NEWS

[C#] 14 tỷ, 6 tháng lãi suất bao nhiêu tiền lãi? Hướng dẫn viết tool tính lãi xuất ngân hàng

[C#] 14 tỷ, 6 tháng lãi suất bao nhiêu tiền lãi? Hướng dẫn viết tool tính lãi xuất ngân hàng
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3083 14:54:53, 25/05/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách viết tool nhỏ tính lãi suất ngân hàng gởi tiết kiệm có kỳ hạn trong lập trình C#, Winform

14 tỷ 6 tháng lãi suất ngân hàng bao nhiêu tiền?

Mấy ngày hôm nay, câu hỏi này luôn đang được cộng đồng mạng hỏi.

tinhlaixuat_nganhang_csharp

Nên nhân tiện mình sẽ hướng dẫn các bạn viết một tool nhỏ tính lãi suất gởi tiết kiệm ngân hàng.

Thường thì công thức tính lãi suất ngân hàng sẽ có 2 cách tính như sau:

Công thức:

Số tiền lãi = Số tiền gửi x lãi suất (%năm) x số ngày gửi/360.

Hoặc:

Số tiền lãi = Số tiền gửi x lãi suất (%năm)/12 x số tháng gửi.

Ví dụ:

Khách hàng gửi tiết kiệm 50,000,000 VND với kỳ hạn 1 năm tại Ngân hàng có mức lãi suất là 7%/năm. Đến kỳ hạn 1 năm, bạn có thể rút số tiền đã gửi ra. Cách tính lãi suất ngân hàng cho số tiền tiết kiệm trong trường hợp này như sau:

Số tiền lãi = Tiền gửi * 7%

= 50,000,000 x 7% = 3,500,000 VNĐ

Nếu đăng ký gói gửi kỳ hạn 6 tháng, ta có số tiền lãi:

Số tiền lãi = Tiền gửi x 7%/360  x 180

= 50,000,000 x 7%/360 x 180 = 1,750,000  VNĐ

Video demo ứng dụng:

Full source code C# GUNA2 UI:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.Globalization;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Loan_Caculator
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      this.Load += Form1_Load;
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      guna2ShadowForm1.SetShadowForm(this);     
    }

    private void guna2TextBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      AddCommaToTextBox(txt_sotiengui);
      var sotiengui = txt_sotiengui.Text == "" ? "0" : txt_sotiengui.Text;
      
      HienThiTien();
    }

    private void guna2TextBox2_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      HienThiTien();
    }

    public void AddCommaToTextBox(Guna.UI2.WinForms.Guna2TextBox guna2TextBox)
    {
      string value = guna2TextBox.Text.Replace(",", "")
          .Replace("đ", "").Replace(".", "").TrimStart('0');
      decimal ul;
      if (decimal.TryParse(value, out ul))
      {
        guna2TextBox.Text = string.Format("{0:#,###}", ul);
        var length = txt_sotiengui.Text.Length;
        guna2TextBox.Select(length, 0);
      }
    }

    private void hyperlinkLabelControl1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Process.Start("https://laptrinhvb.net");
    }

    private void tbar_sotiengui_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      txt_sotiengui.Text = (tbar_sotiengui.Value * 100000).ToString();
    }

    private void tbar_laisuatgoi_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      txt_laisuatgoi.Text = (tbar_laisuatgoi.Value / 10d).ToString();
      Console.WriteLine(tbar_laisuatgoi.Value.ToString());
    }

    private void tbar_kyhangui_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      txt_kyhangui.Text = (tbar_kyhangui.Value).ToString();
    }

    private void txt_kyhangui_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      HienThiTien();
    }

    public void HienThiTien()
    {
      var sotiengui =txt_sotiengui.Text == "" ? 0 : Convert.ToInt64(txt_sotiengui.Text.Replace(",", ""));
      var laisuatgui = txt_laisuatgoi.Text == "" ? 0 : Convert.ToDouble(txt_laisuatgoi.Text);
      var kyhangoi =txt_kyhangui.Text == "" ? 0 : Convert.ToInt64(txt_kyhangui.Text);
      var isThang = chkOption.Checked;
      var data = TinhLaiSuat(sotiengui, laisuatgui, kyhangoi, isThang);
      txt_TienLai.Text = data.Item1.ToString();
      txt_TongTien.Text = data.Item2.ToString();

      string value = txt_TienLai.Text.Replace(",", "")
          .Replace(" VND", "").Replace(".", "").TrimStart('0');
      decimal ul;
      if (decimal.TryParse(value, out ul))
      {
        txt_TienLai.Text = string.Format("{0:#,###}", ul) + " VND";
      }
      else
      {
        txt_TienLai.Text = "0 VND";
      }

      string value_tongtien = txt_TongTien.Text.Replace(",", "")
          .Replace(" VND", "").Replace(".", "").TrimStart('0');
      decimal tongtien;
      if (decimal.TryParse(value, out tongtien))
      {
        txt_TongTien.Text = string.Format("{0:#,###}", tongtien) + " VND";
      }
      else
      {
        txt_TongTien.Text = "0 VND";
      }

    }

    public (long, long) TinhLaiSuat(long sotiengui, double laisuatgui, long kyhangoi, bool isThang)
    {
      double tienlai_nhan = 0;
      if (isThang)
      {
        tienlai_nhan = (sotiengui) * kyhangoi /12 * ((laisuatgui / 100));
      }
      else
      {
       
        tienlai_nhan = (sotiengui) * (30 * kyhangoi) * ((laisuatgui / 100) / 365);
        
      }
      var tongtien_nhan = sotiengui + tienlai_nhan;
      return ( Convert.ToInt64(tienlai_nhan), Convert.ToInt64(tongtien_nhan));
    }

    private void chkOption_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      HienThiTien();
    }

  
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] 14 tỷ, 6 tháng lãi suất bao nhiêu tiền lãi? Hướng dẫn viết tool tính lãi xuất ngân hàng
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3083 14:54:53, 25/05/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.