[C#] Sử dụng Reactive NET load Big data vào Gridview

[C#] Sử dụng Reactive NET load Big data vào Gridview
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 3262 11:24:19, 17/03/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng thư viện Reactive, để load dữ liệu lớn (Big data) bất đồng bộ vào Gridview C# Winform.

[C#] Load BigData Async with Reactive .NET

Reactive .net (Rx.net) là lập trình với các dữ liệu nguồn không đồng bộ.

rx_net

Một Stream khi chạy bất đồng bộ sẽ sẽ ra một trong 3 cơ chế: OnCompleted, OnErrorOnNext.

aae3efe8-9dc1-4ba6-9dda-235f073b369e

Để tìm hiểu kỹ về Rx.NET các bạn truy cập vào link sau để xem hướng dẫn cụ thể: 

Hướng dẫn sử dụng Rx.NET

Demo ví dụ dưới đây mình sẽ load dữ liệu Big Data khoảng 1.2 triệu dòng vào data Gridview.

Câu lệnh truy vấn này khi mình thực hiện truy vấn dưới Sqlserver là mất 13s để hoàn thành.

rx_net_demo

Và yêu cầu là làm sao mình có thể load dữ liệu lớn vậy vào Data Gridview, nếu chúng ta load đồng bộ thì Winform sẽ treo UI.

Dưới đây là mình sẽ sử dụng Rx.Net để load dữ liệu, và mỗi lần load mình chỉ load 5000 dòng (có thể cấu hình thay đổi), và hiển thị dữ liệu cho người dùng.

Giao diện demo ứng dụng Load BigData with RX.NET C#:

rx_demo_csharp

Đầu tiên các bạn cần cài đặt thư viện Rx.NET từ nuget

Install-Package System.Reactive -Version 4.3.2

Và dưới đây là Full source code:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;
using System.Reactive.Linq;
using System.Reactive.Concurrency;
using System.Threading;

namespace WindowsFormsApp1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    string connectionString = $"Server=xxx;Database=xxx;User Id=xxx; Password =xxxx; Connection Timeout=3";
 

    public class HeThong
    {
      public string ngay { get; set; }
      public string thaotac { get; set; }
      public string ip { get; set; }
      public string tenmay { get; set; }
    }
    public IEnumerable<HeThong> GetHeThongs()
    {
      using (var connection = new SqlConnection(connectionString))
      {
        using (var cmd = connection.CreateCommand())
        {
          cmd.CommandText =
            "SELECT isnull(format(tgbd_scan, 'dd/MM/yyyy HH:mm:ss'), '') AS ngay , isnull(makien, '') as thaotac, isnull(nguoitd, '') as ip, isnull(makienvao,'') as tenmay FROM dbo.tbl_nhaplieu_wc order by stt DESC";         
          connection.Open();
          var reader = cmd.ExecuteReader();
          using (reader)
          {
            while (reader.Read())
            {
              var hethong = new HeThong
              {
                ngay = reader.GetString(0),
                thaotac = reader.GetString(1),
                ip = reader.GetString(2),
                tenmay = reader.GetString(3)
              };

              yield return hethong;
            }
          }
        }
      }
    }

    IDisposable subcription;
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      List<HeThong> companies = new List<HeThong>();
      var bindingList = new BindingList<HeThong>(companies);
      var source = new BindingSource(bindingList, null);
      source.ResetBindings(false);
      gridControl1.DataSource = source;
      bindingList.ResetBindings();
      label1.Text = string.Format("Loading data...");
      var obverse = GetHeThongs().ToObservable(ThreadPoolScheduler.Instance).Buffer(Convert.ToInt32(textBox1.Text)).ObserveOn(SynchronizationContext.Current);

      subcription = obverse.Subscribe(loadedData =>
        {
          companies.AddRange(loadedData);
          source.ResetBindings(false);
          label1.Text = string.Format("Loaded {0} rows", companies.Count.ToString("#,000"));
        },
        exception => { label1.Text = exception.Message; },
        () => { label1.Text = "Finished loading data"; });
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      subcription.Dispose();
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

 
Tags: reactive c# demorx c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Sử dụng Reactive NET load Big data vào Gridview
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 3262 11:24:19, 17/03/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

.