NEWS

[C#] Hướng dẫn Export dữ liệu ra file Microsoft Word Template

[C#] Hướng dẫn Export dữ liệu ra file Microsoft Word Template
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2807 16:01:07, 29/11/2023C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách trích xuất dữ liệu ra file văn bản Microsoft Word trên lập trình C#, Winform.

[C#] Export Data to Microsoft Word Template Winform

Ví dụ: Chúng ta sẽ có một mẫu phiếu xuất kho dạng File Word như hình dưới đây.

word_template_demo

Các bạn của dữ liệu, chúng ta sẽ bọc trong dấu ngoặc nhọn.

Kết quả khi các bạn xuất dữ liệu ra, chúng ta sẽ được kết quả như hình bên dưới:

export_word_template_finish

Đầu tiên, các bạn cài đặt cho mình thư viện MiniWord từ nuget:

PM> NuGet\Install-Package MiniWord -Version 0.7.0

Video demo ứng dụng:

Full source code c#:

using MiniExcelLibs;
using MiniExcelLibs.OpenXml;
using MiniSoftware;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.Dynamic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace ExportDataToExcelTemplate
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    public List<Product> GetListProductSample()
    {
      var listProduct = new List<Product>();

      var product1 = new Product();
      product1.stt = 1;
      product1.nhomsanpham = "Thuốc";
      product1.tensanpham = "Paradol";
      product1.masanpham = "1";
      product1.donvitinh = "Viên";
      product1.slyeucau = 0;
      product1.slthucnhap = 100;
      product1.dongia = 1080;
      product1.thanhtien = 108000;
      product1.ghichu = "Nhập từ nhà cung cấp";


      var product = new Product();
      product.stt = 2;
      product.nhomsanpham = "Thuốc";
      product.tensanpham = "Paradol Extra";
      product.masanpham = "5";
      product.donvitinh = "Viên";
      product.slyeucau = 0;
      product.slthucnhap = 100;
      product.dongia = 1080;
      product.thanhtien = 108000;
      product.ghichu = "Nhập từ nhà cung cấp";

      var product2 = new Product();
      product2.stt = 3;
      product2.nhomsanpham = "Thuốc";
      product2.tensanpham = "Acetylcystein";
      product2.masanpham = "2";
      product2.donvitinh = "Viên";
      product2.slyeucau = 0;
      product2.slthucnhap = 250;
      product2.dongia = 800;
      product2.thanhtien = 162500;
      product2.ghichu = "Nhập từ nhà cung cấp";


      var product3 = new Product();
      product3.stt = 4;
      product3.nhomsanpham = "Vật tư";
      product3.tensanpham = "Bao tay";
      product3.masanpham = "1";
      product3.donvitinh = "Túi";
      product3.slyeucau = 0;
      product3.slthucnhap = 20;
      product3.dongia = 750;
      product3.thanhtien = 35620;
      product3.ghichu = "Nhập từ nhà cung cấp";

      var product4 = new Product();
      product4.stt = 5;
      product4.nhomsanpham = "Vật tư";
      product4.tensanpham = "Kim tiêm";
      product4.masanpham = "1";
      product4.donvitinh = "Bộ";
      product4.slyeucau = 0;
      product4.slthucnhap = 50;
      product4.dongia = 2500;
      product4.thanhtien = 458200;
      product4.ghichu = "Nhập từ nhà cung cấp";

      listProduct.Add(product1);
      listProduct.Add(product);
      listProduct.Add(product2);
      listProduct.Add(product3);
      listProduct.Add(product4);
     
      return listProduct;
    }


    public string PATH_TEMPLATE = Application.StartupPath + "\\mauword.docx";
    public string PATH_EXPORT = Application.StartupPath + "\\export.docx";

    static string FormatVietnameseDate(DateTime date)
    {
      string day = date.Day.ToString();
      string month = date.Month.ToString();
      string year = date.Year.ToString();


      return $"Ngày {day} tháng {month} năm {year}";
    }
    private void btnExport_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var data = GetListProductSample().ToArray();     
      var config = new OpenXmlConfiguration()
      {
        IgnoreTemplateParameterMissing = false,
      };

      var total = data.Sum(x => x.thanhtien);

      var value = new
      {
        product = data,
        
        tienchu = TienChu.DocTienBangChu(total, " đồng."),
        ngay_thang_nam = FormatVietnameseDate(new DateTime(2023, 11, 4)),

        ma_phieu = "11230802001",
        ten_nha_cung_cap = "Công ty TNHH Công Nghệ LẬP TRÌNH VB.NET",
        nguoi_giao = "Thảo Meo TV",
        ly_do = "nhập mua hàng nhà cung cấp",
        ten_kho = "Kho nhà thuốc",


        TEN_CONGTY = "CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SÀI GÒN",
        dia_chi = "290 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP.HCM",
        mst = "08123458631",
        dien_thoai = "0933.913.122",
        tong = total,
      };

      MiniWord.SaveAsByTemplate(PATH_EXPORT, PATH_TEMPLATE, value);

      Process.Start(PATH_EXPORT);
    }
  }
}

Thanks for watching!

 

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn Export dữ liệu ra file Microsoft Word Template
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2807 16:01:07, 29/11/2023C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.