NEWS

[C#] Sử dụng control PictureBox Color Overlay Winform

[C#] Sử dụng control PictureBox Color Overlay Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3864 10:10:20, 23/06/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo overlay color trên picturebox C#, Winform.

[C#] Overlay Color in PictureBox Winform.

Dưới đây, là giao diện mình Overlay Color trên PictureBox:

pic_color_overlay

Khi các bạn thiết kế ứng dụng theo dạng giao diện hiện đại Modern thì overlay picture sẽ giúp bạn làm ứng dụng trông đẹp và bắt mắt hơn.

Control này hỗ trợ các bạn: OpacityBorder Radius trên pictureBox

Video Demo Overlay PictureBox C#, Winform:

Đầu tiên, các bạn tạo cho mình một class VBImageColorOverlay.cs với nội dung bên dưới:

using ImageColorOverlay.Properties;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Drawing2D;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace ImageColorOverlay
{
  public class VBImageColorOverlay : Panel
  {
    private int _opacityOverlay;
    private int af;
    private Color _backgroundColorOverlay;
    private int _borderRadius;
    private bool _overlayColorDefault;

    public VBImageColorOverlay()
    {
      this.SetStyle(ControlStyles.UserPaint | ControlStyles.AllPaintingInWmPaint | ControlStyles.OptimizedDoubleBuffer, true);
      this.BackgroundImage = (Image)Resources.background;
      this.BackgroundImageLayout = ImageLayout.Stretch;
      this.TabStop = false;
      this.Size = new Size(250, 250);
      this.OpacityOverlay = 50;
      this._backgroundColorOverlay = Color.MediumSlateBlue;
    }

    [Category("Custom Props")]
    public bool OverlayColorDefault
    {
      get => this._overlayColorDefault;
      set => this._overlayColorDefault = value;
    }

    [Category("Custom Props")]
    public int OpacityOverlay
    {
      get => this._opacityOverlay;
      set
      {
        if (value < 0 || value > 100)
          return;
        this._opacityOverlay = value;
        this.af = Convert.ToInt32((double)this._opacityOverlay / 100.0 * (double)byte.MaxValue);
        if (!this.DesignMode)
          return;
        this.Invalidate(false);
      }
    }

    [Category("Custom Props")]
    public Color BackgroundColorOverlay
    {
      get => this._backgroundColorOverlay;
      set
      {
        this._backgroundColorOverlay = value;
        if (!this.DesignMode)
          return;
        this.Invalidate(false);
      }
    }

    [Category("Custom Props")]
    public Image VBBackgroundImage
    {
      get => this.BackgroundImage;
      set => this.BackgroundImage = value;
    }

    [Category("Custom Props")]
    public ImageLayout ImageLayout
    {
      get => this.BackgroundImageLayout;
      set => this.BackgroundImageLayout = value;
    }

    [Category("Custom Props")]
    public int BorderRadius
    {
      get => this._borderRadius;
      set
      {
        this._borderRadius = value;
        this.Invalidate();
      }
    }

    private void hgsgh()
    {
      if (this._overlayColorDefault)
        return;
      this._backgroundColorOverlay = Color.FromArgb(83, 97, 212);
    }

    protected override void OnHandleCreated(EventArgs e)
    {
      base.OnHandleCreated(e);
      this.hgsgh();
    }

    protected override void OnPaint(PaintEventArgs e)
    {
      base.OnPaint(e);
      Graphics graphics = e.Graphics;
      using (SolidBrush solidBrush = new SolidBrush(Color.FromArgb(this.af, this._backgroundColorOverlay)))
      {
        graphics.FillRectangle((Brush)solidBrush, this.ClientRectangle);
        ppwag.dsadsa((Control)this, this._borderRadius, graphics);
      }
    }
  }

  public static class ppwag
  {
    private static GraphicsPath gfhfg(Rectangle daas, float hghg)
    {
      GraphicsPath graphicsPath = new GraphicsPath();
      float num = hghg * 2f;
      graphicsPath.StartFigure();
      graphicsPath.AddArc((float)daas.X, (float)daas.Y, num, num, 180f, 90f);
      graphicsPath.AddArc((float)daas.Right - num, (float)daas.Y, num, num, 270f, 90f);
      graphicsPath.AddArc((float)daas.Right - num, (float)daas.Bottom - num, num, num, 0.0f, 90f);
      graphicsPath.AddArc((float)daas.X, (float)daas.Bottom - num, num, num, 90f, 90f);
      graphicsPath.CloseFigure();
      return graphicsPath;
    }

    public static void dasfff(Control gdfgd, int hhfghfg)
    {
      if (hhfghfg >= 1)
      {
        using (GraphicsPath path = ppwag.gfhfg(gdfgd.ClientRectangle, (float)hhfghfg))
          gdfgd.Region = new Region(path);
        gdfgd.Resize += (EventHandler)((s, e) =>
        {
          using (GraphicsPath path = ppwag.gfhfg(gdfgd.ClientRectangle, (float)hhfghfg))
            gdfgd.Region = new Region(path);
        });
      }
      else
      {
        gdfgd.Region = new Region(gdfgd.ClientRectangle);
        gdfgd.Resize += (EventHandler)((s, e) => gdfgd.Region = new Region(gdfgd.ClientRectangle));
      }
    }

    public static void dsadsa(Control hhgfh, int gjh, Graphics gr)
    {
      if (gjh > 1)
      {
        using (GraphicsPath path = ppwag.gfhfg(hhgfh.ClientRectangle, (float)gjh))
        {
          using (Pen pen = new Pen(hhgfh.Parent.BackColor, 1f))
          {
            gr.SmoothingMode = SmoothingMode.AntiAlias;
            hhgfh.Region = new Region(path);
            gr.DrawPath(pen, path);
          }
        }
      }
      else
        hhgfh.Region = new Region(hhgfh.ClientRectangle);
    }

    public static void dadasf(
     Control gdgdfg,
     int hgfhfgh,
     Graphics hgjgh,
     Color hfghfg,
     float wqdf)
    {
      if (hgfhfgh > 1)
      {
        using (GraphicsPath path = ppwag.gfhfg(gdgdfg.ClientRectangle, (float)hgfhfgh))
        {
          using (Pen pen1 = new Pen(gdgdfg.Parent.BackColor, wqdf + 1f))
          {
            using (Pen pen2 = new Pen(hfghfg, wqdf))
            {
              using (Matrix matrix = new Matrix())
              {
                hgjgh.SmoothingMode = SmoothingMode.AntiAlias;
                gdgdfg.Region = new Region(path);
                hgjgh.DrawPath(pen1, path);
                if ((double)wqdf < 1.0)
                  return;
                Rectangle clientRectangle = gdgdfg.ClientRectangle;
                float scaleX = (float)(1.0 - ((double)wqdf + 1.0) / (double)clientRectangle.Width);
                float scaleY = (float)(1.0 - ((double)wqdf + 1.0) / (double)clientRectangle.Height);
                matrix.Scale(scaleX, scaleY);
                matrix.Translate(wqdf / 1.6f, wqdf / 1.6f);
                hgjgh.Transform = matrix;
                hgjgh.DrawPath(pen2, path);
              }
            }
          }
        }
      }
      else
      {
        gdgdfg.Region = new Region(gdgdfg.ClientRectangle);
        if ((double)wqdf >= 1.0)
        {
          using (Pen pen = new Pen(hfghfg, wqdf))
          {
            pen.Alignment = PenAlignment.Inset;
            hgjgh.DrawRectangle(pen, 0.0f, 0.0f, (float)gdgdfg.Width - 0.5f, (float)gdgdfg.Height - 0.5f);
          }
        }
      }
    }
  }
}

Sau khi tạo xong, các bạn build project để hiển thị control VBImageColorOverlay bên trái ở thanh Toolbox, và các bạn kéo ra để sử dụng:

vbImageColorOverlay

Source code FrmMain.cs:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace ImageColorOverlay
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void colorWheel_ColorChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      vbImageColorOverlay1.BackgroundColorOverlay = colorWheel.Color;
      vbImageColorOverlay1.Refresh();
      
    }

    private void bar_opacity_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      vbImageColorOverlay1.OpacityOverlay = bar_opacity.Value;
      vbImageColorOverlay1.Refresh();
    }

    private void bar_borderRadius_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      vbImageColorOverlay1.BorderRadius = bar_borderRadius.Value;
      vbImageColorOverlay1.Refresh();
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Sử dụng control PictureBox Color Overlay Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3864 10:10:20, 23/06/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.