[SQL SERVER] TOP 50 CÂU LỆNH SQLSERVER QUAN TRỌNG NÊN BIẾT (PHẦN 5)

[SQL SERVER] TOP 50 CÂU LỆNH SQLSERVER QUAN TRỌNG NÊN BIẾT (PHẦN 5)
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4375 07:57:13, 13/03/2019C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẽ đến các bạn các câu lệnh truy vấn phổ biến và thường được sử dụng trong Sqlserver phần 5.

[SQLSERVER] Những câu lệnh quan trọng cần biết trong Sqlserver.

Câu 41: Lấy ngày cuối cùng của tháng hiện tại

SELECT CONVERT(VARCHAR(25),DATEADD(DAY,-(DAY(GETDATE())), DATEADD(MONTH,1,GETDATE())),105) Last_Date_Current_Month; 

image037

 

Câu 42: Lấy ngày đầu tiên của tháng tới

SELECT CONVERT(VARCHAR(25),DATEADD(DAY,-(DAY(GETDATE())), DATEADD(MONTH,1,GETDATE())+1),105) First_Date_Next_Month; 

image038

 

Câu 43: Trao đổi giá trị giữa hai cột (Swap value two column)

UPDATE Table_Name SET Column1=Column2, Column2=Column1 

image039

 

Câu 44: Xóa tất cả các Store Procedure trong một database

Declare @Drop_SP Nvarchar(MAX) 
 
Declare My_Cursor Cursor For Select [name] From sys.objects where type = 'p' 
 
Open My_Cursor 
 
Fetch Next From My_Cursor Into @Drop_SP 
 
While @@FETCH_STATUS= 0 
 
Begin 
 
Exec('DROP PROCEDURE ' + @Drop_SP) 
 
Fetch Next From My_Cursor Into @Drop_SP 
 
End 
 
Close My_Cursor 
 
Deallocate My_Cursor 

image040

 

Câu 45: Xóa tất cả các View trong một Database

Declare @Drop_View Nvarchar(MAX) 
 
Declare My_Cursor Cursor For Select [name] From sys.objects where type = 'v' 
 
Open My_Cursor 
 
Fetch Next From My_Cursor Into @Drop_View 
 
While @@FETCH_STATUS = 0 
 
Begin 
 
Exec('DROP VIEW ' + @Drop_View) 
 
Fetch Next From My_Cursor Into @Drop_View 
 
End 
 
Close My_Cursor 
 
Deallocate My_Cursor 

image041

 

Câu 46: Xóa tất cả các bảng table

EXEC sys.sp_MSforeachtable @command1 = 'Drop Table ?' 

image042

 

Câu 47: Liệt kê thông tin của tất cả các bảng Table trong Database

SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS 
 
WHERE INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS.TABLE_NAME=’Table_Name’ 

image043

 

Câu 48: Liệt kê tất cả các column có chứa ràng buộc

SELECT TABLE_NAME,COLUMN_NAME,CONSTRAINT_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.CONSTRAINT_COLUMN_USAGE 

image044

 

Câu 49: Liệt kê tất cả các bảng Table đang sử dụng trong một View

SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.VIEW_TABLE_USAGE 

image045

 

Câu 50: Liệt kê tất cả các cột trong tất cả các table đang chứa trong một view

SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.VIEW_COLUMN_USAGE 

image046

 

THANKS FOR WATCHING!

 

Tags: top query sqlserver50 important query sql

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[SQL SERVER] TOP 50 CÂU LỆNH SQLSERVER QUAN TRỌNG NÊN BIẾT (PHẦN 5)
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4375 07:57:13, 13/03/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.