NEWS

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng xoay hình ảnh (Rotate Image)

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng xoay hình ảnh (Rotate Image)
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 13154 08:32:20, 28/07/2018C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xoay hình ảnh trong lập trình Csharp và save chúng lại thành một file hình ảnh.

[C#] ROTATE IMAGE WINFORM

Chức năng này hỗ trợ, cho các bạn nào có viết ứng dụng xem hình bằng winform Csharp.

Dưới đây là demo ứng dụng xoay hình C#:

xoay hình ảnh c#

Ở source code bên dưới, mình đã có hàm sẵn RotateBitmap, các bạn chỉ cần truyền tham số hình ảnh vào góc (angle) vào để chạy thôi nhé.

Full source code C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Drawing2D;
using System.Drawing.Imaging;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Rotate_Image
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    private Bitmap OriginalBitmap;
    private Bitmap RotatedBitmap;

    private void trackBar1_Scroll(object sender, EventArgs e)
    {
      txtAngle.Text = trackBar1.Value.ToString();
      float angle = float.Parse(txtAngle.Text);
      RotatedBitmap = RotateBitmap(OriginalBitmap, angle);
      picRotated.Image = RotatedBitmap;
      SizeForm();
    }

    private void btnLoad_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      OpenFileDialog ofdFile = new OpenFileDialog();
      if (ofdFile.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        OriginalBitmap = new Bitmap(ofdFile.FileName);
        picRotated.Image = OriginalBitmap;
        picRotated.Visible = true;

      }
    }

    private Bitmap RotateBitmap(Bitmap bm, float angle)
    {

      Matrix rotate_at_origin = new Matrix();
      rotate_at_origin.Rotate(angle);


      PointF[] points =
      {
        new PointF(0, 0),
        new PointF(bm.Width, 0),
        new PointF(bm.Width, bm.Height),
        new PointF(0, bm.Height),
      };
      rotate_at_origin.TransformPoints(points);
      float xmin, xmax, ymin, ymax;
      GetPointBounds(points, out xmin, out xmax, out ymin, out ymax);

      int wid = (int)Math.Round(xmax - xmin);
      int hgt = (int)Math.Round(ymax - ymin);
      Bitmap result = new Bitmap(wid, hgt);

      Matrix rotate_at_center = new Matrix();
      rotate_at_center.RotateAt(angle,
        new PointF(wid / 2f, hgt / 2f));

      using (Graphics gr = Graphics.FromImage(result))
      {
        gr.InterpolationMode = InterpolationMode.High;

        gr.Clear(bm.GetPixel(0, 0));
        gr.Transform = rotate_at_center;

        int x = (wid - bm.Width) / 2;
        int y = (hgt - bm.Height) / 2;
        gr.DrawImage(bm, x, y);
      }

      return result;
    }

    private void GetPointBounds(PointF[] points, out float xmin, out float xmax, out float ymin, out float ymax)
    {
      xmin = points[0].X;
      xmax = xmin;
      ymin = points[0].Y;
      ymax = ymin;
      foreach (PointF point in points)
      {
        if (xmin > point.X) xmin = point.X;
        if (xmax < point.X) xmax = point.X;
        if (ymin > point.Y) ymin = point.Y;
        if (ymax < point.Y) ymax = point.Y;
      }
    }
    private void SizeForm()
    {
      int wid = picRotated.Right + picRotated.Left;
      int hgt = picRotated.Bottom + picRotated.Left;
      this.ClientSize = new Size(
        Math.Max(wid, this.ClientSize.Width),
        Math.Max(hgt, this.ClientSize.Height));
    }

    private void btnSave_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      SaveFileDialog sfdFile = new SaveFileDialog();
      if (sfdFile.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        SaveBitmapUsingExtension(RotatedBitmap, sfdFile.FileName);
      }
    }

    public void SaveBitmapUsingExtension(Bitmap bm,
      string filename)
    {
      string extension = Path.GetExtension(filename);
      switch (extension.ToLower())
      {
        case ".bmp":
          bm.Save(filename, ImageFormat.Bmp);
          break;
        case ".exif":
          bm.Save(filename, ImageFormat.Exif);
          break;
        case ".gif":
          bm.Save(filename, ImageFormat.Gif);
          break;
        case ".jpg":
        case ".jpeg":
          bm.Save(filename, ImageFormat.Jpeg);
          break;
        case ".png":
          bm.Save(filename, ImageFormat.Png);
          break;
        case ".tif":
        case ".tiff":
          bm.Save(filename, ImageFormat.Tiff);
          break;
        default:
          throw new NotSupportedException(
            "Unknown file extension " + extension);
      }
    }
  }
}

DOWNLOAD SOURCE

HAPPY CODING heart

Tags: image

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng xoay hình ảnh (Rotate Image)
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 13154 08:32:20, 28/07/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.