NEWS

[C#] Hướng dẫn vẽ Progressbar trong Button Winform

[C#] Hướng dẫn vẽ Progressbar trong Button Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5375 11:12:01, 06/03/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ Progressbar trên Button trong lập trình C# Winform.

[C#] Draw Progressbar in Button Winform

Trong lập trình ứng dụng C# winform, khi các bạn viết các ứng dụng để xử lý.

Ví dụ: Click vào button để thực hiện chức năng download, khi download trả về phần trăm Progress thì các bạn hay sử dụng componet Progressbar của Winform để view.

Trong bài này, mình sẽ tích hợp khi click vào button download thì progress trả về được bao nhiêu phần trăm sẽ vẽ trực tiếp trên Button đó luôn.

Các bạn xem file demo ứng dụng Progressbar in Button C#:

progressbar_in_button

Source code Progressbar winform c#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace DrawProgressbarButton
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      ColorsBm = new Bitmap(btn_download.ClientSize.Width, btn_download.ClientSize.Height);
      btn_download.BackgroundImage = ColorsBm;
    }
    private Bitmap ColorsBm;
    private int ProgressColorBar = -1;
    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      const int max_progress = 100;
      ProgressColorBar++;

      btn_download.BeginInvoke(new Action(() =>
      {
        if (ProgressColorBar > 0)
        {
          btn_download.Text = ProgressColorBar + "%";
        }
      }));

      if (ProgressColorBar >= max_progress)
      {
        ProgressColorBar = -1;
        btn_download.Text = "Download";
        using (Graphics gr = Graphics.FromImage(ColorsBm))
        {
          gr.Clear(btn_download.BackColor);
        }
        timer1.Enabled = false;
        return;
      }
      
      using (SolidBrush br = new SolidBrush(Color.FromArgb(50, 40, 169, 67)))
      {
        using (Graphics gr = Graphics.FromImage(ColorsBm))
        {
          float wid = ColorsBm.Width * ProgressColorBar / (max_progress - 5);
          float hgt = ColorsBm.Height;
          RectangleF rect = new RectangleF(0, 0, wid, hgt);
          gr.FillRectangle(br, rect);
        }
      }
      btn_download.Refresh();
    }

    private void btn_download_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      timer1.Enabled = true;     
      using (Graphics gr = Graphics.FromImage(ColorsBm))
      {
        gr.Clear(btn_download.BackColor);
      }
    }
  }
}

Thanks for watching!

DONWLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn vẽ Progressbar trong Button Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5375 11:12:01, 06/03/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.