NEWS

[C#] Viết ứng dụng Scan Subnet địa chỉ IP trong cùng mạng LAN

[C#] Viết ứng dụng Scan Subnet địa chỉ IP trong cùng mạng LAN
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5864 13:41:49, 12/12/2019C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách Scan Subnet IP Adrress trong cùng mạng LAN (Local Network) C#.

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách Ping từng địa chỉ IP trong cùng mạng có cùng subnet (1=>255).

subnet-diagram

Kết quả ip nào trả về Success, thì chúng ta sẽ liệt kê nó vào danh sách Listview trên Winform.

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng Scan Subnet IPAddress C#:

ping_subnet

Source code Subnet Scanner C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Net.NetworkInformation;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace ScanSubnet
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void cmdScan_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string subnet = txtIP.Text;
      Ping myPing;
      PingReply reply;
      IPAddress addr;
      IPHostEntry host;

      progressBar1.Maximum = 254;
      progressBar1.Value = 0;
      listVAddr.Items.Clear();


      Parallel.For(2, 255, (i) =>
      {

        Task.Factory.StartNew(new Action(() => {

          string subnetn = "." + i.ToString();
          myPing = new Ping();
          reply = myPing.Send(subnet + subnetn, 300);
          if (reply.Status == IPStatus.Success)
          {
            progressBar1.BeginInvoke(new Action(() => {

              try
              {
                addr = IPAddress.Parse(subnet + subnetn);
                host = Dns.GetHostEntry(addr);

                listVAddr.Items.Add(new ListViewItem(new String[] { subnet + subnetn, host.HostName, "Up" }));
              }
              catch { MessageBox.Show("Couldnt retrieve hostname for " + subnet + subnetn, "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); }

              progressBar1.Value += 1;
              lblStatus.ForeColor = System.Drawing.Color.Green;
              lblStatus.Text = "Scanning: " + subnet + subnetn;
              Debug.WriteLine("Scanning: " + subnet + subnetn);
              if (progressBar1.Value == 253)
              {
                cmdScan.Enabled = true;
                cmdStop.Enabled = false;
                txtIP.Enabled = true;
                lblStatus.Text = "Done!";               
              }
            }));

          }
          else
          {
            progressBar1.BeginInvoke(new Action(() => {
              progressBar1.Value += 1;
              lblStatus.ForeColor = Color.Green;
              lblStatus.Text = "Scanning: " + subnet + subnetn;
              Debug.WriteLine("Scanning: " + subnet + subnetn);
              
              //listVAddr.Items.Add(new ListViewItem(new String[] { subnet + subnetn, "", "Down" }));
              if (progressBar1.Value == 253)
              {
                cmdScan.Enabled = true;
                cmdStop.Enabled = false;
                txtIP.Enabled = true;
                lblStatus.Text = "Done!";               
              }
            }));
          }

        }));

      });
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Viết ứng dụng Scan Subnet địa chỉ IP trong cùng mạng LAN
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5864 13:41:49, 12/12/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.