NEWS

[C#] Hướng dẫn đăng nhập ứng dụng với Google Authenticate

[C#] Hướng dẫn đăng nhập ứng dụng với Google Authenticate
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 9439 15:05:47, 24/10/2018C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn sử dụng Google Authenticate C# để đăng nhập vào ứng dụng.

Vậy Google Authenticate là gì?

Google Authenticate được hiểu là một ứng dụng tạo mã code gồm 6 số ngẫu nhiên và bạn cần nhập mã này để đăng nhập được tài khoản (mã này thay đổi trong vòng 30s).

Nhằm mục đích tăng cường khả năng bảo mật cho ứng dụng.

Các bạn thường thấy trong các ứng dụng của google nếu các bạn bật chức năng đăng nhập 2 lần trong Gmail chẳng hạn.

Đầu tiên, các bạn cần cài đặt ứng dụng Google Authenticator vào điện thoại để scan qrcode ứng dụng để đăng nhập.

Link Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2&hl=vi

Link IOS: https://itunes.apple.com/us/app/google-authenticator/id388497605?mt=8

Dưới đây là giao diện Demo ứng dụng Google Authenticate C#:

login_googleAuthenticate
Ứng dụng đăng nhập với Google Authenticate C#
 • Sau khi, cài đặt ứng dụng cho điện thoại các bạn xong, các bạn mở ứng dụng Authenticator lên

và mở nút scan QR code rồi đọc QR code trên ứng dụng.

Thì ứng dụng sẽ trả về cho chúng ta mã OTP (one time password) để chúng ta nhập mã code vào để đăng nhập ứng dụng.

Dưới đây là hình ảnh chương trình ứng dụng Google Authenticator, sau khi mình đã quét mã QR ứng dụng:

2018-10-24_145955

Đầu tiên, các bạn cần import thư viện Google Authenticate từ Nuget vào Project của mình.

Từ giao diện Nuget command, các bạn gõ vào lệnh sau:

PM> Install-Package GoogleAuthenticator -Version 1.2.1

Sau khi, cài đặt thư viện xong, các bạn code cho ứng dụng:

using Google.Authenticator;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace LoginWithGoogleAuthenticate
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btn_genrateQR_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      TwoFactorAuthenticator tfA = new TwoFactorAuthenticator();
      var setupCode = tfA.GenerateSetupCode(txt_appName.Text, this.txt_SecertKey.Text, pic_qrcode.Width, pic_qrcode.Height);

      WebClient wc = new WebClient();
      MemoryStream ms = new MemoryStream(wc.DownloadData(setupCode.QrCodeSetupImageUrl));
      pic_qrcode.Image = Image.FromStream(ms);

      txtSetupCode.Text = "Account: " + setupCode.Account + System.Environment.NewLine +
        "Secret Key: " + setupCode.AccountSecretKey + System.Environment.NewLine +
        "Encoded Key: " + setupCode.ManualEntryKey;
    }

    private void btn_getPassword_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      txtCurrentCodes.Text = string.Join(System.Environment.NewLine, new TwoFactorAuthenticator().GetCurrentPINs(this.txt_SecertKey.Text));
    }

    private void btn_validate_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      TwoFactorAuthenticator tfA = new TwoFactorAuthenticator();
      var result = tfA.ValidateTwoFactorPIN(txt_SecertKey.Text, txt_code.Text);

      if (result)
      {
        lbl_status.Text = "Trạng thái: chứng thực thành công!";
      }
      else
      {
        lbl_status.Text = "Trạng thái: Mã code không đúng!";
      }
    }
      
  }
}

HAVE FUN :)

DOWNLOAD SOURCE

 

 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn đăng nhập ứng dụng với Google Authenticate
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 9439 15:05:47, 24/10/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.