NEWS

[C#] Mã hóa sử dụng thuật toán triple DES (3DES)

[C#] Mã hóa sử dụng thuật toán triple DES (3DES)
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 25098 12:39:36, 15/09/2017C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn sử dụng thuật toán mã hóa Triple DES (3DES) trong lập trình c#.

Thuật toán Triple DES (3DES) là gì?

DES là một thuật toán khối với kích thước khối 64 bit và kích thước chìa 56 bit. Tiền thân của nó là Lucifer, một thuật toán do IBM phát triển. Cuối năm 1976, DES được chọn làm chuẩn mã hóa dữ liệu của nước Mỹ, sau đó được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. DES cùng với mã hóa bất đối xứng đã mở ra một thời kì mới cho ngành mã hóa thông tin. Trước DES, việc nghiên cứu và sử dụng mã hóa dữ liệu chỉ giới hạn trong chính phủ và quân đội. Từ khi có DES, các sản phẩm sử dụng nó tràn ngập thị trường. Đồng thời, việc nghiên cứu mã hóa thông tin cũng không còn là bí mật nữa mà đã trở thành một ngành khoa học máy tính bình thường.

Giao diện demo ứng dụng Mã hóa DES

Mã hóa DES trong lập trình csharp

Source code: 

- Hàm mã hóa Encrypt

public string Encrypt(string source, string key)
    {
      TripleDESCryptoServiceProvider desCryptoProvider = new TripleDESCryptoServiceProvider();
      MD5CryptoServiceProvider hashMD5Provider = new MD5CryptoServiceProvider();

      byte[] byteHash;
      byte[] byteBuff;

      byteHash = hashMD5Provider.ComputeHash(Encoding.UTF8.GetBytes(key));
      desCryptoProvider.Key = byteHash;
      desCryptoProvider.Mode = CipherMode.ECB; //CBC, CFB
      byteBuff = Encoding.UTF8.GetBytes(source);

      string encoded =
        Convert.ToBase64String(desCryptoProvider.CreateEncryptor().TransformFinalBlock(byteBuff, 0, byteBuff.Length));
      return encoded;
    }

- Hàm giải mã Decrypt

public static string Decrypt(string encodedText, string key)
    {
      TripleDESCryptoServiceProvider desCryptoProvider = new TripleDESCryptoServiceProvider();
      MD5CryptoServiceProvider hashMD5Provider = new MD5CryptoServiceProvider();

      byte[] byteHash;
      byte[] byteBuff;

      byteHash = hashMD5Provider.ComputeHash(Encoding.UTF8.GetBytes(key));
      desCryptoProvider.Key = byteHash;
      desCryptoProvider.Mode = CipherMode.ECB; //CBC, CFB
      byteBuff = Convert.FromBase64String(encodedText);

      string plaintext = Encoding.UTF8.GetString(desCryptoProvider.CreateDecryptor().TransformFinalBlock(byteBuff, 0, byteBuff.Length));
      return plaintext;
    }

- Sự kiện click vào button Encrypt

private void btnEncrypt_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      txtOutputEncrypt.Text = Encrypt(txtInputData.Text.Trim(), txtKey.Text);
    }

- Sự kiện click vào button Decrypt

private void btnDecrypt_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      txtOutputDecrypt.Text = Decrypt(txtOutputEncrypt.Text.Trim(), txtKey.Text);
    }

HAVE FUN :)

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Mã hóa sử dụng thuật toán triple DES (3DES)
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 25098 12:39:36, 15/09/2017C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.