Hướng dẫn tạo Master-Detail trong Grid Control.

Hướng dẫn tạo Master-Detail trong Grid Control.
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 19744 23:32:53, 27/07/2016C#   In bài viết

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn tạo Master Detail trong Grid Control của Devexpress. Master Detail giống như một sub grid trong girdcontrol.

Để tạo được master detail các bạn 2 data table đổ vào chung một dataset. Và sau đó, tạo quan hệ giữa 2 khóa.

Như trong ví dụ, mình tạo Relationship qua filedName CustomerID.

Demo dưới sử dụng 2 bảng table: Customers và Orders. Bây giờ, mình muốn hiển thị 1 Gridview là danh sách khách hàng, khi nhấn vào khách hàng nào sẽ liệt kê tất cả các đơn hàng của khách hàng đó. Hiển thị  thông tin chi tiết của đơn đặt hàng: sản phẩm, địa chỉ, thời gian giao hàng, điện thoại...

Hình ảnh ứng dụng:

Master-Detail devexpress

Video hướng dẫn step by step tạo Sub Grid trong Devexpress:

Hướng dẫn code ứng dụng

1. Đầu tiên các bạn cần import thư viện vào

Imports System.ComponentModel
Imports System.Text
Imports System.Data.SqlClient

2. Tạo các kết nối đến database

Dim con As New SqlConnection
  Public Sub taoketnoi()
    Dim strKetnoi As String = "Data Source=.;Initial Catalog=NORTHWND;Integrated Security=True"
    con.ConnectionString = strKetnoi
    con.Open()
  End Sub
  Public Sub dongketnoi()
    con.Close()
  End Sub
  Public Function _layDuLieu(query As String) As DataTable
    taoketnoi()
    Dim datatable As New DataTable
    Dim da As New SqlDataAdapter
    da.SelectCommand = New SqlCommand(query, con)
    da.Fill(datatable)
    dongketnoi()
    Return datatable
  End Function

3. Viết hàm form_load để chạy ứng dụng

Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    Dim dataset As New DataSet
    Dim customers As DataTable = _layDuLieu("select CustomerID, CompanyName, ContactName, ContactTitle, Address, City, Country, Phone, Fax from Customers")
    Dim orders As DataTable = _layDuLieu("select OrderID, CustomerID, OrderDate, ShipName, ShipAddress, ShipCity, ShipCountry from Orders")
    customers.TableName = "Customers"
    orders.TableName = "Orders"
    ' add table to dataset
    dataset.Tables.Add(customers)
    dataset.Tables.Add(orders)
    ' tao relation 
    dataset.Relations.Add("Đơn hàng", customers.Columns("CustomerID"), orders.Columns("CustomerID"))
    GridControl1.DataSource = dataset
    GridControl1.DataMember = "Customers"
  End Sub

Chúc các bạn thành công. Mọi câu hỏi thắc mắc đến bài viết xin truy cập http://hoidap.laptrinhvb.net để được support.yes

ĐỪNG QUÊN LIKE AND SHARE NHA CÁC BẠN. 

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI.

LINK DOWNLOAD

Tags: gridviewmenu

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hướng dẫn tạo Master-Detail trong Grid Control.
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 19744 23:32:53, 27/07/2016C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.