NEWS

[C#] Hướng dẫn đảo nội dung bài viết trong lập trình winform

[C#] Hướng dẫn đảo nội dung bài viết trong lập trình winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2502 13:22:52, 09/12/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn các đảo nội dung bài viết trong lập trình C#, winform.

[C#] How to Rotate Text in csharp Winform

VD: mình có đoạn văn như sau

 • Tin 1 : “mua ban sim so dep,cho thue sim so dep,lien he 0989 999 999“
 • Tin 2: “cho thue sim so dep, mua ban sim so dep,lien he 0989 999 999“
 • Tin 3: “lien he 0989 999 999,mua ban sim so dep, cho thue sim so dep“
 • Tin 4 : “cho thue sim so dep,lien he 0989 999 999, mua ban sim so dep“

Ở đoạn trên, các bạn thấy các dữ liệu trong đoạn được đảo nhau bằng cách dấu phẩy (,)

Thuật toán ở đây chúng ta muốn đảo đơn giản là:

VD: abc => kết quả đảo

acb, bca, cab, abc, cba, bac.

Từ abc có 3 ký tự: số kết quả đảo được chính là 3! = 6 (3 giai thừa)

Giao diện demo ứng dụng đảo đoạn văn bản C#, winform:

rotate_text_csharp

Các bạn có thể ứng dụng này để làm content spin.

Class Algorithms.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace SpinEditorApp.Helpers
{
  class Algorithms
  {
    private int elementLevel = -1;
    private int numberOfElements;
    private int[] permutationValue = new int[0];

    private char[] inputSet;
    public char[] InputSet
    {
      get { return inputSet; }
      set { inputSet = value; }
    }

    private int permutationCount = 0;
    public int PermutationCount
    {
      get { return permutationCount; }
      set { permutationCount = value; }
    }

    public char[] MakeCharArray(string InputString)
    {
      char[] charString = InputString.ToCharArray();
      Array.Resize(ref permutationValue, charString.Length);
      numberOfElements = charString.Length;
      return charString;
    }
   
    public void Recursion(int k)
    {
      elementLevel++;
      permutationValue.SetValue(elementLevel, k);

      if (elementLevel == numberOfElements)
      {
        OutputPermutation(permutationValue);
      }
      else
      {
        for (int i = 0; i < numberOfElements; i++)
        {
          if (permutationValue[i] == 0)
          {
            Recursion(i);
          }
        }
      }
      elementLevel--;
      permutationValue.SetValue(0, k);
    }

  
    public List<string> list = new List<string>();
    private void OutputPermutation(int[] value)
    {

      var list_temp = new List<string>();
      foreach (int i in value)
      {
        var _char = inputSet.GetValue(i - 1).ToString();

        list_temp.Add(_char);

        Console.Write(inputSet.GetValue(i - 1));
      }
      list.Add(string.Join(",", list_temp));
      Console.WriteLine();
      PermutationCount++;

    }
  }
}

Full source code Rotate Text c#:

using SpinEditorApp.Helpers;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace RotateSentence
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public readonly char SYMBOL = ',';
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private async void btn_rotate_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var content = txt_input.Text.Trim();
      var dataRotate = await RotateTextAsync(content);
      lbl_result.Text = $"Kết quả đảo nội dung: {dataRotate.Count} kết quả đảo được.";
      dataGridView1.DataSource = dataRotate;
    }

    public Task<List<Article>> RotateTextAsync(string content)
    {
      var task = Task.Run(() =>
      {
        var articles = new List<Article>();
        
          var line = content.Split(SYMBOL);
          var char_temp = "";
          for (int i = 0; i < line.Length; i++)
          {
            char_temp += i;
          }

          Algorithms permAlgorithm = new Algorithms();
          permAlgorithm.InputSet = permAlgorithm.MakeCharArray(char_temp);
          permAlgorithm.Recursion(0);
          var data = permAlgorithm.list;
          
          foreach (var index in data)
          {            
            List<string> list_data_temp = new List<string>();
            var arr = index.Split(',');
            foreach (var pos in arr)
            {
              var pos_int = Convert.ToInt32(pos);
              list_data_temp.Add(line[pos_int]);
            }

            var rotateText = string.Join(",", list_data_temp);

            var article = new Article();
            article.id = articles.Count() + 1;
            article.content = rotateText;
            articles.Add(article);

        }
        return articles;
      });
      return task;
    }

    private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
    {
      Process.Start("https://laptrinhvb.net");
    }
  }

  public class Article
  {
    public int id { get; set; }
    public string content { get; set; }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn đảo nội dung bài viết trong lập trình winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2502 13:22:52, 09/12/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.