NEWS

Hướng dẫn cách tạo Product Id cho ứng dụng phần mềm XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Hướng dẫn cách tạo Product Id cho ứng dụng phần mềm XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1855 14:41:55, 01/03/2024C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách tạo Product Id cho phần mềm trên c# winform (XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX).

[C#] How to create Product Id Software in Winform

Vậy Product Id là gì?

Trong thế giới phần mềm, "Product ID" (Product Identification) là một thuật ngữ thường được đề cập đến.

Đây là một phần quan trọng của quá trình cung cấp và quản lý phần mềm mà nhiều người dùng.

Bạn có thể sử dụng Product Id để tạo bản quyền, phân phối giống dụng...

Dưới đây, là ví dụ về một chuỗi Product Id.

Product ID là một chuỗi ký tự đặc biệt được gán cho mỗi sản phẩm phần mềm cụ thể.

Nó có thể bao gồm chữ cái, chữ số hoặc các ký tự đặc biệt. Ví dụ, "9CEC2-18FD2-71490-0CCB8-959BD" là một ví dụ về Product ID.

Trong bài viết này, mình sẽ lấy thông tin CPU-id, HDD Serial, Bios version và tên phần mềm để tạo thành một chuỗi Hash.

Chi tiết ở phần Hardware info các bạn có thể lấy thêm các thông tin tùy theo ý của bạn.

Giao diện khi các bạn chạy ứng dụng:

product_id_winform_csharp

Và khi bạn chạy ứng dụng này ở một máy tính thì product ID này luôn cố định.

Source code C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Management;
using System.Runtime.InteropServices.WindowsRuntime;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;

public class HardwareInfo
{
  public string GetAppName()
  {
    return "LAPTRINHVB.NET";
  }
  public string GetCPUId()
  {
    string cpuId = string.Empty;
    ManagementObjectSearcher searcher = new ManagementObjectSearcher("SELECT ProcessorId FROM Win32_Processor");

    foreach (ManagementObject obj in searcher.Get())
    {
      cpuId = obj["ProcessorId"].ToString();
      break;
    }

    return cpuId;
  }

  public string GetHDDSerialNumbers()
  {
    List<string> hddSerials = new List<string>();
    ManagementObjectSearcher searcher = new ManagementObjectSearcher("SELECT SerialNumber FROM Win32_DiskDrive");

    foreach (ManagementObject obj in searcher.Get())
    {
      string hddSerial = obj["SerialNumber"].ToString();
      hddSerials.Add(hddSerial);
    }

    return string.Join("_", hddSerials);
  }


  public string GetBIOSVersion()
  {
    string biosVersion = string.Empty;
    ManagementObjectSearcher searcher = new ManagementObjectSearcher("SELECT * FROM Win32_BIOS");

    foreach (ManagementObject obj in searcher.Get())
    {
      biosVersion = obj["Version"].ToString();
      break; 
    }

    return biosVersion;
  }

  public string GenerateProductID()
  {
    string appName = GetAppName();
    string cpuId = GetCPUId();
    string hddSerial = GetHDDSerialNumbers();
    string biosVersion = GetBIOSVersion();

    string combinedInfo = $"{appName}-{cpuId}-{hddSerial}-{biosVersion}";

    // Hash the combined information
    string hashedInfo = CalculateMD5Hash(combinedInfo);

    // Format the product ID
    string formattedProductID = FormatProductID(hashedInfo);

    return formattedProductID;
  }

  private string CalculateMD5Hash(string input)
  {
    using (MD5 md5 = MD5.Create())
    {
      byte[] inputBytes = Encoding.UTF8.GetBytes(input);
      byte[] hashBytes = md5.ComputeHash(inputBytes);

      StringBuilder sb = new StringBuilder();
      foreach (byte b in hashBytes)
      {
        sb.Append(b.ToString("X2"));
      }
      return sb.ToString();
    }
  }

  private string FormatProductID(string input)
  {
    string formatted = input.Substring(0, 5) + "-" + input.Substring(5, 5) + "-" + input.Substring(10, 5) + "-" + input.Substring(15, 5) + "-" + input.Substring(20, 5);
    return formatted.ToUpper();
  }
}

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    HardwareInfo hardwareInfo = new HardwareInfo();
    string productID = hardwareInfo.GenerateProductID();
    Console.WriteLine("Product ID: " + productID);

    Console.ReadLine();
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hướng dẫn cách tạo Product Id cho ứng dụng phần mềm XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1855 14:41:55, 01/03/2024C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.