NEWS

[C#] Chia sẻ code lock và unlock user trong domain Window

[C#] Chia sẻ code lock và unlock user trong domain Window
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 523 11:17:07, 09/04/2024C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình tiếp tục chia sẻ các bạn source code cách khóa và mở khóa (lock and unlock) tài khoản người dùng user trong domain Windows bằng C#.

[C#] How to Lock and Unlock User in Domain Windows.

Để khóa và mở khóa được tài khoản user trong domain.

Các bạn cần phải có tài khoản của Admin Domain, thì các bạn mới có thể khóa và mở khóa cho user được.

Ở bài này, mình chia sẻ function, các bạn có thể copy và sử dụng nó.

Source code C#:

Ở hàm dưới này, các bạn cần truyền vào 4 tham số để hoạt động:

 1. username: là tài khoản user cần thao tác khóa hoặc mở khóa
 2. domain: tên domain của bạn ex: laptrinhvb.net
 3. userAdmin: nhập tài khoản Admin Domain
 4. passAdmin: nhập mật khẩu Admin Domain
using System;
using System.DirectoryServices;

class Program
{
  static void Main()
  {
    string username = "userToUnlockOrLock"; // Specify the username of the account you want to unlock or lock
    string domain = "yourdomain.com"; // Specify your domain name
    string userAdmin = "adminUsername"; // Specify the username of your administrator account
    string passAdmin = "adminPassword"; // Specify the password of your administrator account

    UnlockOrLockUserAccount(username, domain, userAdmin, passAdmin);
  }

  static void UnlockOrLockUserAccount(string username, string domain, string userAdmin, string passAdmin)
  {
    try
    {
      DirectoryEntry entry = new DirectoryEntry("LDAP://" + domain, userAdmin, passAdmin);
      DirectorySearcher searcher = new DirectorySearcher(entry);
      searcher.Filter = "(&(objectClass=user)(samAccountName=" + username + "))";
      SearchResult result = searcher.FindOne();

      if (result != null)
      {
        DirectoryEntry userEntry = result.GetDirectoryEntry();
        int userFlags = (int)userEntry.Properties["userAccountControl"].Value;
        bool isAccountLocked = (userFlags & 0x2) == 0x2; // Check if the "account is locked" bit is set

        // Toggle the lock status
        if (isAccountLocked)
        {
          // Account is currently locked, unlock it
          int newFlags = userFlags & ~0x2; // Clear the "account is locked" bit
          userEntry.Properties["userAccountControl"].Value = newFlags;
          userEntry.CommitChanges();
          Console.WriteLine("Account unlocked successfully.");
        }
        else
        {
          // Account is currently unlocked, lock it
          int newFlags = userFlags | 0x2; // Set the "account is locked" bit
          userEntry.Properties["userAccountControl"].Value = newFlags;
          userEntry.CommitChanges();
          Console.WriteLine("Account locked successfully.");
        }
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("User not found.");
      }
    }
    catch (Exception ex)
    {
      Console.WriteLine("Error: " + ex.Message);
    }
  }
}

Thanks for watching!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Chia sẻ code lock và unlock user trong domain Window
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 523 11:17:07, 09/04/2024C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.