NEWS

[C#] Hướng dẫn tạo mã VietQR Payment API Winform

[C#] Hướng dẫn tạo mã VietQR Payment API Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5952 15:27:05, 28/06/2023C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ hướng dẫn các bạn cách tạo mã VietQR Payment API trên ngôn ngữ lập trình C#, Winform.

[C#] How to create VietQR payment API

VietQR là một công cụ thanh toán bằng mã QR được phát triển bởi Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông (VNITC).

Mã QR có chứa thông tin về tài khoản ngân hàng của người dùng, bao gồm: số tài khoản/thẻ, mã hiệu ngân hàng, số tiền, nội dung thanh toán, thông tin đơn hàng và một số thông tin liên quan khác (nếu có).

Mã VietQR giúp bạn giao dịch thanh toán một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Ví dụ: dưới đây là hình ảnh mã VietQR Payment của mình.

donate laptrinhvb thảo meo

Các bạn có thể Scan quét thử ^^ :) hii

Giao diện trên C#, Winform:

API_THUMB

Các bạn có thể chọn danh sách 58 ngân hàng hiện tại, chọn template mẫu, và nhập số tiền gởi khách hàng muốn thanh toán...

Chi tiết, các bạn có thể tham video hướng dẫn thực hiện từng bước theo video mình dưới đây:

Source code c#:

using Newtonsoft.Json;
using RestSharp;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using static System.Windows.Forms.VisualStyles.VisualStyleElement.Tab;

namespace VietQRPaymentAPI
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      //"accountNo": 113366668888,
      //"accountName": "QUY VAC XIN PHONG CHONG COVID",
      //"acqId": 970415,
      //"amount": 79000,
      //"addInfo": "Ung Ho Quy Vac Xin",
      //"format": "text",
      //"template": "compact"
      var apiRequest = new ApiRequest();
      apiRequest.acqId = Convert.ToInt32( cb_nganhang.EditValue.ToString());
      apiRequest.accountNo = long.Parse( txtSTK.Text);
      apiRequest.accountName = txtTenTaiKhoan.Text;
      apiRequest.amount = Convert.ToInt32( txtSoTien.Text);
      apiRequest.format = "text";
      apiRequest.template = cb_template.Text;
      var jsonRequest = JsonConvert.SerializeObject(apiRequest);
      // use restsharp for request api.
      var client = new RestClient("https://api.vietqr.io/v2/generate");
      var request = new RestRequest();

      request.Method = Method.Post;
      request.AddHeader("Accept", "application/json");
      
      request.AddParameter("application/json", jsonRequest, ParameterType.RequestBody);

      var response = client.Execute(request);
      var content = response.Content; 
      var dataResult = JsonConvert.DeserializeObject<ApiResponse>(content);


      var image = Base64ToImage(dataResult.data.qrDataURL.Replace("data:image/png;base64,", ""));
      pictureBox1.Image = image;


    }

    public Image Base64ToImage(string base64String)
    {
      byte[] imageBytes = Convert.FromBase64String(base64String);
      MemoryStream ms = new MemoryStream(imageBytes, 0, imageBytes.Length);
      ms.Write(imageBytes, 0, imageBytes.Length);
      System.Drawing.Image image = System.Drawing.Image.FromStream(ms, true);
      return image;
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      using (WebClient client = new WebClient())
      {
        var htmlData = client.DownloadData("https://api.vietqr.io/v2/banks");
        var bankRawJson = Encoding.UTF8.GetString(htmlData);
        var listBankData = JsonConvert.DeserializeObject<Bank>(bankRawJson);

        cb_nganhang.Properties.DataSource = listBankData.data;  // list banks
        cb_nganhang.Properties.DisplayMember = "custom_name";
        cb_nganhang.Properties.ValueMember = "bin";
        cb_nganhang.EditValue = listBankData.data.FirstOrDefault().bin;
        cb_template.SelectedIndex = 0;
      }
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn tạo mã VietQR Payment API Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5952 15:27:05, 28/06/2023C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.