Tạo hình tròn giống Avatar của Gmail

Tạo hình tròn giống Avatar của Gmail
Đăng bởi: Mr. Cùi Bắp - Lượt xem: 8796 10:37:30, 10/12/2015C#   In bài viết

Theo style hiện nay thì có nhiều trang web sử dụng avatar hình tròn giống như avatar của Gmail hay các ứng dụng có giao diện Window 8. Để theo trào lưu thì hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn đoạn code nhỏ và tương đối dễ để làm điều đó. Các bạn xem video ví dụ sau để biết thêm nhe: 

Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện:

Các bạn thiết kế Form như hình sau

Các sự kiện trong chương trình

public Form1()
{
  InitializeComponent();
  button1.Click+=button1_Click;
  button2.Click+=button2_Click;
  trackBar1.Scroll+=trackBar1_Scroll;
}

Hàm xử lý các sự kiện

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  if (openFileDialog1.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
  {
    pictureBox1.Image = Image.FromFile(openFileDialog1.FileName);
    pictureBox2.Image = CreateCircleImage(pictureBox1.Image, trackBar1.Value, button2.ForeColor);
  }
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
  if (colorDialog1.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
  {
    button2.ForeColor = colorDialog1.Color;
    pictureBox2.Image = CreateCircleImage(pictureBox1.Image, trackBar1.Value, button2.ForeColor);
  }
}

private void trackBar1_Scroll(object sender, EventArgs e)
{
  pictureBox2.Image = CreateCircleImage(pictureBox1.Image, trackBar1.Value, button2.ForeColor);
}

Tiếp theo là hàm quan trọng để vẽ hình gốc thành hình tròn và thêm một vài tham số về màu sắc và kích thước đường viền. Mình có comment lại chức năng của từng dòng code các bạn có thể từ từ tìm hiểu:

 //Tạo Image hình tròn 

 //Image cần tạo Size của border Màu của border
 Image CreateCircleImage(Image img, int borderSize, Color borderColor) {
 Bitmap bmp = new Bitmap(img);
 //Tạo một Bitmap từ hình cần tạo int diameter;
 //Đường kính của hình tròn /* * Đường kính của hình tròn sẽ là chiều ngắn nhất của Image ban đầu. * Vì nếu lấy chiều dài hơn làm đường kính thì khi vẽ ra hình tròn sẽ bị thiếu góc * VD: 200x180 thì đường kính của hình tròn sẽ là 180 */ 
 if (bmp.Width > bmp.Height) diameter = bmp.Height;
 else diameter = bmp.Width;
 //Tạo một vùng hình vuông có kích thước bằng đường kính của hình tròn Rectangle rec = new Rectangle(0, 0, diameter, diameter); 
 //Tạo Image từ vùng được chọn với định dạng gốc của
 Image bmp = bmp.Clone(rec, bmp.PixelFormat);
 //Tạo một cọ vẽ cho hình tròn vừa tạo xong 
 TextureBrush tb = new TextureBrush(bmp);
 //Tạo một hình mới
 Bitmap ret = new Bitmap(diameter, diameter);
 //Tạo Graphics để vẽ hình tròn
 Graphics g = Graphics.FromImage(ret);
 //Chỉnh thuộc tính vẽ hình với đường viền mịn
 g.SmoothingMode = System.Drawing.Drawing2D.SmoothingMode.AntiAlias;
 //Vẽ hình tròn với đường kính đã chọn phía trên
 g.FillEllipse(tb, 0, 0, diameter, diameter);
 //Vẽ đường viền của hình tròn với các tham số truyền vào
 g.DrawEllipse(new Pen(borderColor, (float) borderSize), borderSize / 2, borderSize / 2, diameter - borderSize, diameter - borderSize);
 //Tạo lại hình lần cuối cùng với kích thước của PictureBox2
 ret = new Bitmap(ret, new Size(pictureBox1.Width, pictureBox1.Width));
 return ret;
 }

Xong rồi đó, giờ thì F5 và thưởng thức thành quả thôi. Chúc các bạn vui với đoạn code nhỏ ở trên. Nếu thấy hay hãy Like và Share để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn!

 

 

 

Tags: gmailgoogleemail

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tạo hình tròn giống Avatar của Gmail
Đăng bởi: Mr. Cùi Bắp - Lượt xem: 8796 10:37:30, 10/12/2015C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.