

Trong bài viết này, mình sẽ chia sẽ các bạn source code, để các bạn có thể lấy độ phân giải của màn hình hiện tại.

Và thay đổi kích thước phân giải bằng ứng dụng Winform.

Đầu tiên, các bạn tạo cho mình một class Resolution.cs với source code c# bên dưới:

using System;
using System.Windows.Forms;
using System.Runtime.InteropServices;

[StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
public struct DEVMODE1 
{
	[MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr,SizeConst=32)] public string dmDeviceName;
	public short dmSpecVersion;
	public short dmDriverVersion;
	public short dmSize;
	public short dmDriverExtra;
	public int  dmFields;

	public short dmOrientation;
	public short dmPaperSize;
	public short dmPaperLength;
	public short dmPaperWidth;

	public short dmScale;
	public short dmCopies;
	public short dmDefaultSource;
	public short dmPrintQuality;
	public short dmColor;
	public short dmDuplex;
	public short dmYResolution;
	public short dmTTOption;
	public short dmCollate;
	[MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst = 32)] public string dmFormName;
	public short dmLogPixels;
	public short dmBitsPerPel;
	public int  dmPelsWidth;
	public int  dmPelsHeight;

	public int  dmDisplayFlags;
	public int  dmDisplayFrequency;

	public int  dmICMMethod;
	public int  dmICMIntent;
	public int  dmMediaType;
	public int  dmDitherType;
	public int  dmReserved1;
	public int  dmReserved2;

	public int  dmPanningWidth;
	public int  dmPanningHeight;
};class User_32
{
	[DllImport("user32.dll")]
	public static extern int EnumDisplaySettings (string deviceName, int modeNum, ref DEVMODE1 devMode );     
	[DllImport("user32.dll")]
	public static extern int ChangeDisplaySettings(ref DEVMODE1 devMode, int flags);

	public const int ENUM_CURRENT_SETTINGS = -1;
	public const int CDS_UPDATEREGISTRY = 0x01;
	public const int CDS_TEST = 0x02;
	public const int DISP_CHANGE_SUCCESSFUL = 0;
	public const int DISP_CHANGE_RESTART = 1;
	public const int DISP_CHANGE_FAILED = -1;
}


namespace Resolution
{
	class CResolution
	{
		public CResolution(int a,int b)
		{
			Screen screen = Screen.PrimaryScreen;
			
			
			int iWidth =a;
			int iHeight =b;
			

			DEVMODE1 dm = new DEVMODE1();
			dm.dmDeviceName = new String (new char[32]);
			dm.dmFormName = new String (new char[32]);
			dm.dmSize = (short)Marshal.SizeOf (dm);

			if (0 != User_32.EnumDisplaySettings (null, User_32.ENUM_CURRENT_SETTINGS, ref dm))
			{
				
				dm.dmPelsWidth = iWidth;
				dm.dmPelsHeight = iHeight;

				int iRet = User_32.ChangeDisplaySettings (ref dm, User_32.CDS_TEST);

				if (iRet == User_32.DISP_CHANGE_FAILED)
				{
					MessageBox.Show("Unable to process your request");
					MessageBox.Show("Description: Unable To Process Your Request. Sorry For This Inconvenience.","Information",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Information);
				}
				else
				{
					iRet = User_32.ChangeDisplaySettings (ref dm, User_32.CDS_UPDATEREGISTRY);

					switch (iRet) 
					{
						case User_32.DISP_CHANGE_SUCCESSFUL:
						{
							break;

							//successfull change
						}
						case User_32.DISP_CHANGE_RESTART:
						{
							
							MessageBox.Show("Description: You Need To Reboot For The Change To Happen.\n If You Feel Any Problem After Rebooting Your Machine\nThen Try To Change Resolution In Safe Mode.","Information",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Information);
							break;
							//windows 9x series you have to restart
						}
						default:
						{
							
							MessageBox.Show("Description: Failed To Change The Resolution.","Information",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Information);
							break;
							//failed to change
						}
					}
				}
				
			}
		}
	}
}

 

Bây giờ, viết code cho nút lấy kích thước phân giải hiện tại của màn hình:

private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
		{			
			MessageBox.Show("User Resolution is "+tempHeight.ToString()+" X "+tempWidth.ToString());			
		}

Thực hiện thay đổi kích thước phân giải màn hình.

private void button3_Click(object sender, System.EventArgs e)
		{
			MessageBox.Show("Resolution is going to change to "+tempHeight.ToString()+" X "+tempWidth.ToString());
			Resolution.CResolution ChangeRes=new Resolution.CResolution(tempHeight,tempWidth);
			
		}

 

Hy vọng bài viết sẽ giúp ích được cho các bạn. Các bạn, có thể download source code ở bên dưới để tham khảo.

Thanks for watching!

 

DOWNLOAD

 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn thay đổi độ phân giải màn hình trong winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 8178 08:15:28, 29/05/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.