NEWS

Download và Giải nén tập tin File sử dụng Powershell

Download và Giải nén tập tin File sử dụng Powershell
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3488 09:37:58, 30/12/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách Download và giải nén tập tin File với Power Shell trong Windows.

[POWER SHELL] DOWNLOAD AND EXTRACT FILE RAR

Mình ví dụ, công việc bạn muốn thực hiện như sau:

Bước 1: Mình download tập tin file Rar từ Internet về địa chỉ Local ở máy mình.

Bước 2: Giải nén tập tin File đó ra ở đường dẫn mình chỉ định.

Bước 3: Xóa tập tin vừa download

Thay vì, các bạn thao tác bằng tay thủ công để download và giải nén, các bạn có thể viết thành một Script Powershell để chỉ cần 1 nút nhấn Click là hoàn thành công việc trên.

Dưới đây là demo của mình tải File và giải nén file sử dụng Power Shell.

powershell_download

I. Download File (Tải dữ liệu File)

1.Tải file có hiển thị Progress Bar sử dụng lớp [System.Net.HttpWebRequest]

Với cách tải này trên Window Power Shell ISE thì chạy nhanh nếu bạn chạy Script thì truyền vào là SlientlyContunue nhé.

download_file_powershell_demo

$ProgressPreference = 'Continue' hoặc SilentlyContinue
function Download-File($url, $targetFile)
{

  $uri = New-Object "System.Uri" "$url"

  $request = [System.Net.HttpWebRequest]::Create($uri)

  $request.set_Timeout(15000) #15 second timeout

  $response = $request.GetResponse()

  $totalLength = [System.Math]::Floor($response.get_ContentLength()/1024)

  $responseStream = $response.GetResponseStream()

  $targetStream = New-Object -TypeName System.IO.FileStream -ArgumentList $targetFile, Create

  $buffer = new-object byte[] 10KB

  $count = $responseStream.Read($buffer,0,$buffer.length)

  $downloadedBytes = $count

  while ($count -gt 0)

  {

    $targetStream.Write($buffer, 0, $count)

    $count = $responseStream.Read($buffer,0,$buffer.length)

    $downloadedBytes = $downloadedBytes + $count

    Write-Progress -activity "Downloading file '$($url.split('/') | Select -Last 1)'" -status "Downloaded ($([System.Math]::Floor($downloadedBytes/1024))K of $($totalLength)K): " -PercentComplete ((([System.Math]::Floor($downloadedBytes/1024)) / $totalLength) * 100)

  }

  Write-Progress -activity "Finished downloading file '$($url.split('/') | Select -Last 1)'"

  $targetStream.Flush()

  $targetStream.Close()

  $targetStream.Dispose()

  $responseStream.Dispose()

}

Và khi muốn download file các bạn chỉ cần truyền tham số url và địa chỉ lưu trữ ở cú pháp dưới đây.

Download-File "https://down.freedesignfile.com/upload/downloads/2013/10/27/Colorful%20Fireworks%20Effect%20psd%20graphic.rar" "C:UsersNGUYENTHAODesktopNew folder (2)meomeo.rar"

2. Bạn sử dụng Module BitsTransfer để tải tập tin về

$url = "https://down.freedesignfile.com/upload/downloads/2013/10/27/Colorful%20Fireworks%20Effect%20psd%20graphic.rar"
$output = "C:UsersNGUYENTHAODesktopNew folder (2)meomeo.rar"
$temp = "C:UsersNGUYENTHAODesktopNew folder (2)"
$start_time = Get-Date

Import-Module BitsTransfer
Start-BitsTransfer -Source $url -Destination $output
#OR
Start-BitsTransfer -Source $url -Destination $output -Asynchronous

Write-Output "Time taken: $((Get-Date).Subtract($start_time).Seconds) second(s)"

Kết quả khi chạy lệnh dưới đây:

bittransfer_powershell

II. Giải nén tập tin File RAR sau khi download về.

Đầu tiên, các bạn tạo hàm Extract-WinRarFiles giải nén file:

Function Extract-WinRarFiles
{  
   
   [cmdletbinding()]
  
  Param 
  (
    [Parameter(HelpMessage='Enter the local path to the unrar.exe program')]
      [ValidateNotNullOrEmpty()]
      [ValidateScript({ Test-Path -Path $_ })] 
      [Alias('UREP')] 
      $UnRarExePath = "$env:ProgramFilesWinRARUnRAR.exe",
      
    [Parameter(Mandatory = $true, 
      HelpMessage='Enter the local file path where the WinRar files are located that you would like to extract')]
      [ValidateNotNullOrEmpty()]
      [ValidateScript({ Test-Path -Path $_ })]
      [Alias('URSP')]  
      $UnRarSourcePath,
    
    [Parameter(Mandatory = $true, 
      HelpMessage='Enter the local file path location you wish to extract the content to')]
      [ValidateNotNullOrEmpty()]
      [ValidateScript({ Test-Path -Path $_ })]
      [Alias('URTP')]  
      $UnRarTargetPath,

    [Parameter(HelpMessage='Use this parameter to open the directory the extracted files are located in')]
      [ValidateNotNullOrEmpty()]
      [Alias('OTL')]  
      [switch]$OpenTargetLocation, 

    [Parameter(HelpMessage='Use this parameter to delete the original RAR files to help save disk space')]
      [ValidateNotNullOrEmpty()]
      [Alias('DSRF')]  
      [switch]$DeleteSourceRarFiles
  ) 

  Begin
  {
    $NewLine = "`r`n"
    
    $RarFilePaths = (Get-ChildItem -Path $UnRarSourcePath -Recurse | Where-Object -FilterScript { $_.extension -eq '.rar' }).FullName

    $RarFileSourceCount = $RarFilePaths.Count   
  }

  Process
  {
    $NewLine

    Write-Output -Verbose "Total RAR File Count: $RarFileSourceCount"

    $NewLine

    Write-Output -Verbose "Beginning extraction, please wait..."

    Start-Sleep -Seconds 5

    Foreach ($FilePath in $RarFilePaths)
    {
      &$UnRarExePath x -y $FilePath $UnRarTargetPath
    }

    $RarFileTargetCount = (Get-ChildItem -Path $UnRarTargetPath).Count

    If ($RarFileTargetCount -eq $RarFileSourceCount)
    {
      Clear-Host

      $NewLine

      Write-Output -Verbose "$RarFileTargetCount RAR files have been extracted"

      $NewLine
    }
    
    Else
    {
      $NewLine
      
      Write-Warning -Message "$RarFileTargetCount out of $RarFileSourceCount have been extracted"

      $NewLine
    } 
  }

  End
  {
    Switch ($PSBoundParameters.Keys)
    {
      { $_ -contains 'OpenTargetLocation' }
      {
        $NewLine

        Write-Output -Verbose 'Opening RAR target location...'

        Start-Sleep -Seconds 5
        
        Invoke-Item -Path $UnRarTargetPath
      }

      { $_ -contains 'DeleteSourceRarFiles' }
      {
        $NewLine

        Write-Output -Verbose 'Deleting source RAR files and the directory...'

        Start-Sleep -Seconds 5
        
        Remove-Item -Path $UnRarSourcePath -Recurse -Force
      }
    }
  }
}

Khi giải nén tập tin chúng ta sử dụng như sau:

Extract-WinRarFiles -UnRarSourcePath "C:UsersNGUYENTHAODesktopNew folder (2)meomeo.rar" -UnRarTargetPath "C:UsersNGUYENTHAODesktopNew folder (2)" -DeleteSourceRarFiles

tham số -DeleteSourceRarFiles dùng để xóa nguồn khi giải nén dữ liệu xong.

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Download và Giải nén tập tin File sử dụng Powershell
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3488 09:37:58, 30/12/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.