[C#] Hướng dẫn viết sự kiện Delay Text Change cho Text Box trong csharp

[C#] Hướng dẫn viết sự kiện Delay Text Change cho Text Box trong csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 13683 08:33:40, 13/10/2017C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn bắt sự kiện delay text change trong Textbox của C#.

C# Event Delay Text Change in Text Box 

Nếu bạn nào thường viết tìm kiếm cho dữ liệu, thì thường là bắt sự kiện TextChange của Text Box.

Ví dụ: Dưới đây là câu truy vấn tìm kiếm mà các bạn thường hay sử dụng.

Select * from tbl_sinhvien where tensv like '%query%'

Nếu các bạn bắt sự kiện cho textChange, nếu bạn nhập chữ: Nguyen van a (bao gồm 12 ký tự). Vậy là mỗi lần text box bắt sự kiện text change thì nó sẽ truy xuất dữ liệu Sqlserver của mình 12 lần (không tối ưu). Nếu bạn tìm kiếm trên bảng table mà cơ sở dữ liệu lớn sẽ xảy ra tình trạng bị lag.

Cách xử lý: Sau khi các bạn gõ xong text thì đợi khoảng 2 giây, mới thực hiện lệnh của text change.

Dưới đây là demo ứng dụng C#:

sự kiện delay text change textbox c#

Source code C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace TextChange_Delay
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    TypeAssistant assistant;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();

    }

    void assistant_Idled(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Invoke(
      new MethodInvoker(() =>
      {
        lblResult.Text = txtInput.Text;
      }));
    }

    private void txtInput_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      int delay = int.Parse(txtDelay.Text);
      assistant = new TypeAssistant(delay);
      assistant.Idled += assistant_Idled;
      assistant.TextChanged();
    }
  }

  public class TypeAssistant
  {
    public event EventHandler Idled = delegate { };
    public int WaitingMilliSeconds { get; set; }
    System.Threading.Timer waitingTimer;

    public TypeAssistant(int waitingMilliSeconds = 300)
    {
      WaitingMilliSeconds = waitingMilliSeconds;
      waitingTimer = new System.Threading.Timer(p =>
      {
        Idled(this, EventArgs.Empty);
      });
    }
    public void TextChanged()
    {
      waitingTimer.Change(WaitingMilliSeconds, System.Threading.Timeout.Infinite);
    }
  }

}

HAVE FUN :)

DOWNLOAD SOURCE

Tags: textboxevent

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn viết sự kiện Delay Text Change cho Text Box trong csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 13683 08:33:40, 13/10/2017C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.