NEWS

[C#] Hướng dẫn custom Button trên Winform

[C#] Hướng dẫn custom Button trên Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 9449 13:05:24, 22/06/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ đến các bạn cách Custom Button trong lập trình C# winform.

[C#] Custom Button Winform

Mặc định button trong Visual studio toolbox mặc định, các bạn sẽ không bo tròn được button.

Và không có chọn đường màu viền cho border button.

Dưới đây, mình sẽ gởi cho các bạn đoạn code Custom Button này lại, các bạn có thể download và chỉnh sửa lại theo ý của bạn.

Giao diện demo ứng dụng Custom Button C#, Winform:

custom_button

Đầu tiên, các bạn tạo cho mình một class với tên: VBButton.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

using System.Windows.Forms;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Drawing2D;
using System.ComponentModel;

namespace CustomButton
{
  public class VBButton : Button
  {
    //Fields
    private int borderSize = 0;
    private int borderRadius = 20;
    private Color borderColor = Color.PaleVioletRed;

    //Properties
    [Category("Custom Props")]
    public int BorderSize
    {
      get { return borderSize; }
      set
      {
        borderSize = value;
        this.Invalidate();
      }
    }

    [Category("Custom Props")]
    public int BorderRadius
    {
      get { return borderRadius; }
      set
      {
        borderRadius = value;
        this.Invalidate();
      }
    }

    [Category("Custom Props")]
    public Color BorderColor
    {
      get { return borderColor; }
      set
      {
        borderColor = value;
        this.Invalidate();
      }
    }
    [Category("Custom Props")]
    public Color BackgroundColor
    {
      get { return this.BackColor; }
      set { this.BackColor = value; }
    }

    [Category("Custom Props")]
    public Color TextColor
    {
      get { return this.ForeColor; }
      set { this.ForeColor = value; }
    }

    //Constructor
    public VBButton()
    {
      this.FlatStyle = FlatStyle.Flat;
      this.FlatAppearance.BorderSize = 0;
      this.Size = new Size(150, 40);
      this.BackColor = Color.MediumSlateBlue;
      this.ForeColor = Color.White;
      this.Resize += new EventHandler(Button_Resize);
    }

    //Methods
    private GraphicsPath GetFigurePath(Rectangle rect, float radius)
    {
      GraphicsPath path = new GraphicsPath();
      float curveSize = radius * 2F;

      path.StartFigure();
      path.AddArc(rect.X, rect.Y, curveSize, curveSize, 180, 90);
      path.AddArc(rect.Right - curveSize, rect.Y, curveSize, curveSize, 270, 90);
      path.AddArc(rect.Right - curveSize, rect.Bottom - curveSize, curveSize, curveSize, 0, 90);
      path.AddArc(rect.X, rect.Bottom - curveSize, curveSize, curveSize, 90, 90);
      path.CloseFigure();
      return path;
    }

    protected override void OnPaint(PaintEventArgs pevent)
    {
      base.OnPaint(pevent);
      pevent.Graphics.SmoothingMode = SmoothingMode.AntiAlias;

      Rectangle rectSurface = this.ClientRectangle;
      Rectangle rectBorder = Rectangle.Inflate(rectSurface, -borderSize, -borderSize);
      int smoothSize = 2;
      if (borderSize > 0)
        smoothSize = borderSize;

      if (borderRadius > 2) //Rounded button
      {
        using (GraphicsPath pathSurface = GetFigurePath(rectSurface, borderRadius))
        using (GraphicsPath pathBorder = GetFigurePath(rectBorder, borderRadius - borderSize))
        using (Pen penSurface = new Pen(this.Parent.BackColor, smoothSize))
        using (Pen penBorder = new Pen(borderColor, borderSize))
        {
          //Button surface
          this.Region = new Region(pathSurface);
          //Draw surface border for HD result
          pevent.Graphics.DrawPath(penSurface, pathSurface);

          //Button border          
          if (borderSize >= 1)
            //Draw control border
            pevent.Graphics.DrawPath(penBorder, pathBorder);
        }
      }
      else //Normal button
      {
        //Button surface
        this.Region = new Region(rectSurface);
        //Button border
        if (borderSize >= 1)
        {
          using (Pen penBorder = new Pen(borderColor, borderSize))
          {
            penBorder.Alignment = PenAlignment.Inset;
            pevent.Graphics.DrawRectangle(penBorder, 0, 0, this.Width - 1, this.Height - 1);
          }
        }
      }
    }
    protected override void OnHandleCreated(EventArgs e)
    {
      base.OnHandleCreated(e);
      this.Parent.BackColorChanged += new EventHandler(Container_BackColorChanged);
    }

    private void Container_BackColorChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Invalidate();
    }

    private void Button_Resize(object sender, EventArgs e)
    {
      if (borderRadius > this.Height)
        borderRadius = this.Height;
    }
  }
}

Sau khi tạo xong, các bạn chạy build project hoặc bấm F5 xong đóng ứng dụng lại.

Các bạn vào Form1.cs, nhìn ở bên thanh Toolbox bên trái, các bạn sẽ thấy thêm Component VBButton.

Và các bạn có thể kéo ctrol này ra sử dụng bình thường.

custom_button_csharp

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: custom button c# winformcustom button c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn custom Button trên Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 9449 13:05:24, 22/06/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.