NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng Report Design Tool dùng thiết kế nhãn vở học sinh

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng Report Design Tool dùng thiết kế nhãn vở học sinh
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 312 15:55:58, 27/05/2021DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn sử dụng Report Design Tool để thiết kế Report trong lập trình C# Winform.

[DEVEXPRESS] Thiết kế phần mềm in nhãn vở học sinh, giáo viên

Cứ mỗi năm học lại đến, các bạn nhỏ thường sẽ mua tập và sách vở về để chuẩn bị cho năm học mới.

Công việc thường làm là phải mua nhãn về để ghi các thông tin như: Trường, Lớp, Môn học, họ tên... lên các sách vở.

Bình thường, các bạn nào biết rành về Microsoft Word có thể sử dụng Mail Merge để thiết kế trộn thư tạo nhãn và in nhãn ra.

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng thiết kế nhãn của mình:

phan_mem_thiet_ke_nhanvo_csharp

Các bạn sẽ dễ dàng design và thêm các layout mẫu và chọn mẫu tem mình thiết kế nhanh chóng.

Giao diện in tem vở của phần mềm:

phan_mem_in_tem_mienphi

Video Demo ứng dụng:

Trong bài viết này, mình sử dụng cơ sở dữ liệu Sqlite, mình chủ yếu demo về phần in.

Các bạn có thể download source code về chỉnh sửa và phát triển tiếp.

Source code phần mềm in tem nhãn vở C#:

using DevExpress.XtraReports.UI;
using HRMApp;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace LabelTemplateSchool
{
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnPrint_Click(object sender, EventArgs e)
    {      
      MasterReport masterReport = new MasterReport(gridView1.GetFocusedDataRow()["fullname"].ToString());
      ReportPrintTool printTool = new ReportPrintTool(masterReport);
      printTool.ShowPreviewDialog();
    }

    private void btnDesigned_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var fullname = gridView1.GetFocusedDataRow()["fullname"].ToString();
      var subReport = new DetailReport(fullname);
      var designTool = new FrmDesignerTemplate(subReport, fullname);
      
      designTool.ShowDialog();
      //var designTool = new ReportDesignTool(subReport);
      //designTool.ShowRibbonDesignerDialog();
    }

   

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      var folderPath = Application.StartupPath + @"\template";
      var data = Directory.EnumerateFiles(folderPath, "*.repx");
      var table = new DataTable();
      table.Columns.Add("name");
      table.Columns.Add("fullname");
      foreach (var x in data)
      {
        table.Rows.Add(Path.GetFileNameWithoutExtension(x), x);
      }         
      gridControl1.DataSource = table;

      var data_hocsinh = new SQLiteHelper().ExecQueryDataAsDataTable("select * from view_hocsinh");
      gridControl2.DataSource = data_hocsinh;
    }

    private void gridView1_FocusedRowChanged(object sender, DevExpress.XtraGrid.Views.Base.FocusedRowChangedEventArgs e)
    {
      var fullname = gridView1.GetFocusedDataRow()["fullname"].ToString();

      var report = new XtraReport();
      report.LoadLayout(fullname);
      report.CreateDocument();
      documentViewer1.DocumentSource = report;

    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: phần mềm in nhãn vỡ c#phần mềm in tem nhãn c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng Report Design Tool dùng thiết kế nhãn vở học sinh
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 312 15:55:58, 27/05/2021DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

.