NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn tạo Form Login Overlay C#

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn tạo Form Login Overlay C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 8538 14:48:06, 26/06/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết kế Form Login Overlay trên Devexpress lập trình C# Winform.

[DEVEXPRESS] Overlay Form Login C#

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng Form login:

OverlayLoginForm_csharp

Form login sẽ sáng nổi trên Form Main, giống Modal trên các hộp thoại của website.

Trong bài viết mình có viết 1 class OverlayFormShow.cs

using DevExpress.XtraSplashScreen;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace NTA_Stone.Module
{
  class OverlayFormShow
  {
    private static OverlayFormShow _defaultInstance;
    public static OverlayFormShow Instance
    {
      get
      {
        if (_defaultInstance == null)
        {
          _defaultInstance = new OverlayFormShow();
        }
        return _defaultInstance;
      }
      set => _defaultInstance = value;
    }
    public IOverlaySplashScreenHandle handle = null;
    public OverlayFormShow()
    {
      
    }
   
    public void ShowFormOverlay(Control control)
    {
      Bitmap img = new Bitmap(1, 1);
      bool useFadeIn = false;
      bool useFadeOut = false;
      Color backColor = Color.Black;
      Color foreColor = Color.Black;
      double opacity = 0.5;
      Image waitImage = img;
      OverlayWindowOptions options = new OverlayWindowOptions(
        useFadeIn,
        useFadeOut,
        backColor,
        foreColor,
        opacity,
        waitImage);
      this.handle = ShowProgressPanel(control, options);
    }
   

    public IOverlaySplashScreenHandle ShowProgressPanel(Control control, OverlayWindowOptions option)
    {       
      return handle = SplashScreenManager.ShowOverlayForm(control, option);
    }
    public void CloseProgressPanel()
    {
      if (handle != null)
        SplashScreenManager.CloseOverlayForm(this.handle);
    }
  }
}

Cách sử dụng:

1. Mở Form Show Overlay

OverlayFormShow.Instance.ShowFormOverlay(this);
FrmLogin frm = new FrmLogin();
frm.ShowDialog();

2. Gọi sự kiện đóng Form Overlay khi login thành công.

OverlayFormShow.Instance.CloseProgressPanel();

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn tạo Form Login Overlay C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 8538 14:48:06, 26/06/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.