NEWS

[C#] Hướng dẫn lưu danh sách hình ảnh dạng file nhị phân

[C#] Hướng dẫn lưu danh sách hình ảnh dạng file nhị phân
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5972 15:46:47, 30/09/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách lưu trữ nhiều hình ảnh từ thành 1 tệp file nhị phân Binary File trong lập trình C#, Winform.

[C#] Serialize And Deserialize Image to Binary File

Giao diện, demo ứng dụng C#, winform:

image_thumb

Ứng dụng demo này gồm 4 nút chức năng:

Nút 1: Load list hình ảnh vào FlowLayoutPanel

Nút 2: Lưu trữ danh sách file này thành file nhị phân Binary File

Nút 3: Xóa các hình ảnh đang có trên control FlowLayoutPanel

Nút 4: Tải hình ảnh hiển thị từ tệp tin nhị phân mới lưu trữ xong

Video demo ứng dụng:

Full source code C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace SerializeAndDeserializeImage
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnBrowse_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var dlg = new OpenFileDialog();
      dlg.Title = "Open Image";
      dlg.Filter = "jpg files (*.jpg)|*.jpg";
      dlg.Multiselect = true;
      if(dlg.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        const int margin = 20;
        int x = margin;
        int y = 4;
        foreach (var item in dlg.FileNames)
        {
          
          PictureBox pic = new PictureBox();
          pic.Location = new Point(x, y);
          pic.SizeMode = PictureBoxSizeMode.AutoSize;
          pic.Load(item);
          pic.BorderStyle = BorderStyle.Fixed3D;
          pic.Parent = flowLayoutPanel1;
          x += pic.Width;
        }
        
      }
    }

   
    private void btnsave_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (sfdSerialization.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {   
        
        
        List<Image> input_images = new List<Image>();
        foreach (PictureBox pic in flowLayoutPanel1.Controls)
        {
          input_images.Add((Bitmap)pic.Image);
        }
        
        using (FileStream fs = new FileStream(
          sfdSerialization.FileName, FileMode.Create))
        {
          BinaryFormatter formatter = new BinaryFormatter();
          formatter.Serialize(fs, input_images);
        }
      }
    }

    private void btn_loadimage_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (ofdSerialization.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {        
        using (FileStream fs = new FileStream(
          ofdSerialization.FileName, FileMode.Open))
        {
          BinaryFormatter formattter = new BinaryFormatter();
          List<Image> output_images =
            (List<Image>)formattter.Deserialize(fs);

          const int margin = 10;
          int x = margin;
          int y = 10;
          foreach (Image image in output_images)
          {
            PictureBox pic = new PictureBox();
            pic.Location = new Point(x, y);
            pic.SizeMode = PictureBoxSizeMode.AutoSize;
            pic.Image = image;
            pic.BorderStyle = BorderStyle.Fixed3D;
            pic.Parent = flowLayoutPanel1;
            x += pic.Width;
          }
        }
      }
    }

    private void btnClear_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      flowLayoutPanel1.Controls.Clear();
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn lưu danh sách hình ảnh dạng file nhị phân
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5972 15:46:47, 30/09/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.