NEWS

[C#] Hướng dẫn tạo Auto Number trên Datagridview winform

[C#] Hướng dẫn tạo Auto Number trên Datagridview winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3038 13:09:20, 31/01/2023C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn cách đánh số thứ tự trên datagridview C#, Winform.

[C#] How to add auto number in datagridview winform

Dưới đây, là hình ảnh demo ứng dụng:

auto_number_datagridview_csharp

Các bạn, thấy ở dòng bên trái mình đã đánh số thự tự vào.

Source code C#:

using EmployeeDataExample;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace AddNumberRowInDataGridView
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      dataGridView1.RowPostPaint += DataGridView1_RowPostPaint;
      dataGridView1.AutoGenerateColumns = false;
    }

    private void DataGridView1_RowPostPaint(object sender, DataGridViewRowPostPaintEventArgs e)
    {
      //using (SolidBrush b = new SolidBrush(dataGridView1.RowHeadersDefaultCellStyle.ForeColor))
      using (SolidBrush b = new SolidBrush(Color.Red))
      {        
        e.Graphics.DrawString((e.RowIndex + 1).ToString(), e.InheritedRowStyle.Font, b, e.RowBounds.Location.X + 10, e.RowBounds.Location.Y + 4);
      }
    }

    private async void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      ServicePointManager.SecurityProtocol = SecurityProtocolType.Ssl3 | SecurityProtocolType.Tls12 | SecurityProtocolType.Tls11 | SecurityProtocolType.Tls;
      var data = await new EmployeeData().GetEmployeesAsync();
      dataGridView1.DataSource = data;
    }
  }
}

Các bạn, chỉ cần add sự kiện event: DataGridView1_RowPostPaint để vẽ số thứ tự.

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn tạo Auto Number trên Datagridview winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3038 13:09:20, 31/01/2023C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.