NEWS

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng tìm kiếm file trong thư mục sử dụng Background Worker

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng tìm kiếm file trong thư mục sử dụng Background Worker
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 17254 14:17:42, 01/08/2018C#   In bài viết

Hi! Xin chào các bạn trẻ, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn viết một ứng dụng tìm kiếm file trong thư mục, và sử dụng background worker để hiển thị phần trăm tìm kiếm trong lập trình C#.

[C#] Search File in Folder Directory WinForm

Để tìm hiểu về bài này, các bạn cần biết được cách sử dụng background worker như thế nào, các bạn có thể xem bài viết về cách sử dụng Background Worker ở link bên dưới.

C# Hướng dẫn sử dụng background worker trong winform 

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng:

sử dụng background worker c#

- Để tìm kiếm file trong folder, thì chúng ta chỉ cần lấy các thư mục folder từ thư mục gốc, và duyệt vòng lặp từng thư mục gốc, để kiểm tra tên từng file có giống với từ khóa mà chúng ta tìm kiếm hay không.

Khi tìm kiếm được dữ liệu cần tìm thì chúng ta xuất thông tin những file tìm thấy vào listview.

Full source code C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace searchFileInFolder
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      backgroundWorker1 = new BackgroundWorker();
      backgroundWorker1.WorkerReportsProgress = true;
      backgroundWorker1.WorkerSupportsCancellation = true;

      backgroundWorker1.DoWork += backgroundWorker1_DoWork;
      backgroundWorker1.ProgressChanged += backgroundWorker1_ProgressChanged;
      backgroundWorker1.RunWorkerCompleted += backgroundWorker1_RunWorkerCompleted;

    }

    private void btn_browser_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (folderBrowserDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        txtFolderPath.Text = folderBrowserDialog1.SelectedPath;
      }
    }

    private void btn_find_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (backgroundWorker1.IsBusy)
      {
        backgroundWorker1.CancelAsync();
      }
      else
      {
        progressBar1.Value = progressBar1.Minimum;
        btn_find.Text = "Dừng tìm";
        listView1.Items.Clear();
        backgroundWorker1.RunWorkerAsync();
      }
    }

    public void AddToListView(string file)
    {
      FileInfo finfo = new FileInfo(file);
      listView1.Invoke((Action)(() =>
      {
        var icon = Icon.ExtractAssociatedIcon(file);
        string key = Path.GetExtension(file);
        imageList1.Images.Add(key, icon.ToBitmap());
        ListViewItem item = new ListViewItem(finfo.Name, key);
        item.SubItems.Add(finfo.DirectoryName);
        item.SubItems.Add(Math.Ceiling(finfo.Length / 1024f).ToString("0 KB"));
        listView1.BeginUpdate();

        listView1.Items.Add(item);
        listView1.EndUpdate();
      }));

    }

    public void ScanDirectory(string directory, string searchPattern)
    {
      try
      {
        foreach (var file in Directory.GetFiles(directory))
        {
          if (backgroundWorker1.CancellationPending)
          {
            return;
          }

          lblProgress.Invoke((Action)(() => lblProgress.Text = file));
          if (file.Contains(searchPattern))
          {
            AddToListView(file);
          }
        }


        foreach (var dir in Directory.GetDirectories(directory))
        {
          ScanDirectory(dir, searchPattern);
        }
      }
      catch
      {
      }
    }

    private void backgroundWorker1_DoWork(object sender, DoWorkEventArgs e)
    {

      string[] dirs = Directory.GetDirectories(txtFolderPath.Text);
      float length = dirs.Length;
      progressBar1.Invoke((Action)(() => progressBar1.Maximum = dirs.Length));
      ScanDirectory(txtFolderPath.Text, txtSearch.Text);
      for (int i = 0; i < dirs.Length; i++)
      {
        backgroundWorker1.ReportProgress((int)(i / length * 100));
        ScanDirectory(dirs[i], txtSearch.Text);
      }

      backgroundWorker1.ReportProgress(100);

    }

    private void backgroundWorker1_ProgressChanged(object sender, ProgressChangedEventArgs e)
    {
      if (!backgroundWorker1.CancellationPending)
      {
        lblPercent.Text = e.ProgressPercentage + "%";
        progressBar1.PerformStep();
      }
    }

    private void backgroundWorker1_RunWorkerCompleted(object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e)
    {

      lblProgress.Text = String.Format("Tìm thấy {0} tập tin.", listView1.Items.Count);
      if (progressBar1.Value < progressBar1.Maximum)
      {
        lblProgress.Text = "Dừng tìm kiếm. " + lblProgress.Text;
      }
      btn_find.Text = "Tìm kiếm";
    }
  }
}

HAPPY CODING heart

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng tìm kiếm file trong thư mục sử dụng Background Worker
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 17254 14:17:42, 01/08/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.