NEWS

[C#] Chạy số 0 - 9 có hiệu ứng nhanh chậm Random Number Winform

[C#] Chạy số 0 - 9 có hiệu ứng nhanh chậm Random Number Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7045 12:47:42, 28/09/2019C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách Random Number with Effect trong lập trình C# Winform.

[C#] Chạy số 0 - 9 có hiệu ứng nhanh chậm Random Number Winform

Trong ứng dụng này, khi các bạn nhập vào hai số nhỏ nhất Min và số lớn nhất Max, thì phần mềm sẽ thực hiện random số khoảng mà các bạn nhập vào.

Khi chạy thì ứng dụng sẽ chạy từ hàng triệu => hàng trăm => hàng chục => hàng đơn vị.

Các bạn có thể ứng dụng đoạn code này, để viết chương trình xổ số kiến thiết chẳng hạn.

Giao diện demo ứng dụng Random Number Effect C# Winform:

random_number_effect

Source code Demo ứng dụng C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Windows.Forms;

namespace RandomNumberEffect
{
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    public int RandomNumber(int min, int max)
    {
      Random random = new Random();
      return random.Next(min, max);
    }

    Thread t; 
    private void btnPlay_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      int min = int.Parse(txtMin.Text);
      int max = int.Parse(txtMax.Text);
      int NumberRandom = RandomNumber(min, max);
      int lengthMax = txtMax.Text.Length;
      string formatNumber = "#";
      for(int i=0; i<lengthMax; i++)
      {
        formatNumber += "0";
      }

      var intList = NumberRandom.ToString(formatNumber).Select(digit => int.Parse(digit.ToString()));

      t = new Thread(AnimatorNumber);
      var lstNumRnd = new Number();
      lstNumRnd.Array = intList.ToArray(); 
      if (t.IsAlive)
      {
        t.Abort();
      }
      t.Start(lstNumRnd);
    }

    public string speartor(int number)
    {
      string result = "";
      for(int i=0; i<number; i++)
      {
        result += "-";
      }
      return result;
    }

    public void AnimatorNumber(object lstNumber)
    {
      Number list = (Number)lstNumber;
      int k = 1;     
      string prefix = "";
      string nextFix = "";     
      foreach (var item in list.Array)
      {
        int sp = list.Array.Length - k; 
        prefix = speartor(sp);
        int timeSleep = 15;
        
        for (int i = 0; i < 3; i++)
        {
          if (i == 2)
          {
            for (int j = 0; j < 10; j++)
            {
              if(j == item)
              {
                k++;
                nextFix += item;
                prefix = speartor(list.Array.Length - k);
                break;
              }
              lbl_result.BeginInvoke(new Action(() => {
                lbl_result.Text = nextFix + j + prefix;
              }));

              timeSleep += 6;
              Thread.Sleep(timeSleep);
              
            }
          }
          else
          {            
            for (int j = 0; j < 10; j++)
            {
              lbl_result.BeginInvoke(new Action(() => {
                lbl_result.Text = nextFix + j + prefix;
              }));
              timeSleep += 6;
              Thread.Sleep(timeSleep);
            }
          }
          
        }
      }
      t.Abort();
    }


  }
  public class Number
  {
    public int[] Array { get; set; }
    public Number() { }
    
  }
}

Thanks for watching!

 

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Chạy số 0 - 9 có hiệu ứng nhanh chậm Random Number Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7045 12:47:42, 28/09/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.