NEWS

[C#] Hướng dẫn soạn thảo các biểu thức toán học vào lưu vào dữ liệu Sqlserver

[C#] Hướng dẫn soạn thảo các biểu thức toán học vào lưu vào dữ liệu Sqlserver
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 12322 16:54:54, 18/08/2018C#   In bài viết

Hôm trước, có một bạn hỏi mình cách làm thế nào để soạn thảo đề thi toán học trên TextBox và lưu trữ dữ liệu của các câu hỏi biểu thức toán học vào SQLSERVER.

[C#] Tutorial Equation Editor Winform Save to Sqlserver

Như các bạn đã biết, để soạn thảo được toán học, cần insert các biểu thức toán học vào, và tuy nhiên trên công cụ soạn thảo mặc định của Winform chỉ có 2 loại là TextBox và RichtextBox.

Và cả hai công cụ này đều không thể cho phép chúng ta chèn các ký hiệu toán học vào được.

Dưới đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn giải pháp để tạo các biểu thức toán học.

1. Sử dụng RichTextBox để hiển thị các công thức toán học.

2. Khi tạo câu hỏi mới, chúng ta sẽ tạo ra 1 file rtf và mở ứng dụng winword để đọc file này lên, và soạn thảo trực tiếp trên công cụ này, vì Win word có hỗ trợ chúng ta soạn thảo các công thức toán học.

3. Sử dụng File System Watcher trong C#, để khi dữ liệu thay đổi trên WinWord, chúng ta sẽ bắt sự kiện vào lấy dữ liệu từ Trình soạn thảo về RichTextBox của mình.

Dưới đây là giao diện soạn thảo Toán học C#:

equation editor c#

1. Tạo cơ sở dữ liệu với tên equation và bảng table_data như hình bên dưới:

Mình tạo demo 2 trường dữ liệu:

- Id với kiểu dữ liệu varchar

- Data với kiểu dữ liệu ntext

tạo database sqlserver toán học

Video demo ứng dụng:

Full source code C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;

namespace Equation_Editor
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    public string filename = "";
    sqlserver provider = new sqlserver(".", "sa", "minh123", "equation");

    private void btn_soanthao_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      filename = $@"{txt_id.Text}.rtf";

      CreateEmptyFile(filename);

      
      fileSystemWatcher.Path = Application.StartupPath;    
      fileSystemWatcher.NotifyFilter =  NotifyFilters.Attributes |
                        NotifyFilters.CreationTime |
                        NotifyFilters.DirectoryName |
                        NotifyFilters.FileName |
                        NotifyFilters.LastAccess |
                        NotifyFilters.LastWrite |                  
                        NotifyFilters.Size;
      fileSystemWatcher.Changed += new FileSystemEventHandler(OnChanged);
      fileSystemWatcher.EnableRaisingEvents = true;
      Process.Start("winword", filename);
    }
    public void CreateEmptyFile(string filename)
    {
      try
      {
        File.Create(filename).Dispose();
      }
      catch (Exception ex)
      {

        MessageBox.Show("Lỗi: " + ex.Message);
      }
      
    }
    private void OnChanged(object source, FileSystemEventArgs e)
    {      
      if (e.FullPath == Application.StartupPath + "\" + filename)
      {
        if (File.Exists(e.FullPath))
        {
          rtb_data.LoadFile(filename);
        }
        
      }
    }

    private void btn_luu_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      SqlConnection cnn;
      string connetionString = "Data Source=.;Initial Catalog=equation;User ID=sa;Password=minh123";
      cnn = new SqlConnection(connetionString);
      cnn.Open();
      string sSQL = "INSERT INTO tbl_data (id, data) VALUES (@id, @RTF)"; 
      SqlCommand clsCommand = new SqlCommand(sSQL, cnn); 
      clsCommand.Parameters.Add("@id", txt_id.Text); 
      clsCommand.Parameters.Add("@RTF", rtb_data.Rtf);
      clsCommand.ExecuteNonQuery();
      cnn.Close();
      File.Delete(Application.StartupPath + "\" + filename);
      Form1_Load(sender, e);
    }

    

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      var table = provider.ExecuteQuery("select * from tbl_data");
      dataGridView1.DataSource = table;
      txt_id.DataBindings.Clear();
      rtb_data.DataBindings.Clear();
      txt_id.DataBindings.Add("text", table, "id");
      rtb_data.DataBindings.Add("rtf", table, "data");
    }

    private void btn_xoa_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      provider.ExecuteNonQuery($"delete from tbl_data where id = '{txt_id.Text}'");
      Form1_Load(sender, e);
    }

    private void btn_Them_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      txt_id.Text = "";
      rtb_data.Text = "";
      txt_id.Focus();
    }
  }
}

HAPPY CODING heart

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn soạn thảo các biểu thức toán học vào lưu vào dữ liệu Sqlserver
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 12322 16:54:54, 18/08/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.