NEWS

[C#] Khóa shortcut key trên bàn phím winform

[C#] Khóa shortcut key trên bàn phím winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3442 10:50:01, 20/08/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ hướng dẫn các bạn cách khóa shortcut key trên lập trình C# winform.

[C#] Disabled Shortcut key Winform

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng:

lock_shortcut_demo

Khi các bạn check vào ô Lock shortcut key:

Một số phím sẽ bị khóa các bạn sẽ không thao tác được:

 • Window + R
 • Window + E
 • Alt + Tab
 • Window + Tab
 • Ctrl + ESC
 • Alt + ESC

Tuy nhiên tổ hợp phím Window + L (Lock computer) không khóa được

Full source code lock shortcut key C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace DisabledHotKey
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    { 
    }
    private delegate int LowLevelKeyboardProcDelegate(int nCode, int
      wParam, ref KBDLLHOOKSTRUCT lParam);

    [DllImport("user32.dll", EntryPoint = "SetWindowsHookExA", CharSet = CharSet.Ansi)]
    private static extern int SetWindowsHookEx(
      int idHook,
      LowLevelKeyboardProcDelegate lpfn,
      int hMod,
      int dwThreadId);

    [DllImport("user32.dll")]
    private static extern int UnhookWindowsHookEx(int hHook);


    [DllImport("user32.dll", EntryPoint = "CallNextHookEx", CharSet = CharSet.Ansi)]
    private static extern int CallNextHookEx(
      int hHook, int nCode,
      int wParam, ref KBDLLHOOKSTRUCT lParam);


    const int WH_KEYBOARD_LL = 13;
    private int intLLKey;
    private KBDLLHOOKSTRUCT lParam;


    private struct KBDLLHOOKSTRUCT
    {
      public int vkCode;
      int scanCode;
      public int flags;
      int time;
      int dwExtraInfo;
    }

    private int LowLevelKeyboardProc(
      int nCode, int wParam,
      ref KBDLLHOOKSTRUCT lParam)
    {
      bool blnEat = false;
      switch (wParam)
      {
        case 256:
        case 257:
        case 260:
        case 261:
          //Alt+Tab, Alt+Esc, Ctrl+Esc, Windows Key
          if (((lParam.vkCode == 9) && (lParam.flags == 32)) ||
          ((lParam.vkCode == 27) && (lParam.flags == 32)) || ((lParam.vkCode ==
          27) && (lParam.flags == 0)) || ((lParam.vkCode == 91) && (lParam.flags
          == 1)) || ((lParam.vkCode == 92) && (lParam.flags == 1)) || ((true) &&
          (lParam.flags == 32)))
          {
            blnEat = true;
          }
          break;
      }

      if (blnEat)
        return 1;
      else return CallNextHookEx(0, nCode, wParam, ref lParam);

    }

    private void KeyboardHook(object sender, EventArgs e)
    {
      intLLKey = SetWindowsHookEx(WH_KEYBOARD_LL, new LowLevelKeyboardProcDelegate(LowLevelKeyboardProc),
            System.Runtime.InteropServices.Marshal.GetHINSTANCE(
            System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly().GetModules()[0]).ToInt32(), 0);
    }

    private void ReleaseKeyboardHook()
    {
      intLLKey = UnhookWindowsHookEx(intLLKey);
    }

    private void chkLock_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      if (chkLock.Checked)
        KeyboardHook(this, e);
      else
        ReleaseKeyboardHook();
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: lock hotkey c#lock shortcut key c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Khóa shortcut key trên bàn phím winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3442 10:50:01, 20/08/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.