NEWS

[C#] Hướng dẫn xuất dữ liệu ra CSV hoặc Excel từ câu lệnh truy vấn T-SQL

[C#] Hướng dẫn xuất dữ liệu ra CSV hoặc Excel từ câu lệnh truy vấn T-SQL
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 19390 19:22:02, 24/05/2017C#   In bài viết

Lúc trước, mình đã có bài viết hướng dẫn các bạn cách xuất dữ liệu từ C# database sqlserver ra file Excel có định dạng. Tuy nhiên, với cách exports từ database ra Excel như bài trước. Nếu dữ liệu chúng ta từ 2000 dòng trở lên, thì các bạn sẽ gặp vấn đề là quá trình xuất dữ liệu từ database ra Excel rất là chậm. Các bạn có thể tham khảo bài viết xuất dữ liệu ra file Excel có định dạng tại đây.

C# Hướng dẫn xuất dữ liệu ra file Excel từ câu lệnh truy vấn T-SQL Server

database sqlserver to excel

Bài viết này, mình sẽ viết sẵn cho các bạn hàm đọc dữ liệu từ Sqlserver rồi ghi thành file CSV. Vì nếu, ghi file bằng cách này sẽ không sử dụng 2 vòng for row và column nên tốc độ xuất dữ liệu ra file CSV rất là nhanh.

Nhưng CSV có một nhược điểm là dung lượng rất lớn, nên tiếp tục mình sẽ viết thêm một hàm convert từ file CSV sang File Excel.

Giao diện demo ứng dụng:

Xuất dữ liệu từ databse sqlserver ra excel

Source code chương trình:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using Microsoft.Office.Interop;
using Microsoft.Office.Interop.Excel;
using System.IO;

namespace exportExcelFormSql
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      SQLtoExcel(txtquery.Text, "H:data.xlsx");
      System.Diagnostics.Process.Start("H:data.xlsx");

    }
 
    private void SQLtoExcel(string query, string Output)
    {
      string Filename = "H:	est.csv";
      SqlConnection conn = new SqlConnection("Server=(local);Database=NORTHWND;User Id=sa;Password=minh123");
      conn.Open();
      SqlCommand cmd = new SqlCommand(query, conn);
      SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();

      using (System.IO.StreamWriter fs = new System.IO.StreamWriter(Filename, false, Encoding.UTF8))
      {
        // Loop through the fields and add headers
        for (int i = 0; i < dr.FieldCount; i++)
        {
          string name = dr.GetName(i);
          if (name.Contains(","))
            name = """ + name + """;

          fs.Write(name + ",");
        }
        fs.WriteLine();

        // Loop through the rows and output the data
        while (dr.Read())
        {
          for (int i = 0; i < dr.FieldCount; i++)
          {
            string value = dr[i].ToString();
            if (value.Contains(","))
              value = """ + value + """;

            fs.Write(value + ",");
          }
          fs.WriteLine();
        }

        fs.Close();
      }

      Microsoft.Office.Interop.Excel.Application app = new Microsoft.Office.Interop.Excel.Application();
      Workbook wb = app.Workbooks.Open(Filename, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing);
      wb.SaveAs(Output, XlFileFormat.xlOpenXMLWorkbook, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, XlSaveAsAccessMode.xlExclusive, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing);
      wb.Close();
      app.Quit();
      File.Delete(Filename);
    }

  }
}

Video demo ứng dụng xuất dữ liệu từ database Sqlserver ra file Excel:

HAVE FUN :) THANKS FOR WATCHING!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn xuất dữ liệu ra CSV hoặc Excel từ câu lệnh truy vấn T-SQL
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 19390 19:22:02, 24/05/2017C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.