NEWS

[C#] Tạo hiệu ứng hình ảnh Image Cartoon Effect

[C#] Tạo hiệu ứng hình ảnh Image Cartoon Effect
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3505 15:44:13, 01/06/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ chia sẽ source code tạo hiệu ứng Effect Cartoon Image trong lập trình C# Winform.

[C#] Effect Cartoon Image in Winform

Mình thấy trên trang web softwarebydefault.com có chia sẽ nhiều effect về image các bạn có thể truy cập vào đó để tham khảo.

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng tạo hiệu ứng hoạt hình c#:

effect_image_cartoon

Full source code Image Cartoon effect C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Imaging;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace CartoonEffectImage
{
  public partial class track_ : Form
  {
    public track_()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btn_browser_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var dlg = new OpenFileDialog();
      if (dlg.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        pictureBox1.LoadAsync(dlg.FileName);
      }
    }

    private void btn_cartoon_effect_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Enum.TryParse(cb_type.Text, out SmoothingFilterType myStatus);
      pictureBox2.Image = CartoonEffectFilter((Bitmap)pictureBox1.Image, Convert.ToByte(trackBar1.Value), myStatus);
    }

    public Bitmap MedianFilter(Bitmap sourceBitmap, int matrixSize)
    {
      BitmapData sourceData =
            sourceBitmap.LockBits(new Rectangle(0, 0,
            sourceBitmap.Width, sourceBitmap.Height),
            ImageLockMode.ReadOnly,
            PixelFormat.Format32bppArgb);


      byte[] pixelBuffer = new byte[sourceData.Stride *
                     sourceData.Height];


      byte[] resultBuffer = new byte[sourceData.Stride *
                      sourceData.Height];


      Marshal.Copy(sourceData.Scan0, pixelBuffer, 0,
                    pixelBuffer.Length);


      sourceBitmap.UnlockBits(sourceData);


      int filterOffset = (matrixSize - 1) / 2;
      int calcOffset = 0;


      int byteOffset = 0;


      List<int> neighbourPixels = new List<int>();
      byte[] middlePixel;


      for (int offsetY = filterOffset; offsetY <
        sourceBitmap.Height - filterOffset; offsetY++)
      {
        for (int offsetX = filterOffset; offsetX <
          sourceBitmap.Width - filterOffset; offsetX++)
        {
          byteOffset = offsetY *
                 sourceData.Stride +
                 offsetX * 4;


          neighbourPixels.Clear();


          for (int filterY = -filterOffset;
            filterY <= filterOffset; filterY++)
          {
            for (int filterX = -filterOffset;
              filterX <= filterOffset; filterX++)
            {


              calcOffset = byteOffset +
                     (filterX * 4) +
                     (filterY * sourceData.Stride);


              neighbourPixels.Add(BitConverter.ToInt32(
                       pixelBuffer, calcOffset));
            }
          }


          neighbourPixels.Sort();

          middlePixel = BitConverter.GetBytes(
                    neighbourPixels[filterOffset]);


          resultBuffer[byteOffset] = middlePixel[0];
          resultBuffer[byteOffset + 1] = middlePixel[1];
          resultBuffer[byteOffset + 2] = middlePixel[2];
          resultBuffer[byteOffset + 3] = middlePixel[3];
        }
      }


      Bitmap resultBitmap = new Bitmap(sourceBitmap.Width,
                       sourceBitmap.Height);


      BitmapData resultData =
            resultBitmap.LockBits(new Rectangle(0, 0,
            resultBitmap.Width, resultBitmap.Height),
            ImageLockMode.WriteOnly,
            PixelFormat.Format32bppArgb);


      Marshal.Copy(resultBuffer, 0, resultData.Scan0,
                    resultBuffer.Length);


      resultBitmap.UnlockBits(resultData);


      return resultBitmap;
    }

    public enum SmoothingFilterType
    {
      None,
      Gaussian3x3,
      Gaussian5x5,
      Gaussian7x7,
      Median3x3,
      Median5x5,
      Median7x7,
      Median9x9,
      Mean3x3,
      Mean5x5,
      LowPass3x3,
      LowPass5x5,
      Sharpen3x3,
    }

    public Bitmap SmoothingFilter(Bitmap sourceBitmap,
              SmoothingFilterType smoothFilter =
              SmoothingFilterType.None)
    {
      Bitmap inputBitmap = null;


      switch (smoothFilter)
      {
        case SmoothingFilterType.None:
          {
            inputBitmap = sourceBitmap;
          }
          break;
        case SmoothingFilterType.Gaussian3x3:
          {
            inputBitmap = ConvolutionFilter(sourceBitmap,
                  Matrix.Gaussian3x3, 1.0 / 16.0, 0);
          }
          break;
        case SmoothingFilterType.Gaussian5x5:
          {
            inputBitmap = ConvolutionFilter(sourceBitmap,
                 Matrix.Gaussian5x5, 1.0 / 159.0, 0);
          }
          break;
        case SmoothingFilterType.Gaussian7x7:
          {
            inputBitmap = ConvolutionFilter(sourceBitmap,
                 Matrix.Gaussian7x7, 1.0 / 136.0, 0);
          }
          break;
        case SmoothingFilterType.Median3x3:
          {
            inputBitmap = MedianFilter(sourceBitmap, 3);
          }
          break;
        case SmoothingFilterType.Median5x5:
          {
            inputBitmap = MedianFilter(sourceBitmap, 5);
          }
          break;
        case SmoothingFilterType.Median7x7:
          {
            inputBitmap = MedianFilter(sourceBitmap, 7);
          }
          break;
        case SmoothingFilterType.Median9x9:
          {
            inputBitmap = MedianFilter(sourceBitmap, 9);
          }
          break;
        case SmoothingFilterType.Mean3x3:
          {
            inputBitmap = ConvolutionFilter(sourceBitmap,
                   Matrix.Mean3x3, 1.0 / 9.0, 0);
          }
          break;
        case SmoothingFilterType.Mean5x5:
          {
            inputBitmap = ConvolutionFilter(sourceBitmap,
                   Matrix.Mean5x5, 1.0 / 25.0, 0);
          }
          break;
        case SmoothingFilterType.LowPass3x3:
          {
            inputBitmap = ConvolutionFilter(sourceBitmap,
                   Matrix.LowPass3x3, 1.0 / 16.0, 0);
          }
          break;
        case SmoothingFilterType.LowPass5x5:
          {
            inputBitmap = ConvolutionFilter(sourceBitmap,
                   Matrix.LowPass5x5, 1.0 / 60.0, 0);
          }
          break;
        case SmoothingFilterType.Sharpen3x3:
          {
            inputBitmap = ConvolutionFilter(sourceBitmap,
                   Matrix.Sharpen3x3, 1.0 / 8.0, 0);
          }
          break;
      }


      return inputBitmap;
    }

    private Bitmap ConvolutionFilter(Bitmap sourceBitmap,
                     double[,] filterMatrix,
                        double factor = 1,
                          int bias = 0)
    {
      BitmapData sourceData = sourceBitmap.LockBits(new Rectangle(0, 0,
                   sourceBitmap.Width, sourceBitmap.Height),
                            ImageLockMode.ReadOnly,
                         PixelFormat.Format32bppArgb);


      byte[] pixelBuffer = new byte[sourceData.Stride * sourceData.Height];
      byte[] resultBuffer = new byte[sourceData.Stride * sourceData.Height];


      Marshal.Copy(sourceData.Scan0, pixelBuffer, 0, pixelBuffer.Length);
      sourceBitmap.UnlockBits(sourceData);


      double blue = 0.0;
      double green = 0.0;
      double red = 0.0;


      int filterWidth = filterMatrix.GetLength(1);
      int filterHeight = filterMatrix.GetLength(0);


      int filterOffset = (filterWidth - 1) / 2;
      int calcOffset = 0;


      int byteOffset = 0;


      for (int offsetY = filterOffset; offsetY <
        sourceBitmap.Height - filterOffset; offsetY++)
      {
        for (int offsetX = filterOffset; offsetX <
          sourceBitmap.Width - filterOffset; offsetX++)
        {
          blue = 0;
          green = 0;
          red = 0;


          byteOffset = offsetY *
                 sourceData.Stride +
                 offsetX * 4;


          for (int filterY = -filterOffset;
            filterY <= filterOffset; filterY++)
          {
            for (int filterX = -filterOffset;
              filterX <= filterOffset; filterX++)
            {


              calcOffset = byteOffset +
                     (filterX * 4) +
                     (filterY * sourceData.Stride);


              blue += (double)(pixelBuffer[calcOffset]) *
                  filterMatrix[filterY + filterOffset,
                            filterX + filterOffset];


              green += (double)(pixelBuffer[calcOffset + 1]) *
                   filterMatrix[filterY + filterOffset,
                            filterX + filterOffset];


              red += (double)(pixelBuffer[calcOffset + 2]) *
                  filterMatrix[filterY + filterOffset,
                           filterX + filterOffset];
            }
          }


          blue = factor * blue + bias;
          green = factor * green + bias;
          red = factor * red + bias;


          blue = (blue > 255 ? 255 :
              (blue < 0 ? 0 :
              blue));


          green = (green > 255 ? 255 :
              (green < 0 ? 0 :
               green));


          red = (red > 255 ? 255 :
             (red < 0 ? 0 :
              red));


          resultBuffer[byteOffset] = (byte)(blue);
          resultBuffer[byteOffset + 1] = (byte)(green);
          resultBuffer[byteOffset + 2] = (byte)(red);
          resultBuffer[byteOffset + 3] = 255;
        }
      }


      Bitmap resultBitmap = new Bitmap(sourceBitmap.Width, sourceBitmap.Height);


      BitmapData resultData = resultBitmap.LockBits(new Rectangle(0, 0,
                   resultBitmap.Width, resultBitmap.Height),
                           ImageLockMode.WriteOnly,
                         PixelFormat.Format32bppArgb);


      Marshal.Copy(resultBuffer, 0, resultData.Scan0, resultBuffer.Length);
      resultBitmap.UnlockBits(resultData);


      return resultBitmap;
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      cb_type.DataSource = Enum.GetValues(typeof(SmoothingFilterType));
    }

    public Bitmap CartoonEffectFilter(
                Bitmap sourceBitmap,
                byte threshold = 0,
                SmoothingFilterType smoothFilter
                = SmoothingFilterType.None)
    {
      sourceBitmap = SmoothingFilter(sourceBitmap, smoothFilter);


      BitmapData sourceData =
            sourceBitmap.LockBits(new Rectangle(0, 0,
            sourceBitmap.Width, sourceBitmap.Height),
            ImageLockMode.ReadOnly,
            PixelFormat.Format32bppArgb);


      byte[] pixelBuffer = new byte[sourceData.Stride *
                     sourceData.Height];


      byte[] resultBuffer = new byte[sourceData.Stride *
                      sourceData.Height];


      Marshal.Copy(sourceData.Scan0, pixelBuffer, 0,
                    pixelBuffer.Length);


      sourceBitmap.UnlockBits(sourceData);


      int byteOffset = 0;
      int blueGradient, greenGradient, redGradient = 0;
      double blue = 0, green = 0, red = 0;


      bool exceedsThreshold = false;


      for (int offsetY = 1; offsetY <
         sourceBitmap.Height - 1; offsetY++)
      {
        for (int offsetX = 1; offsetX <
          sourceBitmap.Width - 1; offsetX++)
        {
          byteOffset = offsetY * sourceData.Stride +
                 offsetX * 4;


          blueGradient =
          Math.Abs(pixelBuffer[byteOffset - 4] -
          pixelBuffer[byteOffset + 4]);


          blueGradient +=
          Math.Abs(pixelBuffer[byteOffset - sourceData.Stride] -
          pixelBuffer[byteOffset + sourceData.Stride]);


          byteOffset++;


          greenGradient =
          Math.Abs(pixelBuffer[byteOffset - 4] -
          pixelBuffer[byteOffset + 4]);


          greenGradient +=
          Math.Abs(pixelBuffer[byteOffset - sourceData.Stride] -
          pixelBuffer[byteOffset + sourceData.Stride]);


          byteOffset++;


          redGradient =
          Math.Abs(pixelBuffer[byteOffset - 4] -
          pixelBuffer[byteOffset + 4]);


          redGradient +=
          Math.Abs(pixelBuffer[byteOffset - sourceData.Stride] -
          pixelBuffer[byteOffset + sourceData.Stride]);


          if (blueGradient + greenGradient + redGradient > threshold)
          { exceedsThreshold = true; }
          else
          {
            byteOffset -= 2;


            blueGradient = Math.Abs(pixelBuffer[byteOffset - 4] -
                        pixelBuffer[byteOffset + 4]);
            byteOffset++;


            greenGradient = Math.Abs(pixelBuffer[byteOffset - 4] -
                         pixelBuffer[byteOffset + 4]);
            byteOffset++;


            redGradient = Math.Abs(pixelBuffer[byteOffset - 4] -
                        pixelBuffer[byteOffset + 4]);


            if (blueGradient + greenGradient + redGradient > threshold)
            { exceedsThreshold = true; }
            else
            {
              byteOffset -= 2;


              blueGradient =
              Math.Abs(pixelBuffer[byteOffset - sourceData.Stride] -
              pixelBuffer[byteOffset + sourceData.Stride]);


              byteOffset++;


              greenGradient =
              Math.Abs(pixelBuffer[byteOffset - sourceData.Stride] -
              pixelBuffer[byteOffset + sourceData.Stride]);


              byteOffset++;


              redGradient =
              Math.Abs(pixelBuffer[byteOffset - sourceData.Stride] -
              pixelBuffer[byteOffset + sourceData.Stride]);


              if (blueGradient + greenGradient +
                   redGradient > threshold)
              { exceedsThreshold = true; }
              else
              {
                byteOffset -= 2;


                blueGradient =
                Math.Abs(pixelBuffer[byteOffset - 4 - sourceData.Stride] -
                pixelBuffer[byteOffset + 4 + sourceData.Stride]);


                blueGradient +=
                Math.Abs(pixelBuffer[byteOffset - sourceData.Stride + 4] -
                pixelBuffer[byteOffset + sourceData.Stride - 4]);


                byteOffset++;


                greenGradient =
                Math.Abs(pixelBuffer[byteOffset - 4 - sourceData.Stride] -
                pixelBuffer[byteOffset + 4 + sourceData.Stride]);


                greenGradient +=
                Math.Abs(pixelBuffer[byteOffset - sourceData.Stride + 4] -
                pixelBuffer[byteOffset + sourceData.Stride - 4]);


                byteOffset++;


                redGradient =
                Math.Abs(pixelBuffer[byteOffset - 4 - sourceData.Stride] -
                pixelBuffer[byteOffset + 4 + sourceData.Stride]);


                redGradient +=
                Math.Abs(pixelBuffer[byteOffset - sourceData.Stride + 4] -
                pixelBuffer[byteOffset + sourceData.Stride - 4]);


                if (blueGradient + greenGradient + redGradient > threshold)
                { exceedsThreshold = true; }
                else
                { exceedsThreshold = false; }
              }
            }
          }


          byteOffset -= 2;


          if (exceedsThreshold)
          {
            blue = 0;
            green = 0;
            red = 0;
          }
          else
          {
            blue = pixelBuffer[byteOffset];
            green = pixelBuffer[byteOffset + 1];
            red = pixelBuffer[byteOffset + 2];
          }


          blue = (blue > 255 ? 255 :
              (blue < 0 ? 0 :
              blue));


          green = (green > 255 ? 255 :
              (green < 0 ? 0 :
               green));


          red = (red > 255 ? 255 :
             (red < 0 ? 0 :
              red));


          resultBuffer[byteOffset] = (byte)blue;
          resultBuffer[byteOffset + 1] = (byte)green;
          resultBuffer[byteOffset + 2] = (byte)red;
          resultBuffer[byteOffset + 3] = 255;
        }
      }


      Bitmap resultBitmap = new Bitmap(sourceBitmap.Width,
                       sourceBitmap.Height);


      BitmapData resultData =
            resultBitmap.LockBits(new Rectangle(0, 0,
            resultBitmap.Width, resultBitmap.Height),
            ImageLockMode.WriteOnly,
            PixelFormat.Format32bppArgb);


      Marshal.Copy(resultBuffer, 0, resultData.Scan0,
                    resultBuffer.Length);


      resultBitmap.UnlockBits(resultData);


      return resultBitmap;
    }

    private void trackBar1_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
    {

    }
  }
}

Thanks for watching!

Theo https://softwarebydefault.com/2013/06/02/cartoon-effect-image/

DOWNLOAD SOURCE

 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Tạo hiệu ứng hình ảnh Image Cartoon Effect
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3505 15:44:13, 01/06/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.