NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn vẽ biểu đồ Bar Chart trên Winform

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn vẽ biểu đồ Bar Chart trên Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2080 11:48:21, 12/01/2024C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình hướng dẫn các bạn vẽ biểu đồ Bar Chart của ChartControl trên Devexpress Winform C#.

[DEVEXPRESS] Vẽ biểu đồ Bar Chart trên winform C#

Dưới đây, là hình ảnh demo ứng dụng:

bar_chart_devexpress_2024

Source code C#:

using DevExpress.XtraCharts;
using DevExpress.XtraCharts.Native;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace BarChartDemo
{
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    class DataDemo
    {
      public string name { get; set; }
      public int value { get; set; }
    }

    protected override void OnLoad(EventArgs e)
    {
      base.OnLoad(e);

      var listData = new List<DataDemo>();
      listData.Add(new DataDemo() { name = "Apple", value = 1500});
      listData.Add(new DataDemo() { name = "Banana", value = 450});
      listData.Add(new DataDemo() { name = "Orange", value = 250});
      listData.Add(new DataDemo() { name = "Lemon", value = 3500});
      listData.Add(new DataDemo() { name = "Strawberry", value = 800});
      listData.Add(new DataDemo() { name = "Longan", value = 15});
      listData.Add(new DataDemo() { name = "Mango", value = 0});
      listData.Add(new DataDemo() { name = "Avocado", value = 560});
      listData.Add(new DataDemo() { name = "Cherry", value = 150});

      chartControl1.DataSource = listData;

      Series series1 = new Series("fruit", ViewType.StackedBar);
      series1.ArgumentDataMember = "name";
      series1.ValueDataMembers.AddRange("value");
      series1.LabelsVisibility = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.True;
      series1.Label.TextPattern = "{V:#,###.##}";
      series1.View.Color = ColorTranslator.FromHtml("#21A1F1");
      series1.Label.TextAlignment = StringAlignment.Far;


      chartControl1.Series.AddRange(new Series[] { series1 });
      var label = chartControl1.Series[0].Label as SideBySideBarSeriesLabel;
      if (label != null)
      {
        label.Position = BarSeriesLabelPosition.Top;
      }

      ((XYDiagram)chartControl1.Diagram).Rotated = true;    
      ((XYDiagram)chartControl1.Diagram).AxisX.Tickmarks.MinorVisible = false;
      ((XYDiagram)chartControl1.Diagram).AxisX.Reverse = true;
      // Disable minor tickmarks on the x-axis:
      XYDiagram diagram = (XYDiagram)chartControl1.Diagram;
      diagram.AxisX.Tickmarks.MinorVisible = false;
      diagram.AxisX.Label.TextPattern = "{V:#,###.##}";     
      chartControl1.Titles.Add(new ChartTitle { Text = "Sales by Products - LAPTRINHVB.NET", DXFont = new Font("Tahoma", 14, FontStyle.Bold), TextColor=Color.Orange });    
      chartControl1.Legend.Visibility = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.False;
      chartControl1.Legend.MarkerMode = LegendMarkerMode.None;
      chartControl1.Legend.AlignmentHorizontal = LegendAlignmentHorizontal.Center;
      chartControl1.Legend.AlignmentVertical = LegendAlignmentVertical.BottomOutside;
      chartControl1.Legend.Direction = LegendDirection.LeftToRight;

    }
  }
}

Các bạn chỉ cần thay thông tin database mẫu bằng truy vấn cơ sở dữ liệu để hiển thị là xong.

Thanks for watching!

 

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn vẽ biểu đồ Bar Chart trên Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2080 11:48:21, 12/01/2024C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.