NEWS

[C#] Thiết kế giao diện ứng dụng trên Console sử dụng thư viện Terminal.Gui

[C#] Thiết kế giao diện ứng dụng trên Console sử dụng thư viện Terminal.Gui
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1983 10:44:14, 30/06/2023C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ giới thiệu đến các bạn cách viết giao diện ứng dụng trên màn hình Console C#, sử dụng thư viện Terminal.Gui.

[C#] How to make Application Console GUI

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng.

console_gui

Với thư viện này giúp bạn dễ dàng show table, label, input... một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Chi tiết các bạn có thể tham thảo tại github:

https://github.com/gui-cs/Terminal.Gui

Như hình Demo trên các bạn thấy mình có thể dễ dàng kết nối database show thông tin...

Tạo project bằng lệnh CMD:

dotnet new --install Terminal.Gui.templates
dotnet new tui -n myproj
cd myproj
dotnet run

Source code c#:

//------------------------------------------------------------------------------

// <auto-generated>
//   This code was generated by:
//    TerminalGuiDesigner v1.0.17.0
//   You can make changes to this file and they will not be overwritten when saving.
// </auto-generated>
// -----------------------------------------------------------------------------
namespace myproj{
  using System.Data;
  using System.Data.SqlClient;
  using Terminal.Gui;
  
  
  
  public partial class MyView {
    private Terminal.Gui.Label label1;

    private Terminal.Gui.Button button1;
    public MyView() {

      LoginForm();
      this.button1 = new Terminal.Gui.Button();
      this.label1 = new Terminal.Gui.Label();
      this.Width = Dim.Fill(0);
      this.Height = Dim.Fill(0);
      this.X = 0;
      this.Y = 0;
      this.Modal = false;
      this.Text = "";
      this.Border.BorderStyle = Terminal.Gui.BorderStyle.Single;
      this.Border.Effect3D = false;
      this.Border.DrawMarginFrame = true;
      this.TextAlignment = Terminal.Gui.TextAlignment.Left;
      this.Title = "QUẢN LÝ NHÂN VIÊN - LAPTRINHVB.NET";
      this.label1.Width = 4;
      this.label1.Height = 1;
   

    var dt = new DataTable();

      using (var con = new SqlConnection(@"Server=TMV2209068\SQLEXPRESS;Database=HRMApp;User Id=sa;Password=LapTrinhVBNet@2022;"))
      {
        con.Open();
        var cmd = new SqlCommand(@"SELECT id,
            manhanvien as [Mã nhân viên],
            tennhanvien as [Tên nhân viên],    
            noisinh as [Nơi Sinh],
            ngaysinh as [Ngày sinh],    
            cmnd as [CCCD]
            FROM dbo.tbl_nhanvien;", con);
        var adapter = new SqlDataAdapter(cmd);

        adapter.Fill(dt);
      }

      var tableView = new TableView()
      {
        X = 0,
        Y = 0,
        Width = 200,
        Height = 10,
      };

      this.Add(tableView);

      tableView.Table = dt;
    }

    public void LoginForm() {


      var titleLogin = new Label()
      {
        Text = "ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG",
        X = 0,
        Y = Pos.Center()
      };


      var usernameLabel = new Label()
      {
        Text = "Tên đăng nhập: ",
        X = 0,
        Y = Pos.Top(titleLogin) + 2
      };
      

      var usernameText = new TextField("")
      {

        X = 0,
        Y = Pos.Bottom(usernameLabel) ,
        Width = 50
      };

      var passwordLabel = new Label()
      {
        Text = "Mật khẩu: ",
        X = 0,
        Y = Pos.Bottom(usernameText) + 1
      };

      var passwordText = new TextField("")
      {
        Secret = true,        
        X = 0,
        Y = Pos.Top(passwordLabel) +1,
        Width = 50
      };

      var btnLogin = new Button()
      {
        Text = "Đăng nhập",
        Y = Pos.Bottom(passwordLabel) + 2,
      
        X = 0,
        IsDefault = true,
      };

      btnLogin.Clicked += () => {
        if (usernameText.Text == "admin" && passwordText.Text == "password")
        {
          MessageBox.Query("Logging In", "Login Successful", "Ok");
          Application.RequestStop();
        }
        else
        {
          MessageBox.ErrorQuery("Logging In", "Incorrect username or password", "Ok");
        }
      };

     
     
      Add(titleLogin, usernameLabel, usernameText, passwordLabel, passwordText, btnLogin);
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Thiết kế giao diện ứng dụng trên Console sử dụng thư viện Terminal.Gui
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1983 10:44:14, 30/06/2023C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.