NEWS

[C#] Hướng dẫn ghi log ra RichTextBox giống Console trên Winform sử dụng thư viện Serilog

[C#] Hướng dẫn ghi log ra RichTextBox giống Console trên Winform sử dụng thư viện Serilog
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1618 13:57:30, 04/01/2024C#   In bài viết

Xin chào các  bạn, bài viết hôm nay mình hướng dẫn các bạn sử dụng Serialog để show log ra Richtextbox giống trên console windows.

[C#] Show log to console Winform

Dưới đây, là hình ảnh demo ứng dụng:

Đầu tiên, các bạn cài đặt cho mình thư viện Serilog bên dưới từ Nuget.

NuGet\Install-Package Serilog.Sinks.RichTextBox.WinForms.Colored -Version 1.2.0

Giao diện show log ứng dụng:

serial_log_winform

Các bạn có thể show nhiều định dạng log như: Error, Warning, Information, Faltal...

Xem video hướng dẫn thực hiện step by step.

Full source code C# Form1.cs:

using Serilog.Events;
using Serilog.Sinks.RichTextBoxForms.Themes;
using Serilog.Sinks.RichTextBoxForms;
using Serilog;
using System.Windows.Forms;

namespace SerilogDemo
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private RichTextBoxSinkOptions _options = null!;

    private void Initialize()
    {
      _options = new RichTextBoxSinkOptions(ThemePresets.Dark, 200, 5, true);
      var sink = new RichTextBoxSink(richTextBox1, _options);
      Log.Logger = new LoggerConfiguration()
        .MinimumLevel.Verbose()
        .WriteTo.Sink(sink, LogEventLevel.Verbose)
        .CreateLogger();

      Log.Debug("Started logger.");

    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      Initialize();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Log.Error("Error messge Oops....");
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Log.Information("Error messge Oops....");
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Log.Warning("Error messge Oops....");
    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var frm = new Form2();
      frm.Show();
    }
  }
}

Source code Form2.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using Serilog;

namespace SerilogDemo
{
  public partial class Form2 : Form
  {
    public Form2()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Task.Run(() =>
      {
        for (int i = 0; i < 1000; i++)
        {
          Log.Information($"Processing line: {i}");
          Thread.Sleep(300);

          Log.Fatal($"Falal line: {i}");
          Thread.Sleep(300);
        }
      });
    }
  }
}

Thanks for watching!

 

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn ghi log ra RichTextBox giống Console trên Winform sử dụng thư viện Serilog
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1618 13:57:30, 04/01/2024C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.