Tương tác dữ liệu SQL với C#

Tương tác dữ liệu SQL với C#
Đăng bởi: Hoàng Tử Nhỏ - Lượt xem: 27855 15:38:49, 14/10/2015C#   In bài viết

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức tương tác với cơ sở dữ liêu SQL với ngôn ngữ lập trình C# như thế nào?

Về cơ bản tương tác với SQL chủ yếu load dữ liệu lên form, thêm, lưu, xóa, sửa.

Tương tác SQL vs ngôn ngữ lập trình C#

Để làm việc với cơ sở dữ liệu SQL bạn import thư viện sau:

using System.Data.SqlClient

Trước tiên là viết hàm kết nối dữ liệu, ta viết như sau:

SqlConnection strConnect = new SqlConnection();
public void Create_Connect()
{
   string str = "server=192.168.0.78;uid=sa;database=hob;password=minh123;";
   strConnect.ConnectionString = str;
   strConnect.Open();
}

Sau đó ta viết hàm lấy dữ liệu vào dataset để hiện thị lên form

public DataSet LoadData(string strLenh)
{
    DataSet ds = new DataSet();
    Create_Connect();
    SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(strLenh,strConnect);
    da.Fill(ds);
    CloseConnect();
    return ds;
}

Đến đây la có thể load dữ liệu lên form được rồi

public void LoadForm()
{
    DataSet ds = new DataSet();
    ds = LoadData("select manv,tennv,gioitinh,diachi1 from tbl_nhanvien");
    dataGridView1.DataSource = ds.Tables[0];
    txtMaNV.DataBindings.Clear();
    txtDiaChi.DataBindings.Clear();
    txtHoTen.DataBindings.Clear();
    lbl_GioiTinh.DataBindings.Clear();

    txtMaNV.DataBindings.Add("text", ds.Tables[0], "manv");
    txtDiaChi.DataBindings.Add("text", ds.Tables[0], "diachi1");
    txtHoTen.DataBindings.Add("text", ds.Tables[0], "tennv");
    lbl_GioiTinh.DataBindings.Add("text", ds.Tables[0], "gioitinh");
}

Bây giờ bạn thiết kế các nút “Thêm, Lưu, Xóa, Thoát” như trên hình

Bây giờ ta viết nút lưu như sau. Trong bài này bạn kiểm tra xem nếu mã nhân viên tồn tại gọi đến hàm cập nhật ngược lại gọi đến hàm lưu.

- Hàm cập nhật nhân viên mới

public void _Save(string strMaNV, string strHoTen, string strGioiTinh, string strDiaChi)
{
    Create_Connect();
string str = "insert into tbl_nhanvien(manv,tennv,gioitinh,diachi1) values ( + strMaNV + ,N + strHoTen + , + strGioiTinh + ,N + strDiaChi + )";
    SqlCommand cmd = new SqlCommand(str, strConnect);
    cmd.ExecuteNonQuery();
    CloseConnect();

}

- Hàm cập nhật nhân viên khi kiểm tra mã nhân viên đã tồn tại

public void _Update(string strMaNV,string strHoTen,string strGioiTinh,string strDiaChi)
    {
      Create_Connect();
      string str = "update tbl_nhanvien set tennv=N + strHoTen + ,diachi1=N + strDiaChi + ,gioitinh= + strGioiTinh + where manv= + strMaNV + ";
      SqlCommand cmd = new SqlCommand(str, strConnect);
      cmd.ExecuteNonQuery();
      CloseConnect();

    }

Cuối cùng nút xóa bạn viết tương tự như sau:

public void _Delete(string strMaNV)
{
    Create_Connect();
    string str = "delete from tbl_nhanvien where manv= + strMaNV + ";
    SqlCommand cmd = new SqlCommand(str, strConnect);
    cmd.ExecuteNonQuery();
    CloseConnect();

}

Hy vọng với bài hướng dẫn trên các bạn thành công!

Download Project

Tags: thêm xóa sửa tìm kiếm databasecrud databasesqlite

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tương tác dữ liệu SQL với C#
Đăng bởi: Hoàng Tử Nhỏ - Lượt xem: 27855 15:38:49, 14/10/2015C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.