NEWS

[C#] Giới thiệu thư viện Autofac Dependency Injection

[C#] Giới thiệu thư viện Autofac Dependency Injection
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 8913 08:15:39, 31/03/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục giới thiệu đến các bạn thư viện Autofac Dependency Injection trong lập trình C#, winform.

[C#] Using Autofac Dependency Injection 

Trong ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, IOC hay DI pattern là một trong những khái niệm quan trọng.

Nó chống lại sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các object. Nếu quản lý bằng cách khởi tạo đối tượng thông thường, sẽ khó khăn khi project của bạn ngày càng lớn.

Ioc

Trong lập trình ứng dụng, nếu ứng dụng của bạn sử dụng nhiều loại cơ sở dữ liệu trong cùng một project như:

Sqlite để lưu cấu hình, Sqlserver, Mysql hay Orcale chẳng hạn.

Thì khi các bạn muốn thay đổi connection đến loại cơ sở dữ liệu nào thì chúng ta sẽ sử dụng Autofac để quản lý và thay đổi dễ dàng.

Đầu tiên các bạn import thư viện Autofac từ Nuget Console với lệnh sau:

PM>Install-Package Autofac -Version 6.1.0

Full source code Autofac C#:

using Autofac;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace AutoFacDemo
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      AppService.Connection.Connect();
      AppService.Connection.Command("Insert");


      Console.ReadLine();//Wait
    }

    public interface IConnection
    {
      void Connect();
      void Command(string command);
    }

    public class MySqlConnection : IConnection
    {
      public void Command(string command)
      {
        Console.Write("Execute MySql command: {0}", command);
      }

      public void Connect()
      {
        Console.WriteLine("Connect to MySql Server...");
      }
    }

    public class SqlConnection : IConnection
    {
      public void Command(string command)
      {
        Console.Write("Execute Sql command: {0}", command);
      }

      public void Connect()
      {
        Console.WriteLine("Connect to Sql Server...");
      }
    }

    public static class AppService
    {
      static IContainer Container { get; set; }
      static AppService()
      {
        ContainerBuilder builder = new ContainerBuilder();
        builder.RegisterType<SqlConnection>().As<IConnection>();
        // builder.RegisterType<MySqlConnection>().As<IConnection>(); //Change your instance you want to create
        Container = builder.Build();
      }

      public static IConnection Connection => Container.Resolve<IConnection>();
    }
  }
}

Kết quả khi chạy ứng dụng:

autofac_demo

Trên đây là cơ bản việc sử dụng thư viện Autofac, các bạn có thể tham khảo cụ thể ở tài liệu document tại trang chủ Autofac:

https://autofac.org/

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Giới thiệu thư viện Autofac Dependency Injection
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 8913 08:15:39, 31/03/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.