[DEVEXPRESS] Hướng dẫn định dạng màu chữ, màu nền, font chữ trực tiếp trên gridview

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn định dạng màu chữ, màu nền, font chữ trực tiếp trên gridview
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 14216 15:04:40, 01/11/2017C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách định dạng màu nền, màu chữ, font size trên Gridview Devexpress trực tiếp thông qua popup menu của Devexpress.

Như các bạn thường dùng trong GridView thường có những cột quan trọng:

Ví dụ: như cột thành tiền thì chúng ta cần làm nỗi bật column này lên, bằng cách tô màu hoặc đổi màu chữ, font size, để cho người dùng dễ nhìn.

Giao diện demo ứng dụng C# Devexpress:

Thay đổi màu chữ devexpress

Source code:

using DevExpress.Utils;
using DevExpress.Utils.Menu;
using DevExpress.XtraEditors;
using DevExpress.XtraEditors.ColorPick.Picker;
using DevExpress.XtraEditors.Repository;
using DevExpress.XtraGrid.Columns;
using DevExpress.XtraGrid.Menu;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      // This line of code is generated by Data Source Configuration Wizard
      customersTableAdapter1.Fill(northwndDataSet1.Customers);
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {    }

    public Image createImage(Color color)
    {
      Bitmap flag = new Bitmap(16, 16);
      Graphics flagGraphics = Graphics.FromImage(flag);
      Pen blackPen = new Pen(Color.Black, 2);
      Rectangle rect = new Rectangle(0, 0, 16, 16);
      flagGraphics.DrawRectangle(blackPen, rect);
      flagGraphics.FillRectangle(new SolidBrush(color), 1, 1, 14, 14);
      return flag;
    }


    //Create a menu item 
    DXMenuCheckItem CreateCheckItem(string caption, GridColumn column, FixedStyle style, Color color)
    {
      Image image = createImage(color);
      DXMenuCheckItem item = new DXMenuCheckItem(caption, column.Fixed == style, image, new EventHandler(OnFixedClick));
      item.Tag = new MenuInfo(column, style);
      return item;
    }

    //Menu item click handler 
    void OnFixedClick(object sender, EventArgs e)
    {
      DXMenuItem item = sender as DXMenuItem;
      MenuInfo info = item.Tag as MenuInfo;
      if (info == null) return;

      if (item.Caption.Substring(0, 3) == "Col")
      {
        if (item.Caption == "Color Customize...")
        {
          ColorPickEdit colorPickerEdit = new ColorPickEdit();
          FrmColorPicker frm = new FrmColorPicker(colorPickerEdit.Properties);
          frm.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;
          frm.TopMost = true;
          if (frm.ShowDialog(colorPickerEdit.FindForm()) == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
          {
            info.Column.AppearanceCell.BackColor = frm.SelectedColor;
          }

        }
        else
        {
          info.Column.AppearanceCell.BackColor = ((Bitmap)item.Image).GetPixel(5, 5);
        }
      }
      else if (item.Caption.Substring(0, 3) == "Fon")
      {
        FontDialog fontDialog = new FontDialog();
        fontDialog.ShowDialog();
        info.Column.AppearanceCell.Font = fontDialog.Font;
      }
      else
      {
        if (item.Caption == "Chọn màu...")
        {
          ColorPickEdit colorPickerEdit = new ColorPickEdit();
          FrmColorPicker frm = new FrmColorPicker(colorPickerEdit.Properties);
          frm.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;
          frm.TopMost = true;
          if (frm.ShowDialog(colorPickerEdit.FindForm()) == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
          {
            info.Column.AppearanceCell.ForeColor = frm.SelectedColor;
          }

        }
        else
        {
          info.Column.AppearanceCell.ForeColor = ((Bitmap)item.Image).GetPixel(5, 5);
        }
      }


    }

    private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {
      gridView1.SaveLayoutToXml("data.xml", OptionsLayoutBase.FullLayout);
    }

    private void gridView1_PopupMenuShowing(object sender, DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.PopupMenuShowingEventArgs e)
    {
      if (e.MenuType == DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.GridMenuType.Column)
      {
        GridViewColumnMenu menu = e.Menu as GridViewColumnMenu;
        //menu.Items.Clear();
        if (menu.Column != null)
        {
          // font chữ

          DXMenuCheckItem font = new DXMenuCheckItem("Font chữ", true, null, new EventHandler(OnFixedClick));
          font.Tag = new MenuInfo(menu.Column, FixedStyle.None);
          menu.Items.Add(font);


          // Màu nền
          DXSubMenuItem sItem = new DXSubMenuItem("Màu nền");
          Color mauhong = ColorTranslator.FromHtml("#FFC2BE");
          Color mauxanh = ColorTranslator.FromHtml("#A8D5FF");
          Color xanhduong = ColorTranslator.FromHtml("#C1F49C");
          Color mauvang = ColorTranslator.FromHtml("#FEF7A5");
          Color mautim = ColorTranslator.FromHtml("#E0CFE9");
          Color xanhlam = ColorTranslator.FromHtml("#8DE9DF");
          Color mautrang = ColorTranslator.FromHtml("#FFFFFF");
          Color mauden = ColorTranslator.FromHtml("#000000");

          sItem.Items.Add(CreateCheckItem("Color White", menu.Column, FixedStyle.None, mautrang));
          sItem.Items.Add(CreateCheckItem("Color Black", menu.Column, FixedStyle.None, mauden));
          sItem.Items.Add(CreateCheckItem("Color Pink", menu.Column, FixedStyle.None, mauhong));
          sItem.Items.Add(CreateCheckItem("Color Blue", menu.Column, FixedStyle.None, mauxanh));
          sItem.Items.Add(CreateCheckItem("Color Green", menu.Column, FixedStyle.None, xanhduong));
          sItem.Items.Add(CreateCheckItem("Color Yellow", menu.Column, FixedStyle.None, mauvang));
          sItem.Items.Add(CreateCheckItem("Color Purple", menu.Column, FixedStyle.None, mautim));
          sItem.Items.Add(CreateCheckItem("Color Cyan", menu.Column, FixedStyle.None, xanhlam));

          sItem.Items.Add(CreateCheckItem("Color Customize...", menu.Column, FixedStyle.None, Color.Transparent));
          menu.Items.Add(sItem);

          // màu chữ
          DXSubMenuItem mauchu = new DXSubMenuItem("Màu chữ");
          Color red = ColorTranslator.FromHtml("#F44336");
          Color pink = ColorTranslator.FromHtml("#E91E63");
          Color purple = ColorTranslator.FromHtml("#9C27B0");
          Color DeepPurple = ColorTranslator.FromHtml("#673AB7");
          Color Indigo = ColorTranslator.FromHtml("#E0CFE9");
          Color blue = ColorTranslator.FromHtml("#3F51B5");
          Color cyan = ColorTranslator.FromHtml("#00BCD4");
          Color Teal = ColorTranslator.FromHtml("#009688");
          Color green = ColorTranslator.FromHtml("#4CAF50");
          Color Lime = ColorTranslator.FromHtml("#CDDC39");
          Color Amber = ColorTranslator.FromHtml("#FFC107");
          Color Orange = ColorTranslator.FromHtml("#FF9800");
          Color depOrange = ColorTranslator.FromHtml("#FF5722");
          Color brown = ColorTranslator.FromHtml("#795548");
          Color grey = ColorTranslator.FromHtml("#9E9E9E");
          Color BlueGrey = ColorTranslator.FromHtml("#607D8B");
          Color Black = ColorTranslator.FromHtml("#000000");
          Color White = ColorTranslator.FromHtml("#FFFFFF");

          mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("Black", menu.Column, FixedStyle.None, Black));
          mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("White", menu.Column, FixedStyle.None, White));
          mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("Red", menu.Column, FixedStyle.None, red));
          mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("Pink", menu.Column, FixedStyle.None, pink));
          mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("Purple", menu.Column, FixedStyle.None, purple));
          mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("Deep Purple", menu.Column, FixedStyle.None, DeepPurple));
          mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("Indigo", menu.Column, FixedStyle.None, Indigo));
          mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("Blue", menu.Column, FixedStyle.None, blue));
          mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("Cyan", menu.Column, FixedStyle.None, cyan));
          mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("Teal", menu.Column, FixedStyle.None, Teal));
          mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("Green", menu.Column, FixedStyle.None, green));
          mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("Lime", menu.Column, FixedStyle.None, Lime));
          mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("Amber", menu.Column, FixedStyle.None, Amber));
          mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("Orange", menu.Column, FixedStyle.None, Orange));
          mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("Deep Orange", menu.Column, FixedStyle.None, depOrange));
          mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("Brown", menu.Column, FixedStyle.None, brown));
          mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("Grey", menu.Column, FixedStyle.None, grey));
          mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("Blue Grey", menu.Column, FixedStyle.None, BlueGrey));

          mauchu.Items.Add(CreateCheckItem("Chọn màu...", menu.Column, FixedStyle.None, Color.Transparent));
          menu.Items.Add(mauchu);

        }
      }
    }
  }
}

class MenuInfo
{
  public MenuInfo(GridColumn column, FixedStyle style)
  {
    this.Column = column;
    this.Style = style;
  }
  public FixedStyle Style;
  public GridColumn Column;
}

DOWNLOAD SOURCE

HAVE FUN :)

Tags: gridview

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn định dạng màu chữ, màu nền, font chữ trực tiếp trên gridview
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 14216 15:04:40, 01/11/2017C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.