NEWS

[C#] Hướng dẫn custom label Winform thành Auto Resize Label

[C#] Hướng dẫn custom label Winform thành Auto Resize Label
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 25092 12:47:16, 01/06/2018C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn customize component Label trong Winform thành Label Auto Resize trong lập trình C#.

[C#] Tutorial AutoResize Label Winform

Trong các ứng dụng, nhiều lúc các bạn muốn thiết kế mẫu in tem, nhưng mẫu tem chỉ có một dòng.

Và tên dòng có thể dài hay ngắn, nếu dữ liệu text dài thì label của bạn sẽ không có đủ không gian để hiển thị.

Vì vậy, chúng ta cần chỉnh sửa font chữ sao cho hợp lý để vừa độ rộng của label đang giới hạn kích thước.

Ví dụ: Nếu chữ có độ dài width nhiều hơn độ dài cho phép thì mình sẽ chỉnh sửa phông chữ (font) lại sao cho hợp lý.

auto resize label c#

Như hình bên trên, các bạn thấy phần mình tô vuông, do chữ dài không hiển thị được hết, vì vậy mình cần làm sao để cho hệ thống tự động tính toán kích thước và tăng hay giảm font chữ cho hợp lý.

Thuật toán mình dùng để canh font chữ:

1. Tính kích thước của label cho phép là bao nhiêu.

2. Mình sẽ duyệt một vòng for từ font chữ 1 đến 100 point.

3. Khi duyệt tăng kích thước từng font chữ mình sẽ dùng hàm MeasureString để tính kích thước của Text đang hiển thị là bao nhiêu.

4. Khi nào kích thước chiều dài của Text lớn hơn chiều dài của label cho phép thì chúng ta sẽ dừng vòng lặp for, và set font chữ nhỏ lui 1 đơn vị.

Và dưới đây là source mình tính kích thước font chữ cho text nhập vào:

private int SizeLabelFont()
    {
      string txt = this.Text;
      if (txt.Length > 0)
      {
        int best_size = 100;

        int wid = this.DisplayRectangle.Width - 3;
        int hgt = this.DisplayRectangle.Height - 3;


        using (Graphics gr = this.CreateGraphics())
        {
          for (int i = 1; i <= 100; i++)
          {
            using (Font test_font = new Font(this.Font.FontFamily, i))
            {
              SizeF text_size = gr.MeasureString(txt, test_font);
              if ((text_size.Width > wid) ||
                (text_size.Height > hgt))
              {
                best_size = i - 1;
                return best_size;

              }
            }
          }
        }
      }
      return size;
    }

auto resize label c#

Full source c#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Drawing;
using System.Data;
using System.Windows.Forms;

namespace howto_fit_font
{
  public class AutoResizeLabel : System.Windows.Forms.Label
  {
    private String text = "AutoResizeTextView";
    private int size = 12;

    //Create Properties 


    public int font_size
    {
      get { return size; }
      set { size = value; Invalidate(); }
    }
    public AutoResizeLabel()
    {
      this.ForeColor = Color.Green;

      this.Font = new Font(Font.FontFamily, size);
    }

    protected override void OnPaint(PaintEventArgs e)
    {
      base.OnPaint(e);


      size = SizeLabelFont();
      if (size == 0)
      {
        size = 1;
      }
      //draw a string of text label 
      //Brush b = new System.Drawing.SolidBrush(System.Drawing.Color.Green);
      //e.Graphics.DrawString(this.Text, new Font(Font.FontFamily, size), b, new Point(0, 0));
      this.Font = new Font(Font.FontFamily, size);
      this.AutoSize = false;

    }

    private int SizeLabelFont()
    {
      string txt = this.Text;
      if (txt.Length > 0)
      {
        int best_size = 100;

        int wid = this.DisplayRectangle.Width - 3;
        int hgt = this.DisplayRectangle.Height - 3;


        using (Graphics gr = this.CreateGraphics())
        {
          for (int i = 1; i <= 100; i++)
          {
            using (Font test_font = new Font(this.Font.FontFamily, i))
            {
              SizeF text_size = gr.MeasureString(txt, test_font);
              if ((text_size.Width > wid) ||
                (text_size.Height > hgt))
              {
                best_size = i - 1;
                return best_size;

              }
            }
          }
        }
      }
      return size;
    }
  }
}

Demo ứng dụng khi change dữ liệu thì kích thước thay đổi C#

demo auto resize label c#

HAVE FUN :)

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn custom label Winform thành Auto Resize Label
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 25092 12:47:16, 01/06/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.