NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng BreadCrumb Edit Control C#

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng BreadCrumb Edit Control C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5091 08:39:55, 10/04/2019C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn sử dụng BreadCrumb Edit Control trong Devexpress C#.

Vậy BreadCrumb là gì?

Breadcrumb là một dạng thẻ điều hướng tập hợp nhiều liên kết (đường link) phân cấp, giúp cho người xem có thể biết được mình đang ở vị trí nào trên website. Breadcrumbs trong website thường được đặt ở vị trí đầu trang web, dưới banner chính, top headers và các thanh menu. Breadcrumb có cấu trúc như sau:

Trang chủ > Chuyên Mục (hoặc thẻ Tag) > Trang con

Trang chủ > Trang đã xem thứ nhất > Trang đã xem thứ hai > …

Breadcrumb các bạn thường thấy đa số được sử dụng trong thiết kế website, còn trong ứng dụng, các bạn dễ thấy nhất là đường dẫn thư mục của Windows Explorer.

Dưới đây là giao diện sử dụng Breadcrumb trong Devexpress C#:

bread_crumb_devexpress

Source code Breadcrumb Devexpress C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using DevExpress.Utils.Menu;
using DevExpress.XtraEditors;
using DevExpress.XtraEditors.Repository;

namespace FileNavigator {
  public partial class Form1 : XtraForm {
    public static readonly int MaxEntitiesCount = 80;
    public Form1() {
      InitializeComponent();
      Initialize();
    }

    void myItem_Click(object sender, EventArgs e) {
      throw new NotImplementedException();
    }

    void Properties_QueryPopUp(object sender, CancelEventArgs e) {
      throw new NotImplementedException();
    }


    //Set the Breadcrumb Editor's initial path
    void Initialize() {
      breadCrumbEdit1.Path = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop);
      foreach (DriveInfo driveInfo in GetFixedDrives()) {
        breadCrumbEdit1.Properties.History.Add(new BreadCrumbHistoryItem(driveInfo.RootDirectory.ToString()));
      }
    }

    private void breadCrumbEdit1_Properties_NewNodeAdding(object sender, DevExpress.XtraEditors.BreadCrumbNewNodeAddingEventArgs e) {
      e.Node.PopulateOnDemand = true;
    }

    //Check whether or not the target path exists
    private void breadCrumbEdit1_Properties_ValidatePath(object sender, DevExpress.XtraEditors.BreadCrumbValidatePathEventArgs e) {
      if (!Directory.Exists(e.Path)) {
        e.ValidationResult = DevExpress.XtraEditors.BreadCrumbValidatePathResult.Cancel;
        return;
      }
      e.ValidationResult = DevExpress.XtraEditors.BreadCrumbValidatePathResult.CreateNodes;
    }

    private void breadCrumbEdit1_Properties_QueryChildNodes(object sender, DevExpress.XtraEditors.BreadCrumbQueryChildNodesEventArgs e) {
      //Add custom shortcuts to the 'Root' node
      if (string.Equals(e.Node.Caption, "Root", StringComparison.Ordinal)) {
        InitBreadCrumbRootNode(e.Node);
        return;
      }
      //Add local discs shortcuts to the 'Root' node
      if (string.Equals(e.Node.Caption, "Computer", StringComparison.Ordinal)) {
        InitBreadCrumbComputerNode(e.Node);
        return;
      }
      //Populate dynamic nodes
      string dir = e.Node.Path;
      if (!Directory.Exists(dir))
        return;
      string[] subDirs = GetSubFolders(dir);
      for (int i = 0; i < subDirs.Length; i++) {
        e.Node.ChildNodes.Add(CreateNode(subDirs[i]));
      }
    }

    void InitBreadCrumbRootNode(BreadCrumbNode node) {
      node.ChildNodes.Add(new BreadCrumbNode("Desktop", Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop)));
      node.ChildNodes.Add(new BreadCrumbNode("Windows", Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Windows)));
      node.ChildNodes.Add(new BreadCrumbNode("Program Files", Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.ProgramFiles)));
    }
    void InitBreadCrumbComputerNode(BreadCrumbNode node) {
      foreach (DriveInfo driveInfo in GetFixedDrives()) {
        node.ChildNodes.Add(new BreadCrumbNode(driveInfo.Name, driveInfo.RootDirectory));
      }
    }

    protected BreadCrumbNode CreateNode(string path) {
      string folderName = new DirectoryInfo(path).Name;
      return new BreadCrumbNode(folderName, folderName, true);
    }

    //Get the local drives list
    public static IEnumerable<DriveInfo> GetFixedDrives() {
      foreach (DriveInfo driveInfo in DriveInfo.GetDrives()) {
        if (driveInfo.DriveType != DriveType.Fixed) continue;
        yield return driveInfo;
      }
    }

    //Get all subfolders contained within the target directory
    public static string[] GetSubFolders(string rootDir) {
      string[] subDirs = GetSubDirs(rootDir);
      if (subDirs == null)
        return new string[0];
      if (subDirs.Length <= MaxEntitiesCount)
        return subDirs;
      string[] res = new string[MaxEntitiesCount];
      Array.Copy(subDirs, res, res.Length);
      return res;
    }

    //Get the names of the subdirectories
    public static string[] GetSubDirs(string dir) {
      string[] subDirs = null;
      try {
        subDirs = Directory.GetDirectories(dir, "*", SearchOption.TopDirectoryOnly);
      }
      catch { }
      return subDirs;
    }

    private void breadCrumbEdit1_PathChanged(object sender, BreadCrumbPathChangedEventArgs e) {
      label2.Text = breadCrumbEdit1.Path;
    }

    private void breadCrumbEdit1_Properties_PathChanged(object sender, BreadCrumbPathChangedEventArgs e) {

    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng BreadCrumb Edit Control C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5091 08:39:55, 10/04/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.