NEWS

[C#] Hướng dẫn bắt sự kiện phím Arrow key (up, down, left, right)

[C#] Hướng dẫn bắt sự kiện phím Arrow key (up, down, left, right)
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 13319 13:07:45, 07/10/2017C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bắt sự kiện các phím Arrow key (phím mũi tên bao gồm: trên, dưới, trái, phải) bằng C# và VB.NET

+ Để bắt sự kiện cho các phím Arrow key, rất đơn giản các bạn chỉ cần  override phương thức ProcessCmdKey()

Code C#:

protected override bool ProcessCmdKey(ref Message msg, Keys keyData)
{
	//handle your keys here
}

Code VB.NET:

Protected Overrides Function ProcessCmdKey(ByRef msg As Message, ByVal keyData As Keys) As Boolean
	'handle your keys here
End Function

Source code bắt sự kiện Arrow key trong C#

protected override bool ProcessCmdKey(ref Message msg, Keys keyData)
{
	//capture up arrow key
  if (keyData == Keys.Up )
  {
    MessageBox.Show("You pressed Up arrow key");
    return true;
  }
	//capture down arrow key
  if (keyData == Keys.Down )
  {
    MessageBox.Show("You pressed Down arrow key");
    return true;
  }
	//capture left arrow key
  if (keyData == Keys.Left)
  {
    MessageBox.Show("You pressed Left arrow key");
    return true;
  }
	//capture right arrow key
  if (keyData == Keys.Right )
  {
    MessageBox.Show("You pressed Right arrow key");
    return true;
  }
  return base.ProcessCmdKey(ref msg, keyData);
}

Source code bắt sự kiện arrow key trong vb.net

Protected Overrides Function ProcessCmdKey(ByRef msg As Message, ByVal keyData As Keys) As Boolean
  'detect up arrow key
  If keyData = Keys.Up Then
    MessageBox.Show("You pressed Up arrow key")
    Return True
  End If
  'detect down arrow key
  If keyData = Keys.Down Then
    MessageBox.Show("You pressed Down arrow key")
    Return True
  End If
  'detect left arrow key
  If keyData = Keys.Left Then
    MessageBox.Show("You pressed Left arrow key")
    Return True
  End If
  'detect right arrow key
  If keyData = Keys.Right Then
    MessageBox.Show("You pressed Right arrow key")
    Return True
  End If
  Return MyBase.ProcessCmdKey(msg, keyData)
End Function

Have Fun :)

Tags: keyboardevent

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn bắt sự kiện phím Arrow key (up, down, left, right)
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 13319 13:07:45, 07/10/2017C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.