NEWS

Đổi dương lịch sang âm lịch

Đổi dương lịch sang âm lịch
Đăng bởi: Mr. Cùi Bắp - Lượt xem: 25658 11:17:15, 19/10/2015C#   In bài viết

Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn đoạn code để đổi từ Dương lịch sang Âm lịch. 

Code cho chức năng đổi từ dương lịch sang âm lịch. Giá trị trả về của hàm convertSolar2Lunar  là Int[4] gồm các giá trị: int[0] - Ngày, int[1] - Tháng, int[2] - Năm, int[4] - Timezone

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int[] arr = vcal.convertSolar2Lunar(dateTimePicker1.Value.Day, dateTimePicker1.Value.Month, dateTimePicker1.Value.Year, 7);
      textBox1.Text = new DateTime(arr[2], arr[1], arr[0]).ToString("dd/MM/yyyy");
    }
    clsSolar2Lunar vcal = new clsSolar2Lunar();

Các hàm trong class xử lý

public int[] convertSolar2Lunar(int dd, int mm, int yy, int timeZone)
    {
      long dayNumber = jdFromDate(dd, mm, yy);
      long k = INT((dayNumber - 2415021.076998695) / 29.530588853);
      long monthStart = getNewMoonDay(k + 1, timeZone);
      if (monthStart > dayNumber)
      {
        monthStart = getNewMoonDay(k, timeZone);
      }
      long a11 = getLunarMonth11(yy, timeZone);
      long b11 = a11;
      int lunarYear;
      if (a11 >= monthStart)
      {
        lunarYear = yy;
        a11 = getLunarMonth11(yy - 1, timeZone);
      }
      else
      {
        lunarYear = yy + 1;
        b11 = getLunarMonth11(yy + 1, timeZone);
      }
      long lunarDay = dayNumber - monthStart + 1;
      long diff = INT((monthStart - a11) / 29);
      int lunarLeap = 0;
      long lunarMonth = diff + 11;
      if (b11 - a11 > 365)
      {
        int leapMonthDiff = getLeapMonthOffset(a11, timeZone);
        if (diff >= leapMonthDiff)
        {
          lunarMonth = diff + 10;
          if (diff == leapMonthDiff)
          {
            lunarLeap = 1;
          }
        }
      }
      if (lunarMonth > 12)
      {
        lunarMonth = lunarMonth - 12;
      }
      if (lunarMonth >= 11 && diff < 4)
      {
        lunarYear -= 1;
      }
      return new int[] { (int)lunarDay, (int)lunarMonth, (int)lunarYear, lunarLeap };
    }

    private long INT(double d)
    {
      return (long)Math.Floor(d);
    }

    private long jdFromDate(int dd, int mm, int yy)
    {
      long a = INT((14 - mm) / 12);
      long y = yy + 4800 - a;
      long m = mm + 12 * a - 3;
      long jd = dd + INT((153 * m + 2) / 5) + 365 * y + INT(y / 4) - INT(y / 100) + INT(y / 400) - 32045;
      if (jd < 2299161)
      {
        jd = dd + INT((153 * m + 2) / 5) + 365 * y + INT(y / 4) - 32083;
      }
      return jd;
    }

    private long getNewMoonDay(long k, long timeZone)
    {
      double T = k / 1236.85; // Time in Julian centuries from 1900 January 0.5
      double T2 = T * T;
      double T3 = T2 * T;
      double dr = Math.PI / 180;
      double Jd1 = 2415020.75933 + 29.53058868 * k + 0.0001178 * T2 - 0.000000155 * T3;
      Jd1 = Jd1 + 0.00033 * Math.Sin((166.56 + 132.87 * T - 0.009173 * T2) * dr); // Mean new moon
      double M = 359.2242 + 29.10535608 * k - 0.0000333 * T2 - 0.00000347 * T3; // Sun's mean anomaly
      double Mpr = 306.0253 + 385.81691806 * k + 0.0107306 * T2 + 0.00001236 * T3; // Moon's mean anomaly
      double F = 21.2964 + 390.67050646 * k - 0.0016528 * T2 - 0.00000239 * T3; // Moon's argument of latitude
      double C1 = (0.1734 - 0.000393 * T) * Math.Sin(M * dr) + 0.0021 * Math.Sin(2 * dr * M);
      C1 = C1 - 0.4068 * Math.Sin(Mpr * dr) + 0.0161 * Math.Sin(dr * 2 * Mpr);
      C1 = C1 - 0.0004 * Math.Sin(dr * 3 * Mpr);
      C1 = C1 + 0.0104 * Math.Sin(dr * 2 * F) - 0.0051 * Math.Sin(dr * (M + Mpr));
      C1 = C1 - 0.0074 * Math.Sin(dr * (M - Mpr)) + 0.0004 * Math.Sin(dr * (2 * F + M));
      C1 = C1 - 0.0004 * Math.Sin(dr * (2 * F - M)) - 0.0006 * Math.Sin(dr * (2 * F + Mpr));
      C1 = C1 + 0.0010 * Math.Sin(dr * (2 * F - Mpr)) + 0.0005 * Math.Sin(dr * (2 * Mpr + M));
      double deltat = 0;
      if (T < -11)
      {
        deltat = 0.001 + 0.000839 * T + 0.0002261 * T2 - 0.00000845 * T3 - 0.000000081 * T * T3;
      }
      else
      {
        deltat = -0.000278 + 0.000265 * T + 0.000262 * T2;
      };
      double JdNew = Jd1 + C1 - deltat;
      return INT(JdNew + 0.5 + (double)((double)timeZone / 24));
    }

    private long getSunLongitude(long jdn, int timeZone)
    {
      double T = (jdn - 2451545.5 - timeZone / 24) / 36525; // Time in Julian centuries from 2000-01-01 12:00:00 GMT
      double T2 = T * T;
      double dr = Math.PI / 180; // degree to radian
      double M = 357.52910 + 35999.05030 * T - 0.0001559 * T2 - 0.00000048 * T * T2; // mean anomaly, degree
      double L0 = 280.46645 + 36000.76983 * T + 0.0003032 * T2; // mean longitude, degree
      double DL = (1.914600 - 0.004817 * T - 0.000014 * T2) * Math.Sin(dr * M);
      DL = DL + (0.019993 - 0.000101 * T) * Math.Sin(dr * 2 * M) + 0.000290 * Math.Sin(dr * 3 * M);
      double L = L0 + DL; // true longitude, degree
      // obtain apparent longitude by correcting for nutation and aberration
      double omega = 125.04 - 1934.136 * T;
      L = L - 0.00569 - 0.00478 * Math.Sin(omega * dr);
      L = L * dr;
      L = L - Math.PI * 2 * (INT(L / (Math.PI * 2))); // Normalize to (0, 2*PI)
      return INT(L / Math.PI * 6);
    }

    private long getLunarMonth11(int yy, int timeZone)
    {
      long off = jdFromDate(31, 12, yy) - 2415021;
      long k = INT(off / 29.530588853);
      long nm = getNewMoonDay(k, timeZone);
      long sunLong = getSunLongitude(nm, timeZone); // sun longitude at local midnight
      if (sunLong >= 9)
      {
        nm = getNewMoonDay(k - 1, timeZone);
      }
      return nm;
    }

    private int getLeapMonthOffset(long a11, int timeZone)
    {
      long k = INT((a11 - 2415021.076998695) / 29.530588853 + 0.5);
      long last = 0;
      int i = 1; // We start with the month following lunar month 11
      long arc = getSunLongitude(getNewMoonDay(k + i, timeZone), timeZone);
      do
      {
        last = arc;
        i = i + 1;
        arc = getSunLongitude(getNewMoonDay(k + i, timeZone), timeZone);
      } while (arc != last && i < 14);
      return i - 1;
    }

Chúc các bạn vui với bài nhỏ này!

Ps: Nếu có thắc mắc gì các bạn cứ comment lại nhe

Download

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đổi dương lịch sang âm lịch
Đăng bởi: Mr. Cùi Bắp - Lượt xem: 25658 11:17:15, 19/10/2015C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.