NEWS

[C#] Hiển thị Progress bar trên Window Console

[C#] Hiển thị Progress bar trên Window Console
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2423 09:46:26, 05/01/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ đến các bạn, cách hiển thị progressbar trên Windows Console C#.

[C#] Progressbar Console

Các bạn có thể hiển thị progressbar để hiển thị tiến trình xử lý dữ liệu, download, upload data...

Giao diện demo ứng dụng Progressbar Console C#:

show_progress_bar_console

Source code ProgressBar Console c#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ProgressBarConsole
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      ProgressBarCiz(2, 1, 100, 0, ConsoleColor.White);
      ProgressBarCiz(2, 5, 50, 1, ConsoleColor.Red);
      ProgressBarCiz(2, 10, 40, 2, ConsoleColor.Green);
      ProgressBarCiz(2, 15, 100, 3, ConsoleColor.Cyan);
      ProgressBarCiz(2, 20, 65, 4, ConsoleColor.Yellow);
      Console.Read();
    }
    public static void ProgressBarCiz(int sol, int ust, int deger, int isaret, ConsoleColor color)
    {
      char[] symbol = new char[5] { '\u25A0', '\u2592', '\u2588', '\u2551', '\u2502' };     
      int maxBarSize = Console.BufferWidth - 1;
      int barSize = deger;
      decimal f = 1;
      if (barSize + sol > maxBarSize)
      {
        barSize = maxBarSize - (sol + 5); // first 5 character "%100 "
        f = (decimal)deger / (decimal)barSize;
      }
      Console.CursorVisible = false;
      Console.ForegroundColor = color;
      Console.SetCursorPosition(sol + 5, ust);      
      for (int i = 0; i < barSize + 1; i++)
      {
        System.Threading.Thread.Sleep(10);
        Console.Write(symbol[isaret]);
        Console.SetCursorPosition(sol, ust);
        Console.Write("%" + (i * f).ToString("0,0"));
        Console.SetCursorPosition(sol + 5 + i, ust);
      }
      Console.ResetColor();
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: progressbar console c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hiển thị Progress bar trên Window Console
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2423 09:46:26, 05/01/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.